Hosiya 1:1-11

1  Iri ndiro shoko raJehovha+ rakauya kuna Hosiya+ mwanakomana waBheeri mumazuva+ aUziya,+ Jotamu,+ Ahazi+ naHezekiya,+ madzimambo aJudha, nomumazuva aJerobhoamu+ mwanakomana waJoashi,+ mambo waIsraeri.  Zvino shoko raJehovha rakatanga kuuya kuna Hosiya, Jehovha akati kuna Hosiya: “Enda,+ uwane mudzimai woufeve nevana voufeve, nokuti chokwadi nyika iri kurega kutevera Jehovha nokuda kwoufeve.”+  Zvino akaenda, akatora Gomeri mwanasikana waDhibraimu, iye akava nepamuviri uye kwapera nguva yakati akamuberekera mwanakomana.+  Jehovha akati kwaari: “Mutumidze kuti Jezreeri,+ nokuti munguva duku ndichaita kuti imba yaJehu+ izvidavirire nokuda kwemabasa okuteura ropa okuJezreeri, uye ndichagumisa kutonga kwoumambo hweimba yaIsraeri.+  Zvino nezuva iroro ndichatyorera uta+ hwaIsraeri mubani reJezreeri.”  Pane imwe nguva akava nepamuviri, akabereka mwanasikana. Mwari akamuti: “Mutumidze kuti Ro-ruhama,+ nokuti handizonzwirizve imba yaIsraeri ngoni,+ nokuti chokwadi ndichavabvisa.+  Asi ndichanzwira imba yaJudha ngoni,+ ndichavaponesa naJehovha Mwari wavo;+ asi handizovaponesi nouta kana nebakatwa kana nokurwa, nemabhiza kana nevatasvi vemabhiza.”+  Akazorumura Ro-ruhama, akavazve nepamuviri, akabereka mwanakomana.  Naizvozvo Mwari akati: “Mutumidze kuti Ro-ami, nokuti imi hamusi vanhu vangu uye ini handizovi wenyu. 10  “Zvino vanakomana vaIsraeri vachawanda sejecha regungwa risingagoni kuyerwa kana kuverengwa.+ Munzvimbo mavaimbonzi, ‘Hamusi vanhu vangu,’+ vachanzi, ‘Vanakomana vaMwari mupenyu.’+ 11  Vanakomana vaJudha nevanakomana vaIsraeri vachaunganidzwa pamwe chete vakabatana+ uye vachagadza mukuru mumwe chete, vobuda munyika yacho,+ nokuti zuva reJezreeri richava guru.+

Mashoko Emuzasi