Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Habhakuki 2:1-20

2  Ndicharamba ndakamira+ panzvimbo yangu yokurindira, ndicharamba ndakamira parusvingo rwokudzivirira; uye ndicharamba ndakarinda,+ kuti ndione kuti achataurei neni+ uye kuti ndichapindurei paanonditsiura.+  Zvino Jehovha akandipindura, akati: “Nyora zvauri kuratidzwa, uzvinyore zvinonyatsooneka pamahwendefa,+ kuti munhu anozviverenga zvinonzwika aite saizvozvo achitsetsenura.+  Nokuti zvauri kuratidzwa ndezvenguva yakatarwa,+ zvinoramba zvichikurumidza zvakananga kumugumo, uye hazvizorevi nhema. Kunyange kana zvikanonoka, ramba wakazvimirira; nokuti zvichatoitika chete.+ Hazvizononoki.  “Tarirai! Mweya wake wakazvikudza;+ uye wave usina kururama mukati make. Asi munhu akarurama, acharamba achirarama nokutendeka kwake.+  Chokwadi, nokuti waini inonyengera,+ murume akagwinya anozvitutumadza;+ uye haazowani zvaanoda,+ iye akaita kuti mweya wake uve nenzvimbo yakakura seSheori, iye akaita sorufu uye haaguti.+ Anoramba achiunganidza marudzi ose kwaari uye achiunganidza vanhu vose kwaari.+  Ko ava, vose zvavo, havazotauri pamusoro pake chirevo,+ nedimikira uye zvinhu zvokumudadira here? Mumwe munhu achati, “‘Ane nhamo iye ari kuita kuti zvinhu zvisiri zvake zviwande+—haiwa, kusvikira riniko!+—uye iye ari kuzviremedza nechikwereti!  Vaya vari kureva mubereko kwauri havazongoerekani vasimuka here, nevaya vari kukuzunza nechisimba havangamuki, iwe wova kwavari chinhu chokupamba here?+  Nokuti iwe pachako wakapamba marudzi mazhinji, marudzi ose akasara achakupamba,+ nokuda kwokuteurwa kweropa revanhu uye chisimba chakaitirwa nyika, guta navose vaigara mariri.+  “‘Ane nhamo munhu anowanira imba yake pfuma yakaipa,+ kuti aise dendere rake pakakwirira, kuti anunurwe pakubata kwezvinotambudza!+ 10  Wakarongera imba yako chinhu chinonyadzisa, iko kuparadzwa kwemarudzi mazhinji;+ uye mweya wako uri kutadza.+ 11  Nokuti dombo richachema zvinosuruvarisa riri parusvingo, uye danda riri padenga richaripindura.+ 12  “‘Ane nhamo munhu anovaka guta nokuteura ropa, uye akasimbisa taundi kwazvo nokusarurama!+ 13  Tarirai! Hazvina kubva kuna Jehovha wemauto here kuti vanhu vachashanda nesimba kuti zvinhu zvacho zvingotsva nomoto, uye kuti mapoka emarudzi angozvinetesa pasina chaanowana?+ 14  Nokuti nyika ichazara nokuziva kubwinya kwaJehovha, sokufukidzwa kunoitwa gungwa nemvura.+ 15  “‘Ane nhamo munhu anopa shamwari dzake chokunwa, achichisanganisa nehasha dzake nokutsamwa, kuti adzidhakise,+ kuti aone nhengo dzadzo dzomuviri dzinonyadzisa.+ 16  Uchaguta nokuzvidzwa panzvimbo pokukudzwa.+ Iwe inwawo,+ unzi hauna kudzingiswa.+ Kapu yoruoko rworudyi rwaJehovha ichauya kwauri,+ uye kukudzwa kwako kuchanyadziswa; 17  nokuti chisimba chakaitirwa Rebhanoni+ ndicho chichakufukidza, pamwe nokurura kwokuparadza mhuka kunodzivhundutsa, nokuda kwokuteurwa kweropa revanhu uye chisimba chakaitirwa nyika,+ taundi nevanhu vose vaigara mariri.+ 18  Mufananidzo wakavezwa wave uchibatsirei,+ iwo zvawakavezwa nomugadziri wawo, mufananidzo wakagadzirwa nesimbi yakanyungudutswa, uye murayiridzi wenhema?+ mugadziri wawo zvaakavimba nawo,+ zvokuti akagadzira vanamwari vasina zvavanobatsira vasingatauri?+ 19  “‘Ane nhamo munhu anoti kudanda: “Haiwa muka!” kudombo risingatauri: “Haiwa muka! Mufananidzo wacho ucharayiridza”!+ Tarirai! Wakafukidzwa nendarama nesirivha,+ uye hauna kana mhepo inofemwa mukati mawo.+ 20  Asi Jehovha ari mutemberi yake tsvene.+ Nyika yose ngairambe yakanyarara pamberi pake!’”+

Mashoko Emuzasi