Genesisi 43:1-34

43  Zvino nzara yakanga iri huru panyika yacho.+  Pavakangopedza kudya zviyo zvavakanga vauya nazvo kubva kuIjipiti,+ baba vavo vakati kwavari: “Dzokerai, mutitengere zvokudya zvishomanana.”+  Judha akabva ati kwavari:+ “Murume wacho akatinyevera kwazvo zviri pachena, achiti, ‘Musaonazve chiso changu kunze kwokuti muine munun’una wenyu.’+  Kana muchizorega munun’una wedu achienda nesu,+ tinoda kuenda tinokutengerai zvokudya.  Asi kana musiri kumutuma, hatisi kuzoenda, nokuti murume wacho akati kwatiri, ‘Musaonazve chiso changu kunze kwokuti muine munun’una wenyu.’”+  Israeri akati:+ “Nei maifanira kundikuvadza nokuudza murume wacho kuti mune mumwe munun’una?”  Ivo vakati: “Murume wacho akabvunza zvakananga pamusoro pedu nehama dzedu, achiti, “Baba venyu vachiri vapenyu here?+ Mune mumwe munun’una here?’ uye takamuudza maererano nechokwadi ichi.+ Taigoziva sei kuti aizoti, ‘Uyai nomunun’una wenyu’?”+  Judha akazoti kuna baba vake Israeri: “Tumai mukomana aineni,+ kuti tisimuke tiende, kuti tirambe tiri vapenyu tirege kufa,+ isu nemi nevana vedu vaduku.+  Ndichava chokumbofanobata nokuda kwake.+ Mungareva chirango nokuda kwake muruoko rwangu.+ Kana ndikatadza kumuunza kwamuri ndomuisa kwamuri, ipapo ndichave ndakutadzirai kwenguva yose. 10  Asi kudai tisina kuverengera, iko zvino tingadai takasvikako uye takadzoka kaviri aka.”+ 11  Naizvozvo baba vavo Israeri vakati kwavari: “Saka, kana zvakadaro,+ itai izvi: Isai zvibereko zvakanaka kwazvo zvenyika mumidziyo yenyu muende nazvo kumurume wacho kuti chive chipo:+ bharisamu shomanana,+ uchi hushomanana,+ rabhudhanamu nemakwati anobuda zvinonama,+ shomhwe dzomupistakiyo nemaarumondi.+ 12  Uyewo, torai mari yakapetwa kaviri mumaoko enyu; uye mari yakadzoswa iri mumuromo wehomwe dzenyu muchadzokera nayo iri mumaoko enyu.+ Zvimwe kwaiva kukanganisa.+ 13  Torai munun’una wenyu musimuke, mudzokere kumurume wacho. 14  Mwari Wemasimbaose ngaaite kuti munzwirwe tsitsi nomurume wacho,+ kuti akusunungurirei mumwe mwana wababa venyu naBhenjamini. Asi ini, kana ndikashayikirwa, ndashayikirwa hangu!”+ 15  Naizvozvo varume vacho vakatora chipo ichi, vakatora mari yakapetwa kaviri iri muruoko rwavo naBhenjamini. Vakabva vasimuka, vakaenda kuIjipiti, vakamira pamberi paJosefa.+ 16  Josefa paakaona Bhenjamini ainavo, akabva ati kumunhu aitarisira imba yake: “Enda nevarume ava kumba, uuraye mhuka uye ugadzirire,+ nokuti varume vacho vachadya neni masikati.” 17  Murume wacho akabva angoita sezvakanga zvataurwa naJosefa.+ Naizvozvo murume wacho akaenda nevarume vacho kumba kwaJosefa. 18  Asi varume vacho vakatya nokuti vakanga vaendeswa kumba kwaJosefa,+ uye vakati: “Tiri kuunzwa kuno nemhosva yemari yatakadzokera nayo iri muhomwe dzedu pakutanga kuti vatidenhe, vatirwise uye kuti vatiite varanda, isu nembongoro dzedu!”+ 19  Nokudaro vakaswedera kumurume aitarisira imba yaJosefa, vakataura naye vari pasuo remba, 20  vakati: “Pamusoroi, ishe wangu! Chokwadi takauya kuzotenga zvokudya pakutanga.+ 21  Asi patakasvika panzvimbo yokurara+ tikavhura homwe dzedu, takaona mari yomumwe nomumwe iri mumuromo wehomwe yake, mari yedu sokuyerwa kwayakanga yaitwa. Naizvozvo tingada kuidzosa isu pachedu.+ 22  Tauya neimwe mari kuti titenge zvokudya. Chokwadi hatizivi kuti ndiani akaisa mari yedu muhomwe dzedu.”+ 23  Iye akabva ati: “Farai henyu. Musatya.+ Mwari wenyu naMwari wababa venyu akakupai pfuma muhomwe dzenyu.+ Mari yenyu yakatanga yauya kwandiri.” Pashure paizvozvo akavabudisira Simiyoni.+ 24  Murume wacho akabva apinza varume vacho mumba maJosefa, akavapa mvura kuti vageze tsoka dzavo,+ akapa mbongoro dzavo zvokudya.+ 25  Vakagadzirira chipo+ nokuda kwokuuya kwaJosefa masikati, nokuti vakanga vanzwa kuti vakanga vachizodya zvokudya imomo.+ 26  Josefa paakapinda mumba, vakabva vauya nechipo chaiva muruoko rwavo kwaari mumba, vakamugwadamira.+ 27  Akazobvunza kana vaifara akati:+ “Baba venyu, murume akwegura wamakataura nezvake, vanofara here? Vachiri vapenyu here?”+ 28  Ivo vakati: “Mushandi wenyu baba vedu vanofara havo. Vachiri vapenyu.” Vakabva vakotama, vakagwadama.+ 29  Paakatarira, akaona Bhenjamini munun’una wake, mwanakomana waamai vake,+ akati: “Uyu ndiye munun’una wenyu wegotwe, wamakandiudza nezvake here?”+ Akawedzera kuti: “Mwari ngaakunzwire nyasha,+ mwanakomana wangu.” 30  Zvino Josefa akanga ava kukurumidza, nokuti akarwadziwa mumwoyo nokuda kwomunun’una wake,+ zvokuti akatsvaka nzvimbo yokuchemera uye akapinda muimba yomukati, akasvimha misodzi ari imomo.+ 31  Akazogeza chiso chake, akabuda, akazvidzora, akati:+ “Isai zvokudya.”+ 32  Vakamuisira ari oga, ivo voga, vaIjipiti vaaidya navo vari voga; nokuti vaIjipiti vaisakwanisa kudya zvokudya nevaHebheru, nokuti izvozvo chinhu chinosemesa kuvaIjipiti.+ 33  Zvino vakanga vakagara pamberi pake, dangwe maererano noudangwe hwaro+ uye gotwe maererano nougotwe hwaro; uye varume vacho vakaramba vachitarirana vachishamisika. 34  Akaramba achiita kuti migove ibve pamberi pake ichienda kwavari, asi aiwedzera mugove waBhenjamini nekashanu pane ukuru hwemigove yevamwe vose.+ Naizvozvo vakaramba vachiita mabiko uye vachinwa naye kwazvo.+

Mashoko Emuzasi