Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Genesisi 40:1-23

40  Zvino pashure pezvinhu izvi, mudiri+ wamambo weIjipiti nomubiki vakatadzira ishe wavo mambo weIjipiti.+  Farao akatsamwira vakuru vaviri vaimushandira,+ mukuru wevadiri nomukuru wevabiki.+  Naizvozvo akavaisa mujeri reimba yomukuru wevarindi,+ mujeri,+ nzvimbo umo Josefa akanga ari musungwa.  Mukuru wevarindi akabva agadza Josefa kuti ave navo kuti avashandire;+ uye vakaramba vari mujeri kwemazuva akati.  Zvino vaviri vacho vakarota hope,+ mumwe nomumwe hope dzake pausiku humwe chete,+ mumwe nomumwe hope dzake dzine kududzirwa kwadzo,+ mudiri nomubiki vamambo weIjipiti vakanga vari vasungwa mujeri.+  Josefa paakapinda mavaiva mangwanani, akaona kuti vakanga vakasuruvara.+  Akatanga kubvunza vakuru vacho vaishandira Farao vaaiva navo mujeri reimba yatenzi wake, achiti: “Nei zviso zvenyu zvakasuruvara nhasi?”+  Ivo vakati kwaari: “Tarota hope, asi hatina mududziri.” Naizvozvo Josefa akati kwavari: “Kududzira hakusi kwaMwari here?+ Ndapota, rondedzerai hope dzacho kwandiri.”  Zvino mukuru wevadiri akarondedzera hope dzake kuna Josefa, akati kwaari: “Muhope dzangu, ndaona pamberi pangu pane muzambiringa. 10  Pamuzambiringa wacho panga pane matavi matatu, uye waita sokuti wanga uchitungira.+ Maruva awo abuda. Masumbu emazambiringa acho aibva. 11  Kapu yaFarao yanga iri muruoko rwangu, ndikatora mazambiringa acho ndikaasvinira mukapu yaFarao.+ Pashure paizvozvo ndaisa kapu yacho muruoko rwaFarao.”+ 12  Josefa akabva ati kwaari: “Uku ndiko kududzirwa kwadzo:+ Matavi matatu mazuva matatu. 13  Mazuva matatu kubva zvino Farao achakusunungura okudzorera pabasa rako;+ uye uchaisa kapu yaFarao muruoko rwake, sezvawaiita pawaiva mudiri wake.+ 14  Asi pazvinongokufambira zvakanaka, ndapota undiyeuke,+ undiitire mutsa worudo, uudze Farao nezvangu,+ uye undibudise muimba ino. 15  Nokuti chokwadi ndakabiwa kunyika yevaHebheru;+ uye kunowo handina kumboita chinhu chavangandiisira mugomba rejeri.”+ 16  Mukuru wevabiki paakaona kuti akanga adudzira chinhu chakanaka, iyewo akati kuna Josefa: “Iniwo ndanga ndichirota, ndikaona tswanda nhatu dzechingwa chichena dzanga dziri pamusoro wangu, 17  uye mutswanda yepamusoro manga mune zvokudya zvemarudzi ose zvaFarao,+ zvinobikwa nomubiki, uye panga pane shiri+ dzanga dzichizvidya mutswanda yanga iri pamusoro wangu.” 18  Josefa akabva apindura, akati: “Uku ndiko kududzirwa kwadzo:+ Tswanda nhatu mazuva matatu. 19  Mazuva matatu kubva zvino, Farao achakusunungura obvisa musoro wako pauri uye achakuturika padanda;+ shiri dzichadya nyama yako dzichiibvisa pauri.”+ 20  Zvino zuva rechitatu raiva zuva rokuberekwa kwaFarao,+ akaitira vashandi vake vose mutambo, akasunungura mukuru wevadiri nomukuru wevabiki pakati pevashandi vake.+ 21  Naizvozvo akadzosa mukuru wevadiri pabasa rake rokuva mudiri,+ uye iye akaramba achiisa kapu muruoko rwaFarao. 22  Asi akaturika mukuru wevabiki,+ sezvavakanga vadudzirwa naJosefa.+ 23  Zvisinei, mukuru wevadiri haana kuyeuka Josefa asi akamukanganwa.+

Mashoko Emuzasi