Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Genesisi 46:1-34

46  Naizvozvo Israeri navose vaiva vake vakabva, vakasvika kuBheeri-shebha,+ akabayira Mwari wababa vake Isaka+ zvibayiro.  Mwari akabva ataura naIsraeri nezvakaratidzwa usiku akati:+ “Jakobho, Jakobho!” iye akati: “Ndiri pano!”+  Akati: “Ndini Mwari wechokwadi,+ Mwari wababa vako.+ Usatya kuenda kuIjipiti, nokuti ndichakuita rudzi rukuru ikoko.+  Ndichaenda newe kuIjipiti uye ndichakudzosawo;+ uye Josefa achabata maziso ako.”+  Pashure paizvozvo Jakobho akasimuka, akabuda muBheeri-shebha, uye vanakomana vaIsraeri vakapfuurira kutakura baba vavo Jakobho nevana vavo nemadzimai avo mungoro dzakanga dzatumirwa naFarao kuti dzivatakure.+  Uyezve, vakaenda pamwe chete nemapoka avo ezvipfuwo nezvinhu zvavo, zvavakanga vaunganidza munyika yeKenani.+ Vakazosvika kuIjipiti, Jakobho nevana vake vose vaaiva navo.  Akaenda kuIjipiti nevanakomana vake nevanakomana vevanakomana vake, vanasikana vake nevanasikana vevanakomana vake, ivo vana vake vose.+  Zvino aya ndiwo mazita evanakomana vaIsraeri vakasvika kuIjipiti:+ Jakobho nevanakomana vake: Dangwe raJakobho raiva Rubheni.+  Vanakomana vaRubheni vaiva Hanoki naParu naHezroni naKami.+ 10  Vanakomana vaSimiyoni+ vaiva Jemueri naJamini naOhadhi naJakini+ naZohari naShauri+ mwanakomana womukadzi muKenani. 11  Vanakomana vaRevhi+ vaiva Geshoni,+ Kohati+ naMerari.+ 12  Vanakomana vaJudha+ vaiva Ere+ naOnani+ naShera+ naPerezi+ naZera.+ Asi Ere naOnani vakafira munyika yeKenani.+ Vanakomana vaPerezi vaiva Hezroni+ naHamuri.+ 13  Vanakomana vaIsakari+ vaiva Tora+ naPuvha+ naYobhu naShimroni.+ 14  Vanakomana vaZebhuruni+ vaiva Seredhi naEroni naJareeri.+ 15  Ava ndivo vanakomana vaReya,+ vaakaberekera Jakobho muPadhani-aramu, pamwe chete nomwanasikana wake Dhina.+ Vanakomana vake nevanasikana vake vose vaiva mweya makumi matatu nemitatu. 16  Vanakomana vaGadhi+ vaiva Zifioni naHagi, Shuni naEzbhoni, Erai naArodhi naAreri.+ 17  Vanakomana vaAsheri+ vaiva Imnaa naIshvha naIshvhi naBheria,+ uye kwaiva naSera hanzvadzi yavo. Vanakomana vaBheria vaiva Hebheri naMarikieri.+ 18  Ava ndivo vanakomana vaZiripa,+ uyo Rabhani akapa mwanasikana wake Reya. Kwapera nguva yakati akaberekera Jakobho ivava: mweya gumi nemitanhatu. 19  Vanakomana vaRakeri,+ mudzimai waJakobho, vaiva Josefa+ naBhenjamini.+ 20  Josefa akaberekerwa Manase+ naEfremu+ munyika yeIjipiti, avo Asenati+ mwanasikana waPotifera mupristi weOni akamuberekera. 21  Vanakomana vaBhenjamini vaiva Bhira+ naBhekeri+ naAshbheri, Gera+ naNaamani,+ Ehi naRoshi, Mupimu+ naHupimu+ naAdhi. 22  Ava ndivo vanakomana vaRakeri vakaberekerwa Jakobho. Mweya yacho yose yaiva gumi nemina. 23  Vanakomana vaDhani+ vaiva Hushimu.+ 24  Vanakomana vaNaftari+ vaiva Jazeeri naGuni+ naJezeri naShiremu.+ 25  Ava ndivo vanakomana vaBhiriha,+ uyo Rabhani akapa mwanasikana wake Rakeri. Kwapera nguva yakati akaberekera Jakobho ivava; mweya yacho yose yaiva minomwe. 26  Mweya yose yakauya kuna Jakobho ichipinda muIjipiti yaiva iya yakabuda muchiuno make,+ tisingabatanidzi madzimai evanakomana vaJakobho. Mweya yacho yose yaiva makumi matanhatu nemitanhatu. 27  Vanakomana vaJosefa vaakaberekerwa muIjipiti vaiva mweya miviri. Mweya yose yeimba yaJakobho yakauya kuIjipiti yaiva makumi manomwe.+ 28  Zvino akatuma Judha+ mberi kwake kuna Josefa kuti ape mashoko mberi kwake kuGosheni. Pashure paizvozvo vakasvika munyika yeGosheni.+ 29  Josefa akabva aita kuti ngoro yake igadzirwe, akaenda kuti anosangana nababa vake Israeri kuGosheni.+ Paakazviratidza kwavari akabva awira pamutsipa wavo akaramba achichemera pamutsipa wavo.+ 30  Israeri akazoti kuna Josefa: “Iko zvino ndingachifa hangu,+ zvandaona chiso chako, zvauchiri mupenyu.” 31  Josefa akabva ati kuvana vababa vake neimba yababa vake: “Regai ndiende ndiudze Farao kuti,+ ‘Vana vababa vangu neimba yababa vangu vaiva munyika yeKenani vauya kuno kwandiri.+ 32  Varume vacho vafudzi,+ nokuti vakava vapfuwi vezvipfuwo;+ makwai avo nemombe dzavo nezvose zvavainazvo vauya nazvo kuno.’+ 33  Farao paachakushevedzai oti, ‘Munoita basa rei?’ 34  Itii, ‘Vashandi venyu vave vari vapfuwi vezvipfuwo kubvira vachiri vaduku kusvikira zvino, isu nemadzitateguru edu,’+ kuti mugare munyika yeGosheni,+ nokuti vafudzi vose vemakwai vanosemesa kuvaIjipiti.”+

Mashoko Emuzasi