Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Genesisi 4:1-26

4  Zvino Adhamu akarara naEvha mudzimai wake, akava nepamuviri.+ Kwapera nguva yakati, akabereka Kaini+ akati: “Ndabereka munhu ndichiyamurwa naJehovha.”+  Gare gare akaberekazve, Abheri+ munun’una wake. Abheri akava mufudzi wemakwai,+ asi Kaini akava murimi wevhu.+  Kwapera nguva yakati, Kaini akauya nezvibereko zvevhu+ kuti zvive chinopiwa kuna Jehovha.+  Asi Abheri, akauyawo nemakwai ake akatanga kuberekwa,+ pamwe chete nemafuta awo.+ Zvino Jehovha zvaakanga akatarira achifarira Abheri nechinopiwa chake,+  haana kutombofarira Kaini nechinopiwa chake.+ Kaini akatsamwa kwazvo,+ chiso chake chikatanga kusuruvara.  Jehovha akati kuna Kaini: “Nei wakatsamwa kwazvo uye chiso chako chasuruvarirei?  Kana ukaita zvakanaka, haungakwidziridzwi here?+ Asi kana ukasaita zvakanaka, chivi chiri kukuvandira pasuo, chiri kuda iwe;+ asi iwe uchachikunda here?”+  Pashure paizvozvo Kaini akati kuna Abheri munun’una wake: “Handei kusango.” Naizvozvo pavakanga vari kusango Kaini akarwisa Abheri munun’una wake, akamuuraya.+  Gare gare Jehovha akati kuna Kaini: “Munun’una wako Abheri aripiko?”+ iye akati: “Handizivi. Ndini muchengeti womunun’una wangu here?”+ 10  Iye akati: “Waitei? Teerera! Ropa romunun’una wako riri kushevedzera kwandiri riri panyika.+ 11  Zvino watukwa nokudzingwa panyika,+ iyo yashama muromo wayo kuti igamuchire ropa romunun’una wako paruoko rwako.+ 12  Paucharima ivhu, harizokudzoreri simba raro.+ Uchava mudzungairi nomupoteri panyika.”+ 13  Kaini akati kuna Jehovha: “Chirango chokukanganisa kwangu chanyanya kukura zvokusatakurika. 14  Tarirai muri kundidzinga nhasi panyika, ndichavanzika pamberi pechiso chenyu;+ ndichava mudzungairi+ nomupoteri panyika, uye ani naani achandiwana achandiuraya.”+ 15  Jehovha akati kwaari: “Naizvozvo munhu anouraya Kaini achatsiviwa kanomwe.”+ Naizvozvo Jehovha akaisira Kaini chiratidzo kuti pasava neanomuwana angamuuraya.+ 16  Naizvozvo Kaini akabva pamberi paJehovha,+ akatanga kugara munyika yoKupotera kumabvazuva kweEdheni. 17  Pashure paizvozvo Kaini akarara nomudzimai wake,+ akava nepamuviri, akabereka Inoki. Akabva avaka guta, akatumidza guta racho zita romwanakomana wake Inoki.+ 18  Gare gare Inoki akaberekerwa Iradhi. Iradhi akabereka Mehujaeri, Mehujaeri akabereka Metushaeri, Metushaeri akabereka Rameki. 19  Rameki akawana madzimai maviri. Wokutanga ainzi Adha uye wechipiri ainzi Zira. 20  Kwapera nguva yakati, Adha akabereka Jabhari. Ndiye muvambi wevaya vanogara mumatende+ uye vane zvipfuwo.+ 21  Munun’una wake ainzi Jubhari. Ndiye muvambi wevaya vanoridza rudimbwa+ nomutopota.+ 22  Asi Zira, akaberekawo Tubhari-kaini, mupfuri wezvokushandisa zvemarudzi ose zvemhangura nesimbi.+ Hanzvadzi yaTubhari-kaini yainzi Naama. 23  Naizvozvo Rameki akataurira madzimai ake Adha naZira mashoko aya: “Inzwai inzwi rangu, imi madzimai aRameki; Teererai zvandiri kutaura: Ndakauraya munhu nokuti akandikuvadza, Iro jaya nokuti rakandirova. 24  Kana Kaini achifanira kutsiviwa kanomwe,+ Rameki anofanira kutsiviwa kane makumi manomwe nekanomwe.” 25  Adhamu akararazve nomudzimai wake, iye akabereka mwanakomana, mudzimai wacho akamutumidza kuti Seti,+ nokuti, sezvaakataura: “Mwari andipa mumwe mwana panzvimbo paAbheri, nokuti Kaini akamuuraya.”+ 26  Seti akaberekerwawo mwanakomana, akabva amutumidza kuti Inoshi.+ Panguva iyoyo kudana zita raJehovha kwakatanga.+

Mashoko Emuzasi