Genesisi 39:1-23

39  Zvino Josefa, akaendeswa kuIjipiti,+ Potifari,+ jinda raFarao, mukuru wevarindi, muIjipiti, akamutenga paruoko rwevaIshmaeri+ vakanga vaenda naye ikoko.  Asi Jehovha akava naJosefa, zvokuti akava murume anobudirira+ uye akava mutarisiri weimba yatenzi wake, muIjipiti wacho.  Tenzi wake akaona kuti Jehovha akanga ainaye uye kuti zvose zvaakanga achiita, Jehovha akanga achiita kuti zvibudirire paruoko rwake.  Josefa akaramba achinzwirwa nyasha naye, akaramba achimushandira, zvokuti akamugadza kuti atarisire imba yake+ nezvose zvaiva zvake akazviisa muruoko rwake.  Kubvira panguva yaakamugadza kuti atarisire imba yake uye kuti atarisire zvose zvaiva zvake, Jehovha akaramba achikomborera imba yomuIjipiti wacho nokuda kwaJosefa, uye chikomborero chaJehovha chakava pazvose zvaaiva nazvo mumba nomumunda.+  Akazosiyira zvose zvaiva zvake muruoko rwaJosefa;+ aisaziva zvaaiva nazvo zvachose kunze kwezvokudya zvaaidya. Uyezve, Josefa akava nechimiro chakanaka nechitarisiko chakanaka.  Zvino pashure pezvinhu izvi, mudzimai watenzi wake akatanga kutarira Josefa+ achiti: “Rara neni.”+  Asi airamba+ uye aiti kumudzimai watenzi wake: “Tarirai tenzi wangu haazivi zvandinazvo mumba, nezvose zvaanazvo akazviisa muruoko rwangu.+  Hapana mukuru kundipfuura mumba muno, uye haana kana chaakandirambidza kunze kwenyu, nokuti muri mudzimai wake.+ Naizvozvo ndingaita seiko chinhu ichi chakaipa kwazvo, nditadzire Mwari?”+ 10  Zvino zvaaitaura naJosefa zuva nezuva kuti arare naye uye arambe ainaye, iye aisambomuteerera.+ 11  Asi pazuva iri semamwe mazuva Josefa akapinda mumba kuti aite basa rake, uye mumba macho makanga musina kana nomumwe wevarume veimba yacho.+ 12  Mukadzi wacho akabva abata nguo yake,+ achiti: “Rara neni!”+ Asi iye akasiya nguo yake muruoko rwake, akatiza, akabuda panze.+ 13  Naizvozvo paakangoona kuti akanga asiya nguo yake muruoko rwake kuti atizire panze, 14  akatanga kushevedzera kuvarume veimba yake akati kwavari: “Tarirai! Akatiunzira murume, muHebheru, kuti atiite chiseko. Auya kwandiri kuti arare neni, asi ndaridza mhere kwazvo.+ 15  Paangonzwa kuti ndashevedzera ndikaridza mhere, abva asiya nguo yake pedyo neni akatiza, akabuda panze.” 16  Pashure paizvozvo akachengeta nguo yake iri pedyo naye kusvikira tenzi wake auya kumba kwake.+ 17  Akabva ataura naye maererano nemashoko aya, achiti: “Mushandi muHebheru wawakatiunzira auya kwandiri kuti andiite chiseko. 18  Asi pandangoshevedzera ndikaridza mhere, abva asiya nguo yake pedyo neni akatizira panze.”+ 19  Tenzi wake paakangonzwa mashoko omudzimai wake aakamuudza, achiti: “Mushandi wako andiitira izvi nezvizvi,” akatsamwa kwazvo.+ 20  Naizvozvo tenzi waJosefa akamutora akamuisa mujeri, nzvimbo iyo vasungwa vamambo vaichengetwa vakasungwa, akaramba ari mujeri imomo.+ 21  Zvisinei, Jehovha akaramba aina Josefa, uye akaramba achimuitira mutsa worudo uye achiita kuti anzwirwe nyasha nomukuru mukuru wejeri.+ 22  Naizvozvo mukuru mukuru wejeri akaisa vasungwa vose vaiva mujeri muruoko rwaJosefa; uye zvinhu zvose zvavakanga vachiita imomo ndiye aiita kuti zviitwe.+ 23  Mukuru mukuru wejeri akanga asina kana chaaitarisira chaiva muruoko rwake, nokuti Jehovha akanga aina Josefa uye Jehovha aiita kuti zvaakanga achiita zvibudirire.+

Mashoko Emuzasi