Genesisi 47:1-31

47  Naizvozvo Josefa akasvika akaudza Farao akati:+ “Baba vangu nevana vababa vangu nemakwai avo nemombe dzavo nezvose zvavanazvo vasvika vachibva kunyika yeKenani, zvino vari munyika yeGosheni.”+  Pavana vababa vake vose akatora varume vashanu, kuti aende navo kuna Farao.+  Farao akabva ati kuvana vababa vake: “Munoita basa rei?”+ Naizvozvo vakati kuna Farao: “Vashandi venyu vafudzi vemakwai,+ isu nemadzitateguru edu.”+  Pashure paizvozvo vakati kuna Farao: “Tauya kuzogara tiri vatorwa munyika,+ nokuti hakuna mafuro eboka rezvipfuwo iro vashandi venyu vanaro,+ nokuti nzara yacho ihuru munyika yeKenani.+ Zvino tapota, regai vashandi venyu vagare munyika yeGosheni.”+  Farao akati kuna Josefa: “Baba vako nevana vababa vako vauya kuno kwauri.  Nyika yeIjipiti iri pamberi pako.+ Ita kuti baba vako nevana vababa vako vagare pakanaka zvikuru kwazvo penyika yacho.+ Ngavagare munyika yeGosheni,+ uye kana uchiziva kuti pakati pavo pane varume vakashinga,+ uvagadze vave vakuru vakuru vanotarisira zvipfuwo zvangu.”+  Josefa akabva apinza baba vake Jakobho, akavasuma kuna Farao, Jakobho akakomborera Farao.+  Zvino Farao akati kuna Jakobho: “Mazuva emakore oupenyu hwenyu mangani?”  Naizvozvo Jakobho akati kuna Farao: “Mazuva emakore okugara kwangu ndiri mutorwa makore zana nemakumi matatu.+ Mazuva emakore oupenyu hwangu akava mashoma neanotambudza,+ haana kusvika pamazuva emakore oupenyu hwemadzibaba angu pamazuva okugara kwavo vari vatorwa.”+ 10  Pashure paizvozvo Jakobho akakomborera Farao, akabva pamberi paFarao.+ 11  Nokudaro Josefa akaita kuti baba vake nevana vababa vake vagare uye akavapa nzvimbo kuti ive yavo munyika yeIjipiti, pakanaka zvikuru kwazvo penyika yeIjipiti, munyika yeRamesesi,+ sezvakanga zvarayirwa naFarao. 12  Josefa akaramba achipa baba vake nevana vababa vake neimba yose yababa vake zvokudya,+ maererano nokuwanda kwevana vacho.+ 13  Zvino kwakanga kusina zvokudya munyika yose, nokuti nzara yacho yakanga iri huru kwazvo;+ uye nyika yeIjipiti nenyika yeKenani dzakaziya nenzara yacho.+ 14  Josefa akatora mari yose yaiva munyika yeIjipiti nenyika yeKenani yezviyo zvakanga zvichitengwa nevanhu;+ uye Josefa akaramba achiuya nemari yacho muimba yaFarao. 15  Kwapera nguva yakati mari yakapera munyika yeIjipiti nomunyika yeKenani, vaIjipiti vose vakatanga kuuya kuna Josefa, vachiti: “Tipei zvokudya!+ Tofirei pamberi penyu nokuti mari yapera?”+ 16  Josefa akabva ati: “Unzai zvipfuwo zvenyu uye ndichakupai zvokudya tichichinjana nezvipfuwo zvenyu, kana mari yapera.” 17  Vakatanga kuuya nezvipfuwo zvavo kuna Josefa; Josefa akaramba achivapa zvokudya achichinjana nemabhiza avo uye zvipfuwo zvemakwai nezvipfuwo zvemombe nembongoro,+ uye akaramba achivapa zvokudya achichinjana nezvipfuwo zvavo zvose mugore iroro. 18  Zvishoma nezvishoma gore iroro rakapera, uye vakatanga kuuya kwaari mugore rakatevera vachiti kwaari: “Hatingavanziri ishe wangu asi mari neboka rezvipfuwo zvapedzerwa kunashe wangu.+ Hapana chasara pamberi pashe wangu asi miviri yedu nenyika yedu.+ 19  Tofirei pamberi penyu,+ isu nenyika yedu? Titengei isu nenyika yedu mutipe zvokudya,+ isu pamwe chete nenyika yedu tichava varanda vaFarao; tipei mbeu kuti zvimwe tingararama tirege kufa, nyika yedu irege kuitwa dongo.”+ 20  Naizvozvo Josefa akatengera Farao nyika yose yeIjipiti,+ nokuti vaIjipiti vakatengesa mumwe nomumwe munda wake, nokuti nzara yakanga yanyanya pavari; uye nyika yacho yakava yaFarao. 21  Kana vari vanhu, akavatamisira mumaguta kubva kune mumwe mugumo wenharaunda yeIjipiti kusvikira kune mumwe mugumo wayo.+ 22  Nyika yevapristi chete ndiyo yaasina kutenga,+ nokuti migove yevapristi yaibva kuna Farao uye vaidya migove yavo yavaipiwa naFarao.+ Ndokusaka vasina kutengesa nyika yavo.+ 23  Josefa akabva ati kuvanhu vacho: “Onai, nhasi ndatengera Farao imi nenyika yenyu. Heino mbeu, idyarei munyika yacho.+ 24  Kana yabereka,+ mupe Farao chikamu chimwe chete pazvikamu zvishanu,+ asi zvikamu zvina zvichava zvenyu zvive mbeu yeminda uye zvokudya zvenyu nezvevaya vari mudzimba dzenyu nezvevana venyu kuti vadye.”+ 25  Naizvozvo vakati: “Maponesa upenyu hwedu.+ Ngatinzwirwe nyasha nashe wangu, uye tichava varanda vaFarao.”+ 26  Josefa akauita murau kusvikira nhasi panyika yeIjipiti kuti Farao awane chitsama chinosvika kuchikamu chimwe chete pazvikamu zvishanu. Nyika yevapristi chete seboka rakasiyana haina kuva yaFarao.+ 27  VaIsraeri vakaramba vachigara munyika yeIjipiti, munyika yeGosheni;+ vakagadzikana mairi, vakabereka, vakava vazhinji.+ 28  Jakobho akararama munyika yeIjipiti kwemakore gumi nemanomwe, zvokuti mazuva aJakobho, makore oupenyu hwake, akava makore zana nemakumi mana nemanomwe.+ 29  Zvishoma nezvishoma mazuva okuti Israeri afe akaswedera.+ Naizvozvo akashevedza mwanakomana wake Josefa akati kwaari: “Zvino, kana wandinzwira nyasha, ndapota, isa ruoko rwako pasi pechidya changu,+ undiitire mutsa worudo nokuvimbika.+ (Ndapota, usandiviga muIjipiti.)+ 30  Asi ndicharara nemadzibaba angu,+ uye unditakure ndibude muIjipiti undivige muguva rawo.”+ Naizvozvo akati: “Ini pachangu ndichazviita maererano neshoko renyu.” 31  Akabva ati: “Ndipikire.” Naizvozvo akavapikira.+ Israeri akagwadama kumusoro kwomubhedha.+

Mashoko Emuzasi