Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Genesisi 28:1-22

28  Naizvozvo Isaka akashevedza Jakobho, akamukomborera, akamurayira akati kwaari: “Usatora mudzimai pavanasikana veKenani.+  Simuka, enda kuPadhani-aramu kuimba yaBhetueri baba vaamai vako utore mudzimai ikoko pavanasikana vaRabhani hanzvadzi yaamai vako.+  Mwari Wemasimbaose achakukomborera nokuita kuti ubereke nokuita kuti uwande, uye uchava ungano yemarudzi.+  Achakupa chikomborero chaAbrahamu,+ iwe nevana* vako vauinavo,+ kuti uite kuti nyika yaunogara uri mutorwa ive yako,+ yakapiwa Abrahamu naMwari.”+  Naizvozvo Isaka akarega Jakobho achienda, akaenda kuPadhani-aramu, kwaRabhani mwanakomana waBhetueri muSiriya,+ hanzvadzi yaRibheka,+ amai vaJakobho naIsau.+  Isau paakaona kuti Isaka akanga akomborera Jakobho uye akamuendesa kuPadhani-aramu kuti anotora mudzimai ikoko, uye kuti paakamukomborera akamurayira, achiti: “Usatora mudzimai pavanasikana veKenani”;+  uye kuti Jakobho akanga achiteerera baba vake naamai vake uye akanga achienda kuPadhani-aramu;+  Isau akabva aona kuti vanasikana veKenani vakanga vasingafadzi Isaka baba vake.+  Nokudaro Isau akaenda kuna Ishmaeri akatora Maharati mwanasikana waIshmaeri mwanakomana waAbrahamu, hanzvadzi yaNebhayoti, kuti ave mudzimai wake, kuwedzera kune mamwe madzimai ake.+ 10  Zvino Jakobho akapfuurira norwendo rwake achibva kuBheeri-shebha akaramba achienda kuHarani.+ 11  Kwapera nguva yakati, akasvika pane imwe nzvimbo akarara ipapo nokuti zuva rakanga ravira. Naizvozvo akatora rimwe dombo renzvimbo yacho akariita mutsago wake, akarara pasi panzvimbo iyoyo.+ 12  Akatanga kurota,+ uye tarira! manera akanga akamiswa pasi, musoro wao uchisvika kumatenga; uye tarira! ngirozi dzaMwari dzaikwira nokudzika paari.+ 13  Uye tarira! Jehovha akanga akamira pamusoro pao, akati:+ “Ndini Jehovha Mwari waAbrahamu baba vako naMwari waIsaka.+ Ndichakupa iwe nevana* vako nyika yaurere pairi.+ 14  Vana vako vachava seguruva renyika,+ vachapararira kwose kwose kumavirira nokumabvazuva nokuchamhembe nokumaodzanyemba,+ uye mhuri dzose dzenyika dzichazvikomborera nokwauri uye nokuvana vako.+ 15  Tarira ndinewe, ndichakuchengeta parwendo rwako rwose rwauri kufamba uye ndichakudzosa panyika ino,+ nokuti handizokusiyi kusvikira ndaita zvandataura kwauri.”+ 16  Jakobho akabva amuka pahope dzake akati: “Chokwadi Jehovha ari munzvimbo ino asi ini handina kuzviziva.” 17  Akatya akatizve:+ “Nzvimbo ino inotyisa kwazvo!+ Iyi ndiyo imba yaMwari+ chaiyo uye iri ndiro gedhi rokumatenga.” 18  Naizvozvo Jakobho akafumomuka, akatora dombo raiva ipapo riri mutsago wake, akarimisa seshongwe, akadira mafuta pamusoro paro.+ 19  Uyezve, akatumidza nzvimbo iyoyo kuti Bheteri;+ asi chaizvoizvo, guta racho raimbonzi Ruzi.+ 20  Zvino Jakobho akapika mhiko,+ achiti: “Kana Mwari akaramba aineni, akandichengeta parwendo urwu rwandiri kufamba, akandipa zvokudya zvokuti ndidye nenguo dzokuti ndipfeke,+ 21  ndikadzoka norugare kuimba yababa vangu, ipapo Jehovha achange ava Mwari wangu.+ 22  Dombo iri randamisa kuti rive shongwe richava imba yaMwari,+ uye zvinhu zvose zvamuchandipa ndichakupai chegumi chazvo.”+

Mashoko Emuzasi

Ge 28:4 Kureva, “mbeu.”
Ge 28:13 Kureva, “mbeu.”