Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Genesisi 48:1-22

48  Zvino pashure pezvinhu izvi Josefa akanzi: “Tarira, baba vako vari kupera simba.” Akaenda nevanakomana vake vaviri Manase naEfremu.+  Jakobho akabva audzwa kuti: “Tarirai mwanakomana wenyu Josefa auya kwamuri.” Naizvozvo Israeri akazvisimbisa, akagara pamubhedha wake.  Jakobho akati kuna Josefa: “Mwari Wemasimbaose akazviratidza kwandiri paRuzi+ munyika yeKenani kuti andikomborere.+  Akati kwandiri, ‘Tarira ndiri kuita kuti ubereke,+ ndichaita kuti uwande, ndichakuchinja kuva ungano yemarudzi+ uye ndichapa vana* vako vanokutevera nyika ino kuti vaiite yavo nokusingagumi.’+  Zvino vanakomana vako vaviri vawakaberekerwa munyika yeIjipiti ndisati ndauya kuno kwauri muIjipiti, ndevangu.+ Efremu naManase vachava vangu sezvakaita Rubheni naSimiyoni.+  Asi vana vako vauchabereka pashure pavo vachava vako. Vachashevedzwa pamwe chete nezita revakoma vavo munhaka yavo.+  Ini pandakanga ndichibva kuPadhani,+ Rakeri akafira+ pedyo neni munyika yeKenani, tiri munzira pakwaiva kuchine chinhambwe chaicho ndisati ndasvika kuEfrati,+ zvokuti ndakamuviga ikoko panzira inoenda kuEfrati, kureva Bhetrehema.”+  Israeri akabva aona vanakomana vaJosefa akati: “Ava ndivanaani?”+  Naizvozvo Josefa akati kuna baba vake: “Vanakomana vangu vandakapiwa naMwari munzvimbo ino.”+ Iye akati: “Ndapota, uya navo kwandiri kuti ndivakomborere.”+ 10  Zvino maziso aIsraeri akanga asisanyatsooni nokukwegura.+ Iye akanga asingakwanisi kuona. Naizvozvo akauya navo pedyo naye, akabva avatsvoda, akavambundira.+ 11  Israeri akati kuna Josefa: “Ndakanga ndisina pfungwa yokuona chiso chako,+ asi tarira Mwari aita kuti ndionewo vana vako.” 12  Pashure paizvozvo Josefa akavabvisa pamabvi avo, akakotama chiso chake chakatarira pasi.+ 13  Zvino Josefa akavaendesa vari vaviri, Efremu noruoko rwake rworudyi kuruboshwe rwaIsraeri,+ Manase noruoko rwake rworuboshwe kurudyi rwaIsraeri,+ akauya navo pedyo navo. 14  Asi Israeri akatambanudza ruoko rwake rworudyi akaruisa pamusoro waEfremu,+ kunyange akanga ari iye muduku,+ uye ruoko rwake rworuboshwe pamusoro waManase.+ Akaisa maoko ake saizvozvo achiziva, Manase zvaakanga ari dangwe.+ 15  Akakomborera Josefa akati:+ “Mwari wechokwadi uyo madzibaba angu Abrahamu naIsaka vakafamba pamberi pake,+ Mwari wechokwadi uyo ave achindifudza panguva yokuvapo kwangu kwose kusvikira nhasi,+ 16  Ngirozi yave ichindinunura padambudziko rose,+ komborerai vakomana ava.+ Zita rangu ngarishevedzwe pavari uye zita remadzibaba angu, Abrahamu naIsaka,+ Ngavawedzere vave vazhinji panyika.”+ 17  Josefa paakaona kuti baba vake vakaramba vakaisa ruoko rwavo rworudyi pamusoro waEfremu, hazvina kumufadza,+ akaedza kubata ruoko rwababa vake kuti arubvise pamusoro waEfremu aruise pamusoro waManase.+ 18  Nokudaro Josefa akati kuna baba vake: “Kwete saizvozvo, baba vangu, nokuti uyu ndiye dangwe.+ Isai ruoko rwenyu rworudyi pamusoro wake.” 19  Asi baba vake vaingoramba uye vakati: “Ndinozviziva, mwanakomana wangu, ndinozviziva. Iyewo achava rudzi uye iyewo achava mukuru.+ Asi, kunyange zvakadaro, munun’una wake achava mukuru kupfuura zvaachava,+ uye vana vake vachava vakaenzana chose nemarudzi.”+ 20  Vakaramba vachivakomborera zuva iroro,+ vachiti: “Israeri ngaarambe achikomborera achikushandisa, achiti, ‘Mwari ngaakuite saEfremu uye saManase.’”+ Nokudaro vakaramba vachiisa Efremu pamberi paManase.+ 21  Pashure paizvozvo Israeri akati kuna Josefa: “Tarira, ndava kufa,+ asi Mwari acharamba anemi ozokudzorerai kunyika yemadzitateguru enyu.+ 22  Ini ndinokupa chikamu chimwe chete chenyika kupfuura vana vababa vako,+ chandakatora paruoko rwevaAmori nebakatwa rangu uye nouta hwangu.”

Mashoko Emuzasi

Ge 48:4 Kureva, “mbeu.”