Genesisi 9:1-29

9  Zvino Mwari akakomborera Noa nevanakomana vake akati kwavari: “Berekai muwande, muzadze nyika.+  Zvisikwa zvose zvipenyu zvenyika nezvisikwa zvose zvinobhururuka zvokumatenga, nezvose zvinofamba panyika, nehove dzose dzegungwa zvicharamba zvichikutyai nokukuvhundukai. Zvino zvaiswa mumaoko enyu.+  Mhuka dzose mhenyu dzinofamba dzingava zvokudya zvenyu.+ Ndinokupai dzose, sezvandakaita zvinomera zvakasvibirira.+  Nyama bedzi ine mweya+ wayo—iro ropa rayo+—musaidya.+  Uyewo, ndichabvunza ropa remweya yenyu. Ndicharibvunza paruoko rwezvisikwa zvose zvipenyu; ndichabvunza mweya womunhu paruoko rwomunhu,+ paruoko rwomumwe nomumwe ari hama yake.  Ani naani anoteura ropa romunhu, ropa rake richateurwa nomunhu,+ nokuti Mwari akaita munhu nomufananidzo wake.  Imi, berekai, muwande, zadzai nyika muve vazhinji pairi.”+  Mwari akati kuna Noa nokuvanakomana vake vaaiva navo:  “Ndiri kuita sungano+ yangu nemi, nevana venyu vanokuteverai,+ 10  nemweya mipenyu yose yamuinayo, neshiri, nemhuka nezvisikwa zvose zvipenyu zvepanyika zvamuinazvo, kubvira pazvose zvakabuda muareka kusvikira pazvisikwa zvose zvipenyu zvepanyika.+ 11  Ndinoita sungano yangu nemi: Zvipenyu zvose hazvichazoparadzwizve nemvura yemafashamo, uye hakuchazovizve nemafashamo kuti aparadze nyika.”+ 12  Mwari akatizve: “Ichi ndicho chiratidzo+ chesungano yandiri kupa pakati pangu nemi nemweya mipenyu yose yamunayo, kwezvizvarwa nokusingagumi. 13  Ndinopa muraraungu+ wangu mugore, uye uchava chiratidzo chesungano yacho pakati pangu nenyika. 14  Pandinounza gore pamusoro penyika, muraraungu uchabva waoneka mugore. 15  Ndichayeuka sungano yangu+ iri pakati pangu nemi nemweya mipenyu yose pazvipenyu zvose zvenyama;+ uye mvura haichazovizve mafashamo kuti iparadze pazvipenyu zvose zvenyama.+ 16  Muraraungu uchava mugore,+ uye ndichauona kuti ndiyeuke sungano yacho nokusingagumi+ pakati paMwari nemweya mipenyu yose pazvipenyu zvose zvenyama zviri panyika.”+ 17  Mwari akadzokorora kuna Noa kuti: “Ichi ndicho chiratidzo chesungano yandinoita pakati pangu nezvipenyu zvose zvenyama zviri panyika.”+ 18  Zvino vanakomana vaNoa+ vakabuda muareka vaiva Shemu naHamu naJafeti. Gare gare Hamu akabereka Kenani.+ 19  Ava vatatu ndivo vaiva vanakomana vaNoa, uye vanhu vose vomunyika vakapararira kwose kwose vachibva kune ivava.+ 20  Zvino Noa akatanga kuva murimi,+ akadyara munda wemizambiringa.+ 21  Akatanga kunwa waini, akadhakwa,+ naizvozvo akapfekenura ari mutende rake. 22  Gare gare Hamu+ baba vaKenani vakaona kusapfeka kwababa vavo,+ vakaudza vakoma vavo vaviri kunze.+ 23  Shemu naJafeti vakatora jasi,+ vakariisa pamapfudzi avo, vakapinda nenhendashure. Nokudaro vakafukidza kusapfeka kwababa vavo, zviso zvavo zvakafuratira, uye havana kuona kusapfeka kwababa vavo.+ 24  Noa akazopengenuka pawaini yake akaziva zvaakanga aitirwa nomwanakomana wake muduku. 25  Akati: “Kenani+ ngaatukwe.Ngaave muranda akaderera kwazvo pavakoma vake.”+ 26  Akawedzera kuti:“Jehovha ngaarumbidzwe,+ Mwari waShemu,Uye Kenani ngaave muranda wake.+ 27  Mwari ngaape Jafeti nzvimbo yakakura,Uye ngaagare mumatende aShemu.+ Kenani ngaave muranda wakewo.” 28  Noa akararama kwemakore mazana matatu nemakumi mashanu mafashamo apfuura.+ 29  Naizvozvo mazuva ose aNoa akasvika makore mazana mapfumbamwe nemakumi mashanu uye iye akafa.+

Mashoko Emuzasi