Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Genesisi 26:1-35

26  Zvino nzara yakavapo panyika yacho, isiri nzara yakaitika mumazuva aAbrahamu,+ zvokuti Isaka akaenda kuna Abhimereki, mambo wevaFiristiya, kuGerari.+  Jehovha akabva azviratidza kwaari akati:+ “Usaenda kuIjipiti. Gara munyika yandinokusarudzira.+  Gara uri mutorwa munyika ino,+ ndicharamba ndinewe, ndichakukomborera, nokuti ndichakupa iwe nevana* vako nyika dzose idzi,+ uye ndichaita mhiko yandakapikira Abrahamu baba vako,+  ‘Ndichaita kuti vana vako vave vazhinji senyeredzi dzokumatenga uye ndichapa vana vako nyika dzose idzi;+ marudzi ose enyika achazvikomborera nokuvana vako,’+  nokuti Abrahamu akateerera inzwi rangu, akaramba achichengeta zvaaisungirwa kuti andiitire, mirayiro yangu, mirau yangu, nemitemo yangu.”+  Naizvozvo Isaka akaramba achigara kuGerari.+  Naizvozvo, varume venzvimbo yacho vakaramba vachibvunza pamusoro pomudzimai wake, asi iye aiti: “Ihanzvadzi yangu.”+ Nokuti aitya kuti “Mudzimai wangu” nokuti, sezvaakataura, “varume venzvimbo yacho vachandiuraya nokuda kwaRibheka,” nokuti akanga ane chitarisiko chakanaka kwazvo.+  Naizvozvo mazuva ake ikoko zvaakawanda, Abhimereki, mambo wevaFiristiya akanga achitarira kunze nepahwindo achiona, uye nechekoko Isaka akanga achitamba naRibheka mudzimai wake.+  Abhimereki akabva ashevedza Isaka akati: “Chokwadi, iye mudzimai wako! Saka sei wakati, ‘Ihanzvadzi yangu’?” Isaka akati kwaari: “Ndakazvitaura kuti ndirege kufa nokuda kwake.”+ 10  Asi Abhimereki akati: “Chii ichi chawatiitira?+ Munguva duku mumwe wevanhu angadai arara nomudzimai wako, uye ungadai watiunzira mhosva!”+ 11  Abhimereki akabva arayira vanhu vose, achiti: “Munhu anobata murume uyu nomudzimai wake chokwadi achaurayiwa!” 12  Isaka akazotanga kudyara mbeu munyika iyoyo,+ uye mugore iroro akanga achiwana rune zana,+ Jehovha zvaakanga achimukomborera.+ 13  Naizvozvo murume wacho akava mukuru, akaramba achingowedzera uye achiva mukuru kusvikira ava mukuru kwazvo.+ 14  Akava nemapoka emakwai nemapoka emombe neboka guru revashandi,+ zvokuti vaFiristiya vakatanga kumuitira shanje.+ 15  VaFiristiya vakavhara matsime ose akanga acherwa nevashandi vababa vake pamazuva aAbrahamu baba vake,+ vakaazadza nevhu rakaoma.+ 16  Abhimereki akazoti kuna Isaka: “Ibva munzvimbo yedu, nokuti wava nesimba kwazvo kutipfuura.”+ 17  Naizvozvo Isaka akabva ipapo, akadzika musasa mumupata une rukova weGerari,+ akagara imomo. 18  Isaka akacherazve matsime emvura avakanga vachera pamazuva ababa vake Abrahamu asi ayo vaFiristiya vakavhara Abrahamu afa;+ uye akaatumidzazve mazita aakanga atumidzwa nababa vake.+ 19  Vashandi vaIsaka vakachera mumupata wacho une rukova, vakawana imomo tsime rine mvura yakachena. 20  Vafudzi vokuGerari vakapopotedzana nevafudzi vaIsaka,+ vachiti: “Mvura yacho ndeyedu!” Nokudaro akatumidza tsime racho kuti Eseki, nokuti vakanga vaitirana nharo naye. 21  Vakachera rimwe tsime, vakapopotedzanazve pamusoro paro. Nokudaro akaritumidza kuti Sitna. 22  Gare gare akabva ipapo akachera rimwe tsime,+ asi havana kupopotedzana pamusoro paro. Nokudaro akaritumidza kuti Rehobhoti akati: “Nokuti zvino Jehovha atipa nzvimbo huru+ uye aita kuti tiwande panyika.”+ 23  Zvino akabva ipapo akaenda kuBheeri-shebha.+ 24  Jehovha akazviratidza kwaari usiku ihwohwo akati: “Ndini Mwari waAbrahamu baba vako.+ Usatya,+ nokuti ndinewe, ndichakukomborera uye ndichaita kuti vana* vako vave vazhinji nokuda kwomushumiri wangu Abrahamu.”+ 25  Naizvozvo akavaka atari ipapo akadana zita raJehovha,+ akadzika tende rake ipapo,+ vashandi vaIsaka vakachera tsime ipapo. 26  Gare gare Abhimereki akauya kwaari achibva kuGerari neshamwari yake yaaivimba nayo Ahuzati naFikori mukuru weuto rake.+ 27  Isaka akati kwavari: “Mauyirei kwandiri, zvamaindivenga mukandidzinga munzvimbo yenyu?”+ 28  Ivo vakati: “Chokwadi taona kuti Jehovha anewe.+ Nokudaro tati, ‘Tapota, ngapave nemhiko yezvatinosungirwa kuita pakati pedu,+ pakati pedu newe, uye ngatiitei sungano newe,+ 29  kuti hauzotiitiri zvakaipa zvatisina kukubata uye zvatakakuitira zvakanaka chete pakuti takakurega uchienda norugare.+ Iwe zvino ndiwe akakomborerwa naJehovha.’”+ 30  Akabva avaitira mutambo, vakadya, vakanwa.+ 31  Mangwanani akatevera vakafumomuka vakapikirana.+ Isaka akazovarega vachienda, vakabva kwaari norugare.+ 32  Zvino pazuva iroro vashandi vaIsaka vakauya vakamuudza nezvetsime ravakanga vachera,+ vakati kwaari: “Tawana mvura!” 33  Nokudaro akaritumidza kuti Shibha. Ndokusaka guta racho richinzi Bheeri-shebha,+ kusvikira nhasi. 34  Zvino Isau akakura akava nemakore makumi mana. Akabva atora Judhiti mwanasikana waBheeri muHiti kuti ave mudzimai wake uyewo Bhasemati mwanasikana waEroni muHiti.+ 35  Vaishungurudza Isaka naRibheka.+

Mashoko Emuzasi

Ge 26:3 Kureva, “mbeu.”
Ge 26:24 Kureva, “mbeu.”