Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Genesisi 7:1-24

7  Pashure paizvozvo Jehovha akati kuna Noa: “Pinda muareka, iwe neimba yako yose,+ nokuti pakati pechizvarwa ichi ndiwe wandaona kuti wakarurama pamberi pangu.+  Pamhuka dzose dzakachena, utore nomwe nomwe, hono nehadzi yayo;+ uye pamhuka dzose dzisina kuchena mbiri chete, hono nehadzi yayo;  uyewo pazvisikwa zvinobhururuka zvokumatenga zvinomwe zvinomwe, jongwe nesheche,+ kuti uchengetedze rudzi ruri rupenyu panyika pose.+  Nokuti kwasara mazuva manomwe chete kuti ndinayise mvura+ panyika kwemazuva makumi mana nousiku makumi mana;+ ndichaparadza panyika zvinhu zvose zvandakaita.”+  Noa akaita maererano nezvose zvaakanga arayirwa naJehovha.  Zvino Noa akanga ava nemakore mazana matanhatu pakauya mafashamo emvura panyika.+  Naizvozvo Noa akapinda muareka, nevanakomana vake nomudzimai wake nemadzimai evanakomana vake, mvura yemafashamo isati yauya.+  Pamhuka dzose dzakachena nemhuka dzose dzisina kuchena nepazvisikwa zvinobhururuka nezvose zvinofamba panyika,+  zvakapinda zviri zviviri zviviri kuna Noa mukati meareka, chikono nechikadzi, sezvakanga zvarayirwa Noa naMwari. 10  Mazuva manomwe gare gare mvura yemafashamo yakauya panyika. 11  Mugore remazana matanhatu roupenyu hwaNoa, mumwedzi wechipiri, nezuva rechigumi nemanomwe romwedzi wacho, pazuva iri zvitubu zvose zvemvura yakadzika kwazvo zvakavhurwa nemagedhi emvura okumatenga akavhurwa.+ 12  Mvura zhinji yakaramba ichinaya panyika kwemazuva makumi mana nousiku makumi mana.+ 13  Pazuva iri chairo Noa akapinda muareka, naShemu naHamu naJafeti, vanakomana vaNoa,+ nomudzimai waNoa nemadzimai matatu evanakomana vake vaaiva navo;+ 14  ivo nemhuka dzose dzomusango maererano nemarudzi adzo,+ nezvipfuwo zvose maererano nemarudzi azvo, nezvinokambaira zvose zvinofamba panyika maererano nemarudzi azvo,+ nezvisikwa zvose zvinobhururuka maererano nemarudzi azvo,+ shiri dzose, zvisikwa zvose zvine mapapiro.+ 15  Zvakaramba zvichienda kuna Noa mukati meareka, zviri zviviri zviviri, zvenyama yemarudzi ose zvaiva nesimba roupenyu raishanda mazviri.+ 16  Zviya zvaipinda, zvenyama yemarudzi ose, chikono nechikadzi, zvakapinda, sezvaakanga arayirwa naMwari. Pashure paizvozvo Jehovha akavhara suo.+ 17  Zvino mafashamo akapfuurira kwemazuva makumi mana panyika, mvura ikaramba ichiwedzera, ikatanga kutakura areka, ikayangarara pamusoro penyika. 18  Mvura yacho yakawanda kwazvo ikaramba ichiwedzera zvikuru panyika, asi areka yakaramba ichienda iri pamusoro pemvura.+ 19  Mvura yakafukidza nyika kwazvo zvokuti makomo ose marefu aiva pasi pematenga ose akafukidzwa.+ 20  Mvura yakaafukidza kusvikira kumakubhiti gumi nemashanu uye makomo akafukidzwa.+ 21  Naizvozvo zvipenyu zvose zvaifamba panyika zvakafa,+ zvisikwa zvinobhururuka nezvipfuwo nemhuka dzomusango nezvinhu zvose zvinofamba zvakawanda zvaifamba zvakaita gurumwandira panyika, nevanhu vose.+ 22  Zvose zvakanga zvine mhepo yokufema yesimba roupenyu raishanda mumhino dzazvo, kureva zvose zvaiva panyika yakaoma, zvakafa.+ 23  Nokudaro akaparadza zvipenyu zvose zvaiva panyika, kubvira pamunhu kusvikira kumhuka, kusvikira kuchinokambaira, kusvikira kuchisikwa chinobhururuka chokumatenga, zvakaparadzwa panyika;+ asi Noa oga nevaya vaaiva navo muareka vakaramba vachirarama.+ 24  Mvura yakaramba yakafukidza nyika mazuva zana nemakumi mashanu.

Mashoko Emuzasi