Genesisi 27:1-46

27  Zvino Isaka paakanga akwegura, maziso ake asisanyatsooni,+ akashevedza Isau mwanakomana wake mukuru akati kwaari:+ “Mwanakomana wangu!” iye akati kwaari: “Ndiri pano!”  Akati: “Tarira, zvino, ndakwegura.+ Handizivi zuva rokufa kwangu.+  Naizvozvo panguva ino, ndapota, tora zvokushandisa zvako, goba rako nouta hwako, uende kusango undivhimire mhuka.+  Wadaro undigadzirire zvokudya zvinonaka sezviya zvandinoda, uuye nazvo kwandiri, ndidye, kuti mweya wangu ukukomborere ndisati ndafa.”+  Zvisinei, Ribheka akanga achiteerera Isaka paaitaura naIsau mwanakomana wake. Isau akaenda kusango kunovhima mhuka kuti auye nayo.+  Ribheka akati kuna Jakobho mwanakomana wake:+ “Tarira ndichangobva kunzwa baba vako vachitaura naIsau mukoma wako, vachiti,  ‘Ndiunzire nyama yemhuka undigadzirire zvokudya zvinonaka, ndidye, kuti ndikukomborere pamberi paJehovha ndisati ndafa.’+  Zvino, mwanakomana wangu, teerera inzwi rangu pane zvandiri kukurayira.+  Ndapota, enda kuboka rezvipfuwo unditorere ikoko mbudzana mbiri, dzakanaka, kuti ndidzigadzirire baba vako, kuti dzive zvokudya zvinonaka sezviya zvavanoda, 10  uende nazvo kuna baba vako vadye, kuti vakukomborere vasati vafa.” 11  Jakobho akati kuna Ribheka amai vake: “Isau mukoma wangu murume ane mvere asi ini ndiri murume asina mvere.+ 12  Ko kana baba vangu vakandibata-bata?+ Ndichabva ndava somunyengeri kwavari,+ uye ndichazvitukisa panzvimbo pokukomborerwa.”+ 13  Amai vake vakati kwaari: “Kutukwa kwaifanira kuva kwako ngakuve pandiri, mwanakomana wangu.+ Ingoteerera inzwi rangu uende, unditorere idzo.”+ 14  Naizvozvo akaenda, akadzitora, akauya nadzo kuna amai vake, amai vake vakagadzira zvokudya zvinonaka sezviya zvaidiwa nababa vake. 15  Ribheka akazotora nguo dzaIsau mwanakomana wake mukuru,+ dzakanaka kwazvo dzaaiva nadzo mumba,+ akadzipfekedza Jakobho mwanakomana wake muduku.+ 16  Akaisa matehwe embudzana pamaoko ake nomumutsipa make makanga musina mvere.+ 17  Akaisa zvokudya zvacho zvinonaka nechingwa zvaakanga agadzira muruoko rwaJakobho mwanakomana wake.+ 18  Naizvozvo akapinda maiva nababa vake akati: “Baba vangu!” ivo vakati: “Ndiri pano! Ndiwe ani, mwanakomana wangu?” 19  Jakobho akati kuna baba vake: “Ndini Isau dangwe renyu.+ Ndaita sezvamanditaurira chaizvo. Ndapota, mukai. Garai pasi mudye imwe nyama yangu yemhuka, kuti mweya wenyu undikomborere.”+ 20  Ipapo Isaka akati kumwanakomana wake: “Sei wakurumidza kwazvo kuiwana, mwanakomana wangu?” Iye akatiwo: “Nokuti Jehovha Mwari wenyu aita kuti isangane neni.” 21  Isaka akabva ati kuna Jakobho: “Ndapota, swedera pedyo, kuti ndikubate-bate, mwanakomana wangu, kuti ndizive kana chokwadi uri mwanakomana wangu Isau kana kwete.”+ 22  Naizvozvo Jakobho akaswedera pedyo naIsaka baba vake, vakamubata-bata, vachibva vazoti: “Inzwi, inzwi raJakobho, asi maoko, maoko aIsau.”+ 23  Asi havana kumuziva, nokuti maoko ake akanga aine mvere semaoko aIsau mukoma wake. Nokudaro vakamukomborera.+ 24  Pashure paizvozvo vakati: “Chokwadi ndiwe mwanakomana wangu Isau here?” iye akati: “Ndini.”+ 25  Vakabva vati: “Uya nayo pedyo neni kuti ndidye imwe nyama yemhuka yomwanakomana wangu, kuti mweya wangu ukukomborere.”+ Naizvozvo akauya nayo pedyo navo vakatanga kudya, uye akavaunzira waini vakatanga kunwa. 26  Isaka baba vake vakabva vati kwaari: “Ndapota, swedera pedyo, unditsvode, mwanakomana wangu.”+ 27  Naizvozvo akaswedera pedyo, akavatsvoda, vakanzwa kunhuhwirira kwenguo dzake.