Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Genesisi 36:1-43

36  Zvino iyi ndiyo nhoroondo yaIsau, kureva Edhomu.+  Isau akatora madzimai ake pavanasikana veKenani:+ Adha+ mwanasikana waEroni muHiti+ naOhoribhama+ mwanasikana waEna, muzukuru waZibhiyoni muHivhi,  naBhasemati,+ mwanasikana waIshmaeri, hanzvadzi yaNebhayoti.+  Adha akaberekera Isau Erifazi, Bhasemati akabereka Reueri,  uye Ohoribhama akabereka Jeushi naJaramu naKora.+ Ava ndivo vanakomana vaIsau vaakaberekerwa munyika yeKenani.  Pashure paizvozvo Isau akatora madzimai ake nevanakomana vake nevanasikana vake nemweya yose yeimba yake neboka rake rezvipfuwo nedzimwe mhuka dzake dzose noupfumi hwake hwose,+ hwaakanga aunganidza ari munyika yeKenani, akaenda kunyika iri kure naJakobho munun’una wake,+  nokuti zvinhu zvavo zvakanga zvawandisa zvokuti vaisagona kugara pamwe chete uye nyika yavaigara vari vatorwa yakanga isingavakwaniri nokuda kwemapoka avo ezvipfuwo.+  Naizvozvo Isau akagara munzvimbo ine makomo yeSeiri.+ Isau ndiye Edhomu.+  Zvino iyi ndiyo nhoroondo yaIsau baba vaEdhomu vaiva munzvimbo ine makomo yeSeiri.+ 10  Aya ndiwo mazita evanakomana vaIsau: Erifazi mwanakomana waAdha, mudzimai waIsau; Reueri mwanakomana waBhasemati, mudzimai waIsau.+ 11  Vanakomana vaErifazi vakava Temani,+ Omari, Zefo naGatamu naKenazi.+ 12  Timna+ akava murongo waErifazi, mwanakomana waIsau. Kwapera nguva yakati, akaberekera Erifazi Amareki.+ Ava ndivo vanakomana vaAdha, mudzimai waIsau. 13  Ava ndivo vanakomana vaReueri: Nahati naZera, Shamaa naMiza.+ Ava ndivo vakava vanakomana vaBhasemati,+ mudzimai waIsau. 14  Ava ndivo vakava vanakomana vaOhoribhama mwanasikana waEna, muzukuru waZibhiyoni, mudzimai waIsau, pakuti akaberekera Isau Jeushi naJaramu naKora.+ 15  Aya ndiwo madzishe+ evanakomana vaIsau: Vanakomana vaErifazi, dangwe raIsau: Ishe Temani,+ ishe Omari, ishe Zefo, ishe Kenazi, 16  ishe Kora, ishe Gatamu, ishe Amareki. Aya ndiwo madzishe aErifazi+ munyika yeEdhomu. Ava ndivo vanakomana vakaberekwa naAdha. 17  Ava ndivo vanakomana vaReueri, mwanakomana waIsau: Ishe Nahati, ishe Zera, ishe Shamaa, ishe Miza. Aya ndiwo madzishe aReueri munyika yeEdhomu.+ Ava ndivo vanakomana vakaberekwa naBhasemati, mudzimai waIsau. 18  Pakupedzisira ava ndivo vanakomana vaOhoribhama, mudzimai waIsau: Ishe Jeushi, ishe Jaramu, ishe Kora. Aya ndiwo madzishe aOhoribhama mwanasikana waEna, mudzimai waIsau. 19  Ava ndivo vanakomana vaIsau, uye aya ndiwo madzishe avo. Iye ndiye Edhomu.+ 20  Ava ndivo vanakomana vaSeiri muHori, vagari vomunyika yacho:+ Rotani naShobhari naZibhiyoni naEna+ 21  naDhishoni naEzeri naDhishani.+ Aya ndiwo madzishe omuHori, vanakomana vaSeiri, aiva munyika yeEdhomu. 22  Vanakomana vaRotani vaiva Hori naHemamu; uye hanzvadzi yaRotani yaiva Timna.+ 23  Ava ndivo vanakomana vaShobhari: Aruvhani naManahati naEbhari, Shefo naOnamu. 24  Ava ndivo vanakomana vaZibhiyoni: Aya naEna. Uyu ndiye Ena akawana zvitubu zvemvura inopisa musango paaifudza mbongoro dzaZibhiyoni baba vake.+ 25  Ava ndivo vana vaEna: Dhishoni naOhoribhama mwanasikana waEna. 26  Ava ndivo vanakomana vaDhishoni: Hemdhani naEshbhani naItrani naKerani.+ 27  Ava ndivo vanakomana vaEzeri: Bhirihani naZaavhani naEkani. 28  Ava ndivo vanakomana vaDhishani: Uzi naArani.+ 29  Aya ndiwo madzishe omuHori: Ishe Rotani, ishe Shobhari, ishe Zibhiyoni, ishe Ena, 30  ishe Dhishoni, ishe Ezeri, ishe Dhishani.+ Aya ndiwo madzishe omuHori maererano nemadzishe avo munyika yeSeiri. 31  Zvino aya ndiwo madzimambo akatonga munyika yeEdhomu+ pasati pambova nomumwe mambo akatonga vanakomana vaIsraeri.+ 32  Bhira mwanakomana waBheori akatonga muEdhomu,+ uye guta rake rainzi Dhinhabha. 33  Bhira paakafa, Jobhabhu mwanakomana waZera wokuBhozra+ akatanga kutonga panzvimbo pake.+ 34  Jobhabhu paakafa, Hushamu wokunyika yevaTemani+ akatanga kutonga panzvimbo pake.+ 35  Hushamu paakafa, Hadhadhi mwanakomana waBhedhadhi, uya akakunda vaMidhiyani+ munyika yeMoabhi,+ akatanga kutonga panzvimbo pake, uye guta rake rainzi Avhiti.+ 36  Hadhadhi paakafa, Samra wokuMasreka akatanga kutonga panzvimbo pake.+ 37  Samra paakafa, Shauri wokuRehobhoti pedyo noRwizi akatanga kutonga panzvimbo pake.+ 38  Shauri paakafa, Bhaari-hanani mwanakomana waAkibhori akatanga kutonga panzvimbo pake.+ 39  Bhaari-hanani mwanakomana waAkibhori paakafa, Hadhari akatanga kutonga panzvimbo pake; guta rake rainzi Pau, uye mudzimai wake ainzi Mehetabheri mwanasikana waMatredhi mwanasikana waMezahabhu.+ 40  Naizvozvo aya ndiwo mazita emadzishe aIsau maererano nemhuri dzawo, maererano nenzvimbo dzawo, nemazita awo: Ishe Timna, ishe Aruvha, ishe Jeteti,+ 41  ishe Ohoribhama, ishe Eraa, ishe Pinoni,+ 42  ishe Kenazi, ishe Temani, ishe Mibzari,+ 43  ishe Magdhieri, ishe Iramu. Aya ndiwo madzishe aEdhomu+ maererano nokugara kwawo munyika yawo.+ Uyu ndiye Isau baba vaEdhomu.+

Mashoko Emuzasi