Habhakuki 3:1-19

3  Uyu ndiwo munyengetero womuprofita Habhakuki wakaita sorwiyo rwemariro:  Haiwa Jehovha, ndakanzwa nezvenyu.+ Haiwa Jehovha, ndakatya basa renyu.+ Haiwa rimutsei pakati pemakore iwayo! Rizivisei pakati pemakore iwayo. Yeukai kunzwira ngoni,+ munguva yokushatirwa.  Iye Mwari akauya achibva kuTemani, iye Mutsvene achibva kuGomo reParani.+ Sera.+ Kukudzwa kwake kwakafukidza matenga;+ uye nyika yakazara nokurumbidzwa kwake.+  Kupenya kwake kwakaita sechiedza.+ Aiva nemwaranzi miviri yaibva muruoko rwake, uye simba rake raivanda imomo.+  Denda rakaramba richienda riri mberi kwake,+ uye fivha huru yaibuda patsoka dzake.+  Akamira, kuti azununguse nyika.+ Akaona, akabva aita kuti marudzi akwakuke.+ Makomo asingagumi akaputswa;+ zvikomo zvinogara nokusingagumi zvakakotama.+ Nzira dzake ndedzekare kare.  Ndakaona matende eKushani ari muzvinhu zvinokuvadza. Machira ematende enyika yaMidhiyani+ akatanga kuzununguka.+  Makatsamwira nzizi kwazvo here, haiwa Jehovha, makatsamwira nzizi kwazvo here,+ kana kuti makashatirirwa gungwa kwazvo?+ Nokuti makatasva mabhiza enyu;+ ngoro dzenyu dzaiva ruponeso.+  Uta hwenyu hunofukurwa hwova pachena.+ Mhiko dzemarudzi ndicho chinhu chakataurwa.+ Sera. Makakamura nyika nenzizi.+ 10  Makomo akakuonai; akarwadziwa kwazvo.+ Dutu rinotinhira rakapfuura. Mvura yakadzika yakatinhira.+ Yakasimudza maoko ayo mudenga. 11  Zuva—mwedzi—zvakamira,+ munzvimbo yazvo yokugara iri kumusoro.+ Miseve yenyu yakaramba ichienda sezvinoita chiedza.+ Kupenya kwepfumo renyu kwakava chiedza.+ 12  Makafamba munyika makatsamwa. Makapura marudzi muine hasha.+ 13  Makabuda nokuda kwokuponeswa kwevanhu venyu,+ kuti muponese muzodziwa wenyu. Makaputsa-putsa mukuru muimba yomunhu akaipa.+ Nheyo yakaitwa kuti ive pachena, kusvikira mumutsipa.+ Sera 14  Makabvoora+ misoro yevarwi vake nezvombo zvake pavakauya sezvinoita mhepo ine mvura kuzondiparadzira.+ Kufara kwavo kukuru kwaiva sokuya kwevanongoda kuparadza munhu anotambudzika munzvimbo yakavandika.+ 15  Makapfuura nomugungwa muchitsika-tsika nemabhiza enyu, nomumvura zhinji yakaungana.+ 16  Ndakanzwa, uye mudumbu mangu makatanga kusagadzikana; pandakazvinzwa miromo yangu yakadedera; kuora kwakatanga kupinda mumapfupa angu;+ uye ndiri mumamiriro aya ezvinhu ndakanga ndisisina kugadzikana, kuti ndimirire zuva rokutambudzika chinyararire,+ kuti ndimirire kuuya kwake kuvanhu vacho,+ kuti avapambe. 17  Kunyange kana muonde ukarega kutumbuka,+ uye pamizambiringa pakasava nezvibereko; kunyange basa romuorivhi rikakundikana, minda yakatenuka-tenuka ikasabereka zvokudya;+ kunyange makwai akapera mudanga, uye mumatanga mukasava nemombe;+ 18  Ini ndichapemberera Jehovha nomufaro;+ ndichafarira Mwari wokuponeswa kwangu.+ 19  Jehovha, Changamire Ishe ndiye simba rangu;+ uye achaita kuti tsoka dzangu dzive sedziya dzenondo,+ uye achandifambisa panzvimbo dzangu dzakakwirira.+ Kumutungamiriri wezviridzwa zvangu zvine tambo.

Mashoko Emuzasi