Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Genesisi 25:1-34

25  Uyezve, Abrahamu akatorazve mumwe mudzimai ainzi Ketura.+  Kwapera nguva yakati, akamuberekera Zimrani naJokshani naMedhani naMidhiyani+ naIshbhaki naShuwa.+  Jokshani akabereka Shebha+ naDhedhani.+ Vanakomana vaDhedhani vakava Ashurimu naRetushimu naReumimu.  Vanakomana vaMidhiyani vaiva Efa+ naEferi naHanoki naAbhidha naEridhaa.+ Vose ava vaiva vanakomana vaKetura.  Gare gare Abrahamu akapa Isaka zvinhu zvose zvaakanga ainazvo,+  asi Abrahamu akapa zvipo+ vanakomana vevarongo avo Abrahamu aiva navo. Akabva avaendesa kure naIsaka mwanakomana wake,+ paakanga achiri mupenyu, nechokumabvazuva, kunyika yeMabvazuva.+  Aya ndiwo mazuva emakore oupenyu hwaAbrahamu hwaakararama, makore zana nemakumi manomwe nemashanu.  Abrahamu akabva aguma kufema, akafa anyatsokura, akwegura uye agutsikana, akaiswa kwakaiswa vanhu vokwake.+  Naizvozvo Isaka naIshmaeri vanakomana vake vakamuviga mubako reMakpera mumunda waEfroni mwanakomana waZohari muHiti uri pakatarisana neMamre,+ 10  munda wakatengwa naAbrahamu kuvanakomana vaHeti. Imomo ndimo makavigwa Abrahamu nomudzimai wake Sara.+ 11  Abrahamu afa, Mwari akaramba achikomborera Isaka mwanakomana wake,+ uye Isaka akanga achigara pedyo neBheeri-rahai-roi.+ 12  Iyi ndiyo nhoroondo yaIshmaeri+ mwanakomana waAbrahamu akaberekerwa Abrahamu naHagari muIjipiti mushandikadzi waSara.+ 13  Zvino aya ndiwo mazita evanakomana vaIshmaeri, maererano nemazita avo, maererano nekwakabva mhuri dzavo: Dangwe raIshmaeri raiva Nebhayoti,+ kwouya Kedhari+ naAdbheeri naMibsamu+ 14  naMishma naDhuma naMasa, 15  Hadhadhi+ naTema,+ Jeturi, Nafishi naKedhema.+ 16  Ava ndivo vanakomana vaIshmaeri, uye aya ndiwo mazita avo nezvivanze zvavo nemisasa yavo ine masvingo:+ machinda gumi nemaviri maererano nemadzinza avo.+ 17  Aya ndiwo makore oupenyu hwaIshmaeri, makore zana nemakumi matatu nemanomwe. Akabva aguma kufema, akafa, akaiswa kwakaiswa vanhu vokwake.+ 18  Vakagara kubvira paHavhira+ pedyo neShuri,+ iri pakatarisana neIjipiti, kusvikira kuAsiriya. Akagara pakatarisana nehama dzake dzose.+ 19  Iyi ndiyo nhoroondo yaIsaka mwanakomana waAbrahamu.+ Abrahamu akabereka Isaka. 20  Isaka akanga aine makore makumi mana paakatora Ribheka mwanasikana waBhetueri+ muSiriya+ wokuPadhani-aramu, hanzvadzi yaRabhani muSiriya, kuti ave mudzimai wake. 21  Isaka akaramba achiteterera Jehovha kunyanya nokuda kwomudzimai wake,+ nokuti akanga asingabereki;+ naizvozvo Jehovha akabvuma kutetererwa nokuda kwake,+ Ribheka mudzimai wake akava nepamuviri. 22  Vanakomana vaiva mudumbu make vakatanga kurwisana,+ zvokuti akati: “Kana zvakadai, neiko ndiri mupenyu?” Naizvozvo akabvunza Jehovha.+ 23  Jehovha akati kwaari: “Marudzi maviri ari mudumbu mako,+ uye mapoka maviri emarudzi achaparadzaniswa achibva mukati mako;+ rimwe boka rorudzi richava nesimba kupfuura rimwe boka rorudzi,+ mukuru achashandira muduku.”+ 24  Zvishoma nezvishoma mazuva ake okuti asununguke akakwana, uye tarira! mapatya aiva mudumbu rake.+ 25  Wokutanga akabva abuda akatsvuka pose pose senguo yomukuru mukuru yakagadzirwa nemvere;+ naizvozvo vakamutumidza kuti Isau.+ 26  Munun’una wake akazobuda uye ruoko rwake rwakanga rwakabata chitsitsinho chaIsau;+ naizvozvo akamutumidza kuti Jakobho.+ Paakavabereka, Isaka akanga ava nemakore makumi matanhatu. 27  Zvino vakomana vacho vakakura, Isau akava murume anogona kuvhima,+ murume wesango, asi Jakobho murume asina chaanopomerwa,+ aigara mumatende.+ 28  Isaka aida Isau, nokuti aiva nenhomba yenyama yemhuka, asi Ribheka aida Jakobho.+ 29  Pane imwe nguva Jakobho akanga achibika nyemba, Isau paakasvika achibva kusango uye akanga aneta. 30  Naizvozvo Isau akati kuna Jakobho: “Ndapota, kurumidza, ndipewo zvitsvuku izvo ndidye—zvitsvuku zviri umo, nokuti ndaneta!” Ndokusaka akanzi Edhomu.+ 31  Jakobho akati: “Kutanga, nditengesere udangwe hwako!”+ 32  Isau akati: “Tarira ndichangofa hangu, udangwe hunondibatsireiko?” 33  Jakobho akawedzera kuti: “Tanga wandipikira!”+ Akamupikira, akatengesera Jakobho udangwe hwake.+ 34  Jakobho akapa Isau chingwa nenyemba, akadya uye akanwa.+ Akabva asimuka akaenda. Naizvozvo Isau akazvidza udangwe hwacho.+

Mashoko Emuzasi