Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Genesisi 6:1-22

6  Zvino vanhu pavakatanga kuva vazhinji panyika uye pavakaberekerwa vanasikana,+  vanakomana vaMwari wechokwadi+ vakaona+ vanasikana vevanhu, kuti vakanga vakanaka; vakatora madzimai, kureva ose avakasarudza.  Pashure paizvozvo Jehovha akati: “Mudzimu wangu+ haungarambi uchishanda mumunhu nokusingagumi,+ iyewo zvaari wenyama.+ Naizvozvo mazuva ake achasvika zana nemakumi maviri.”+  Mumazuva iwayo kwaiva nevaNefirimu panyika, uyewo pashure, vanakomana vaMwari wechokwadi pavakaramba vachirara nevanasikana vevanhu vakavaberekera vanakomana, ivo ndivo vaiva vanhu vaiva nesimba, vekare, vaiva nomukurumbira.  Naizvozvo Jehovha akaona kuti kuipa kwomunhu kwakanga kuri kuzhinji panyika uye zvose zvaidiwa+ nepfungwa dzomwoyo wake zvakanga zvakangoipa nguva dzose.+  Jehovha akazvidemba+ kuti akanga aita vanhu panyika, akarwadziwa mumwoyo make.+  Nokudaro Jehovha akati: “Ndichaparadza panyika vanhu vandakasika,+ kubvira kumunhu kusvikira kuchipfuwo, kusvikira kuchinokambaira uye kusvikira kuchisikwa chinobhururuka chokumatenga,+ nokuti ndinozvidemba kuti ndakazviita.”+  Asi Noa akanzwirwa nyasha naJehovha.  Iyi ndiyo nhoroondo yaNoa. Noa akanga ari munhu akarurama.+ Akanga asina mhosva pakati pevanhu venguva yake. Noa akafamba naMwari wechokwadi.+ 10  Kwapera nguva yakati, Noa akabereka vanakomana vatatu, Shemu, Hamu naJafeti.+ 11  Nyika yakashatiswa pamberi paMwari wechokwadi+ uye nyika yakazara nechisimba.+ 12  Naizvozvo Mwari akaona kuti nyika yakanga yashatiswa,+ nokuti vanhu vose vakanga vashatisa nzira yavo panyika.+ 13  Pashure paizvozvo Mwari akati kuna Noa: “Kuguma kwevanhu vose kwasvika pamberi pangu,+ nokuti vazadza nyika nechisimba; uye tarira ndiri kuvaparadza pamwe chete nenyika.+ 14  Gadzira areka nomuti unobudisa zvinonama.+ Uchaita dzimba muareka yacho, uye uiname mukati nokunze netara.+ 15  Aya ndiwo magadzirire auchaiita: kureba kweareka, makubhiti+ mazana matatu, kufara kwayo, makubhiti makumi mashanu, uye kukwirira kwayo, makubhiti makumi matatu. 16  Uchaitira areka tsoha [denga; kana kuti, hwindo], uchaipedza kana kwasara kubhiti kumusoro, uye uchaisa suo reareka parutivi payo;+ uchaiita iine dzimba dzakaturikidzana, yepasi, yechipiri neyechitatu. 17  “Tarira, ndiri kuunza mafashamo+ emvura panyika kuti ndiparadze nyama yose ine simba roupenyu+ rinoshanda mairi iri pasi pedenga. Zvose zviri panyika zvichafa.+ 18  Ndiri kuita sungano yangu newe; pinda muareka, iwe nevanakomana vako nomudzimai wako nemadzimai evanakomana vako vauinavo.+ 19  Uchapinza zvisikwa zvose zvipenyu zvenyama yemarudzi ose+ muareka, zviviri zviviri, kuti zvichengetedzwe zviri zvipenyu pamwe chete newe.+ Zvichava chikono nechikadzi. 20  Pazvisikwa zvinobhururuka maererano nemarudzi azvo nezvipfuwo maererano nemarudzi azvo,+ pazvose zvinokambaira panyika maererano nemarudzi azvo, zviviri zviviri zvichapinda kwauri imomo kuti zvichengetedzwe zviri zvipenyu.+ 21  Asi iwe, tora zvokudya zvinodyiwa zvemarudzi ose;+ uzviunganidzire kwauri, zvichava zvokudya zvako nezvazvo.”+ 22  Noa akaita maererano nezvose zvaakanga arayirwa naMwari. Akaita izvozvo chaizvo.+

Mashoko Emuzasi