Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Genesisi 49:1-33

49  Gare gare Jakobho akashevedza vanakomana vake akati: “Unganai kuti ndikuudzei zvichaitika kwamuri pamazuva okupedzisira.  Unganai muteerere, imi vanakomana vaJakobho, chokwadi teererai Israeri baba venyu.+  “Rubheni, ndiwe dangwe rangu,+ simba rangu nokutanga kwesimba rangu rokubereka,+ kunaka kwokukudzwa nokunaka kwesimba.  Norusununguko rusingadzorwi semvura, rega kuva mukuru,+ nokuti wakakwira pamubhedha wababa vako.+ Panguva iyoyo wakasvibisa mubhedha wangu.+ Akakwira pauri!  “Simiyoni naRevhi mukoma nomunun’una.+ Zvokushandisa zvechisimba ndizvo zvombo zvavo zvokuurayisa.+  Rega kupinda paboka ravo revanoshamwaridzana,+ haiwa mweya wangu. Usabatanidzwa neungano yavo,+ haiwa kufunga kwangu, nokuti vakauraya varume vaine hasha,+ uye nokusava nehanya kwavo vakagura madzira emakumbo enzombe.  Kutsamwa kwavo ngakutukwe,+ nokuti kune utsinye,+ uye kushatirwa kwavo kwazvo, nokuti kunonyanyisa.+ Rega ndivaparadzanise pakati paJakobho uye rega ndivaparadzire pakati paIsraeri.+  “Iwe Judha,+ vana vababa vako vachakurumbidza.+ Ruoko rwako ruchava seri kwemitsipa yevavengi vako.+ Vanakomana vababa vako vachakugwadamira.+  Judha mwana weshumba.+ Mwanakomana wangu, uchaenda uchibva pamhuka yakabatwa. Akakotama, akazamura seshumba, uye seshumba, ndiani anotsunga kumumutsa?+ 10  Tsvimbo youmambo haizobvi kuna Judha,+ naiwo mudonzvo womutungamiriri pakati petsoka dzake, kusvikira Shiro auya;+ uye marudzi achamuteerera.+ 11  Achisungirira mbongoro yake yanyatsokura pamuzambiringa, nomwana wembongoro yake hadzi pamuzambiringa wakanaka kwazvo, achageza zvipfeko zvake muwaini uye nguo yake muropa remazambiringa.+ 12  Maziso ake matsvuku newaini, uye mazino ake akachena nomukaka. 13  “Zebhuruni achagara pamhenderekedzo yegungwa,+ achave ari pamhenderekedzo panosungirirwa ngarava;+ uye rutivi rwake ruri kure ruchava nechokuSidhoni.+ 14  “Isakari+ imbongoro ine mapfupa akasimba, yakarara pakati pehomwe mbiri dzechigaro. 15  Achaona kuti nzvimbo yacho yokuzororera yakanaka uye kuti nyika yacho inofadza; uye acharereka pfudzi rake kuti atakure mitoro uye achashanda basa rokumanikidzirwa rouranda. 16  “Dhani achatonga vanhu vake serimwe remadzinza aIsraeri.+ 17  Dhani ngaave senyoka iri parutivi pomugwagwa, nyoka ine nyanga iri parutivi penzira, inoruma zvitsitsinho zvebhiza zvokuti mutasvi waro anowa negotsi.+ 18  Chokwadi ndichamirira kuponeswa kunobva kwamuri, haiwa Jehovha.+ 19  “Kana ari Gadhi, acharwiswa neboka revapambi, asi acharwisa vanenge vari necheshure shure.+ 20  “Zvokudya zvinobva kuna Asheri zvichava zvakakora,+ uye achapa zvinonaka zvamambo.+ 21  Naftari+ inondo hadzi yakatetepa. Ari kupa mashoko akanaka kwazvo.+ 22  “Nhungirwa yomuti unobereka zvibereko,+ Josefa inhungirwa yomuti unobereka zvibereko uri pedyo netsime,+ unopfuudza mapazi awo parusvingo.+ 23  Asi vanopfura nouta vakaramba vachimunetsa, vakamupfura, vakaramba vachimuvenga.+ 24  Asi uta hwake hwaigara munzvimbo isingachinji,+ uye simba remaoko ake raichinja-chinja.+ Kubva pamaoko aIye Ane Simba waJakobho,+ kubva ipapo ndipo pane Mufudzi, Dombo raIsraeri.+ 25  Anobva kuna Mwari wababa vako,+ achakubatsira;+ uye ane Wemasimbaose,+ achakukomborera nezvikomborero zvokumatenga ari kumusoro,+ nezvikomborero zvemvura yakadzika iri pasi,+ nezvikomborero zvemazamu nechibereko.+ 26  Zvikomborero zvababa vako zvichava zvikuru kune zvikomborero zvemakomo asingagumi,+ kune chishongo chezvikomo zviripo nokusingagumi.+ Zvicharamba zviri pamusoro waJosefa, ipo panhongonya youyo akasarudzwa pavana vababa vake.+ 27  “Bhenjamini acharamba achibvambura semhumhi.+ Mangwanani achadya mhuka yakabatwa uye manheru achagova zvakapambwa.”+ 28  Aya ose ndiwo madzinza gumi nemaviri aIsraeri, uye izvi ndizvo zvavakaudzwa nababa vavo pavakanga vachivakomborera. Vakavakomborera mumwe nomumwe maererano nechikomborero chake.+ 29  Pashure paizvozvo vakavarayira, vakati kwavari: “Ndiri kuiswa kwakaiswa vanhu vokwangu.+ Ndivigei nemadzibaba angu mubako riri mumunda waEfroni muHiti,+ 30  mubako riri mumunda weMakpera uri pakatarisana neMamre munyika yeKenani, munda wakatengwa naAbrahamu kuna Efroni muHiti kuti auite nzvimbo yake yemakuva.+ 31  Vakaviga Abrahamu naSara mudzimai wake imomo.+ Vakaviga Isaka naRibheka mudzimai wake imomo,+ uye ndakaviga Reya imomo. 32  Munda wakatengwa uye bako riri mauri zvakabva kuvanakomana vaHeti.”+ 33  Nokudaro Jakobho akapedza kurayira vanakomana vake. Akabva adzorera tsoka dzake pamubhedha, akafa, akaiswa kwakaiswa vanhu vokwake.+

Mashoko Emuzasi