Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Hagai 2:1-23

2  Mumwedzi wechinomwe,+ pazuva rechimakumi maviri nerimwe chete romwedzi wacho, shoko raJehovha rakauya nokumuprofita Hagai,+ richiti:  “Ndapota, iti kuna Zerubhabheri+ mwanakomana waSheatiyeri,+ gavhuna waJudha,+ uye kuna Joshua+ mwanakomana womupristi mukuru Jehozadhaki,+ uye kune vanhu vakasara,  ‘Ndiani pakati penyu imi vakasara, akaona imba iyi ichine kubwinya kwayo kwokutanga?+ Muri kuiona sei zvino? Mukuona kwenyu, kana ichienzaniswa neiya, haina kuita sepasina here?’+  “‘Asi zvino simba, haiwa iwe Zerubhabheri,’ ndizvo zvinotaura Jehovha, ‘uye simba,+ haiwa iwe Joshua mwanakomana womupristi mukuru Jehozadhaki.’ “‘Simbai, imi vanhu vose venyika,’ ndizvo zvinotaura Jehovha, ‘mushande.’+ “‘Nokuti ndinemi,’+ ndizvo zvinotaura Jehovha wemauto.  ‘Yeukai chinhu chandakaita sungano nezvacho nemi pamakabuda muIjipiti,+ mudzimu wangu+ pawakanga wakamira pakati penyu. Musatya.’”+  “Nokuti zvanzi naJehovha wemauto, ‘Zvakare—kwasara nguva duku+—ndichazunungusa matenga nenyika negungwa nenyika yakaoma.’+  “‘Ndichazunungusa marudzi ose, uye zvinhu zvinokosha zvemarudzi ose zvichauya;+ uye ndichazadza imba ino nokubwinya,’+ Jehovha wemauto adaro.  “‘Sirivha ndeyangu, nendarama ndeyangu,’+ ndizvo zvinotaura Jehovha wemauto.  “‘Kubwinya kweimba yazvino kuchava kukuru kupfuura kweyokutanga,’+ Jehovha wemauto adaro. “‘Ndichaita kuti rugare ruvepo munzvimbo ino,’+ ndizvo zvinotaura Jehovha wemauto.” 10  Pazuva rechimakumi maviri nemana romwedzi wechipfumbamwe, mugore rechipiri raDhariyasi, shoko raJehovha rakauya kumuprofita Hagai,+ richiti: 11  “Zvanzi naJehovha wemauto, ‘Ndapota, bvunza vapristi pamusoro pomutemo,+ uchiti: 12  “Kana munhu akatakura nyama tsvene nokunoperera nguo yake, akagunzva chingwa kana zvokudya zvakabikwa kana waini kana mafuta kana rudzi chero rupi zvarwo rwezvokudya nokunoperera nguo yake, zvichava zvitsvene here?”’”+ Vapristi vakapindura vakati: “Kwete!” 13  Hagai akati: “Kana mumwe munhu asina kuchena nokuda kwokubata mweya wakafa akagunzva zvinhu izvi, zvichava zvisina kuchena here?”+ Vapristi vakapindurawo vakati: “Zvichava zvisina kuchena.” 14  Naizvozvo Hagai akapindura akati: “‘Ndizvo zvakaita vanhu ava, uye ndizvo zvakaita rudzi urwu pamberi pangu,’+ ndizvo zvinotaura Jehovha, ‘uye ndizvo zvakaita basa rose remaoko avo, nezvose zvavanopa ikoko. Hazvina kuchena.’+ 15  “‘Asi zvino, ndapota, mwoyo yenyu ngaifunge+ izvi kubvira nhasi zvichienda mberi, dombo risati raiswa pamusoro perimwe dombo mutemberi yaJehovha,+ 16  kubvira panguva yakaitika zvinhu izvozvo—mumwe munhu akasvika pamurwi wezviyero makumi maviri, izvo zvikava gumi; mumwe munhu akasvika kuchisviniro kuti achere zviyero zvewaini makumi mashanu, asi izvo zvakava makumi maviri;+ 17  ndakakurovai nemhepo inopisa+ nokuora+ uye nechimvuramabwe,+ kunyange basa rose remaoko enyu,+ asi hapana kana mumwe chete wenyu akadzoka kwandiri,’+ ndizvo zvinotaura Jehovha— 18  “‘Ndapota, mwoyo yenyu ngaifunge+ nezveizvi, kubvira nhasi zvichienda mberi, kubvira pazuva rechimakumi maviri nemana romwedzi wechipfumbamwe, kubvira pazuva rakavakwa nheyo dzetemberi yaJehovha;+ mwoyo yenyu ngaifunge nezveizvi: 19  Mugomba rezviyo muchine mbeu here?+ Muzambiringa nomuonde nomuti unonzi mupomegraneti nomuorivhi—yati yabereka here? Kubvira nhasi ndichakukomborerai.’”+ 20  Zvino shoko raJehovha rakauya kuna Hagai+ kechipiri, pazuva rechimakumi maviri nemana romwedzi wacho,+ richiti: 21  “Iti kuna Zerubhabheri gavhuna waJudha,+ ‘Ndichazunungusa matenga nenyika.+ 22  Ndichaparadza chigaro choumambo, ndotsakatisa simba roumambo hwemarudzi;+ uye ndichaparadza ngoro nevatasvi vayo, mabhiza nevatasvi vawo vachawira pasi,+ mumwe nomumwe achiwiswa nebakatwa rehama yake.’”+ 23  “‘Pazuva iroro,’ ndizvo zvinotaura Jehovha wemauto, ‘ndichakutora, haiwa iwe Zerubhabheri+ mwanakomana waSheatiyeri,+ mushumiri wangu,’ ndizvo zvinotaura Jehovha; ‘uye ndichakuita rin’i yokusimbisa nayo,+ nokuti ndiwe wandakasarudza,’+ ndizvo zvinotaura Jehovha wemauto.”+

Mashoko Emuzasi