Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Genesisi 50:1-26

50  Zvino Josefa akawira pachiso chababa vake,+ akavachema, akavatsvoda.+  Pashure paizvozvo Josefa akarayira vashandi vake, vanachiremba, kuti vaomese+ baba vake. Naizvozvo vanachiremba vacho vakaomesa Israeri,  uye vakapedza mazuva makumi mana azere vachimuomesa, nokuti vaiva netsika yokupedza mazuva mazhinji kudaro vachiomesa, uye vaIjipiti vakaramba vachimuchema kwemazuva makumi manomwe.+  Kuzoti mazuva okumuchema apera, Josefa akataura neimba yaFarao, achiti: “Zvino, kana mandinzwira nyasha,+ ndapota, taurai Farao achinzwa, muti,  ‘Baba vangu vakaita kuti ndipike,+ vachiti: “Tarira! ndava kufa.+ Unofanira kundiviga+ munzvimbo yangu yemakuva yandakazvicherera iri munyika yeKenani.”+ Zvino, ndapota, regai ndiende, ndivige baba vangu, ndozodzoka hangu.’”  Naizvozvo Farao akati: “Enda uvige baba vako sezvavakaita kuti upike.”+  Nokudaro Josefa akaenda kuti anoviga baba vake, vashandi vose vaFarao vakaenda naye ikoko, varume vakuru+ veimba yake nevarume vakuru vose vomunyika yeIjipiti,  neimba yose yaJosefa nevana vababa vake neimba yababa vake.+ Vakasiya vana vavo vaduku chete nemakwai avo nemombe dzavo munyika yeGosheni.  Ngoro+ nevatasvi vemabhiza zvakaendawo naye, boka racho rikava guru kwazvo. 10  Vakasvika paburiro+ reAtadhi, riri munzvimbo yaJodhani,+ vakaungudza kwazvo ipapo, akachema baba vake maererano netsika dzavo kwemazuva manomwe.+ 11  Vagari vomunyika yacho, vaKenani, vakaona tsika dzacho dzokuchema paburiro reAtadhi, vakati: “Uku kuchema kwazvo kwevaIjipiti!” Ndokusaka rakatumidzwa kuti Abheri-mizraimu, iri munzvimbo yaJodhani.+ 12  Vanakomana vake vakamuitira sezvaakanga avarayira chaizvo.+ 13  Naizvozvo vanakomana vake vakamutakura vakapinda naye munyika yeKenani, vakamuviga mubako romunda weMakpera, munda wakanga watengwa naAbrahamu kuna Efroni muHiti kuti ive nzvimbo yake yemakuva iri pakatarisana neMamre.+ 14  Josefa akazodzokera kuIjipiti, iye nevana vababa vake navose vaakaenda navo kuti anoviga baba vake, pashure pokunge aviga baba vake. 15  Vakoma vaJosefa pavakaona kuti baba vavo vakanga vafa, vakati: “Josefa angangodaro achiri kutivenga+ uye achatotitsiva zvakaipa zvose zvatakamuitira.”+ 16  Naizvozvo vakarayira Josefa nemashoko aya: “Baba vako vakarayira vasati vafa, vachiti, 17  ‘Izvi ndizvo zvamunofanira kuudza Josefa: “Ndapota, ndinokukumbira,+ regerera kumukira kwevakoma vako uye chivi chavo pakuti vakakuitira zvakaipa.’”+ Saka zvino tapota, regerera kumukira kwevashumiri vaMwari wababa vako.”+ Josefa akasvimha misodzi pavakataura naye. 18  Pashure paizvozvo vakoma vake vakauyawo vakawira pasi pamberi pake vakati: “Tarira tiri varanda vako!”+ 19  Josefa akabva ati kwavari: “Musatya, nokuti ndiri munzvimbo yaMwari here?+ 20  Imi maindifungira zvakaipa. Mwari aifunga zvakanaka kuti vanhu vazhinji vachengetedzwe vari vapenyu sezvazvakaita nhasi.+ 21  Naizvozvo zvino musatya. Ini ndicharamba ndichikupai zvokudya imi nevana venyu vaduku.”+ Nokudaro akavanyaradza akataura navo achivavimbisa. 22  Zvino Josefa akaramba achigara muIjipiti, iye neimba yababa vake; uye Josefa akararama kwemakore zana negumi. 23  Josefa akaona vanakomana vaEfremu vechizvarwa chechitatu,+ uyewo vanakomana vaMakiri,+ mwanakomana waManase. Ivo vakaberekerwa pamabvi aJosefa.+ 24  Josefa akazoti kuvana vababa vake: “Ndava kufa; asi chokwadi Mwari achafunga nezvenyu,+ uye achakubudisai munyika ino muchienda kunyika yaakapikira Abrahamu, Isaka naJakobho.”+ 25  Nokudaro Josefa akaita kuti vanakomana vaIsraeri vapike, achiti: “Chokwadi Mwari achafunga nezvenyu. Naizvozvo mubudise mapfupa angu muno.”+ 26  Pashure paizvozvo Josefa akafa ava nemakore zana negumi; uye vakaita kuti aomeswe,+ akaiswa mubhokisi munyika yeIjipiti.

Mashoko Emuzasi