+ Vakamukomborera vakati: “Tarira, kunhuwirira kwomwanakomana wangu kwakaita sokunhuwirira kwesango rakakomborerwa naJehovha. 28  Mwari wechokwadi ngaakupe dova rokumatenga+ nevhu rakaorera repasi+ nezviyo zvizhinji newaini itsva.+ 29  Marudzi ngaakushandire uye mapoka emarudzi ngaakukotamire.+ Iva tenzi wehama dzako, vanakomana vaamai vako ngavakukotamire.+ Mumwe nomumwe wevaya vanokutuka ngaatukwe, mumwe nomumwe wevaya vanokukomborera ngaakomborerwe.”+ 30  Zvino Isaka achangopedza kukomborera Jakobho, pakangobva Jakobho pamberi pababa vake Isaka, Isau mukoma wake akadzoka achibva kunovhima.+ 31  Iyewo akagadzira zvokudya zvinonaka. Akabva aenda nazvo kuna baba vake akati kuna baba vake: “Baba vangu ngavamuke vadye imwe nyama yemhuka yomwanakomana wavo, kuti mweya wenyu undikomborere.”+ 32  Isaka baba vake vakati kwaari: “Ndiwe ani?” iye akati: “Ndini mwanakomana wenyu, dangwe renyu, Isau.”+ 33  Isaka akatanga kubvunda kwazvo, akati: “Saka, ndiani, andivhimira mhuka akauya nayo kwandiri, zvokuti ndadya zvose usati wapinda uye ndamukomborera? Iye achava akakomborerwawo!”+ 34  Paakanzwa mashoko ababa vake, Isau akatanga kuchema kwazvo zvinoshungurudza, akati kuna baba vake:+ “Ndikomborerei, iniwo, baba vangu!”+ 35  Asi vakati: “Munun’una wako auya nokunyengera kuti awane chikomborero changa chiri chako.”+ 36  Iye akati: “Handizvo nei achinzi Jakobho here, pakuti anditorera nzvimbo yangu kaviri aka?+ Akatora kare udangwe hwangu,+ uye tarirai nguva ino atora chikomborero changu!”+ Akabva atizve: “Hamuna kundichengeterawo chikomborero here?” 37  Asi Isaka akapindura Isau akati: “Tarira ndamugadza kuti ave tenzi wako,+ ndamupa hama dzake dzose kuti dzive vashandi,+ ndamupa zviyo newaini itsva kuti zvimutsigire,+ uye chimwe chinhu chandingakuitira chiripi, mwanakomana wangu?” 38  Isau akabva ati kuna baba vake: “Munongova nechikomborero chimwe chete here, baba vangu? Ndikomborerei, neniwo, baba vangu!”+ Naizvozvo Isau akachema kwazvo akasvimha misodzi.+ 39  Naizvozvo baba vake Isaka vakamupindura kuti: “Tarira, nzvimbo yako yokugara ichava kure nevhu rakaorera repasi, uye kure nedova rokumatenga ari kumusoro.+ 40  Uchararama nebakatwa rako,+ uye uchashandira munun’una wako.+ Asi paunoshaya zororo, chokwadi uchatyora joko rake pamutsipa wako.”+ 41  Zvisinei, Isau akaramba achivengera Jakobho chikomborero chaakanga akomborerwa nacho nababa vake,+ uye Isau akaramba achiti mumwoyo make:+ “Mazuva enguva yokuchema baba vangu ari kuswedera.+ Pashure paizvozvo ndichauraya munun’una wangu Jakobho.”+ 42  Ribheka paakaudzwa mashoko aIsau mwanakomana wake mukuru, akabva atumira shoko akashevedza Jakobho mwanakomana wake muduku akati kwaari: “Tarira! Isau mukoma wako ari kuzvinyaradza pamusoro pako—kuti akuuraye.+ 43  Saka zvino, mwanakomana wangu, teerera inzwi rangu, simuka,+ tizira kuna Rabhani hanzvadzi yangu kuHarani.+ 44  Gara naye kwemazuva akati kusvikira hasha dzomukoma wako dzaserera,+ 45  kusvikira kutsamwa kwomukoma wako kwapera uye akanganwa zvawakamuitira.+ Ndichatumira shoko ndikutore ubve ikoko. Nei ndichifanira kushayikirwawo nemi muri vaviri pazuva rimwe?” 46  Pashure paizvozvo Ribheka akaramba achiti kuna Isaka: “Ndava kusema upenyu hwangu uhu nokuda kwevanasikana vaHeti.+ Kana Jakobho akatora chete mudzimai pavanasikana vaHeti seava pavanasikana vomunyika yacho, upenyu hunondibatsireiko?”+

Mashoko Emuzasi