Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Genesisi 23:1-20

23  Zvino upenyu hwaSara hwakava makore ane zana nemakumi maviri nemanomwe. Ndiwo aiva makore oupenyu hwaSara.+  Naizvozvo Sara akafira muKiriyati-abha,+ kureva Hebroni,+ munyika yeKenani,+ Abrahamu akapinda kuti acheme Sara nokumusvimhira misodzi.  Abrahamu akabva asimuka pamberi panyakufa wake, akataura nevanakomana vaHeti,+ achiti:  “Ndiri mutorwa uye anobva kune imwe nyika pakati penyu.+ Ndipeiwo nzvimbo yemakuva ive yangu pakati penyu kuti ndivige nyakufa wangu ndisamuona.”+  Vanakomana vaHeti vakapindura Abrahamu, vachiti kwaari:  “Tinzwei, ishe wangu.+ Muri jinda raMwari pakati pedu.+ Vigai nyakufa wenyu munzvimbo yedu yemakuva yakanaka kwazvo pane dzose.+ Hapana mumwe wedu achakunyimai nzvimbo yake yemakuva kuti akurambidzei kuviga nyakufa wenyu.”+  Abrahamu akabva asimuka, akakotamira vanhu vomunyika yacho,+ vanakomana vaHeti,+  akataura navo, achiti: “Kana mweya yenyu ichibvuma kuti ndivige nyakufa wangu kuti ndisamuona, nditeererei uye ndikumbirirei Efroni mwanakomana waZohari,+  kuti andipe bako rake reMakpera,+ riri pamucheto womunda wake. Ngaandipe iro nokuda kwesirivha yakaringanira pakati penyu kuti rive nzvimbo yangu yemakuva.”+ 10  Zvino, Efroni akanga akagara pakati pevanakomana vaHeti. Naizvozvo Efroni muHiti+ akapindura Abrahamu vanakomana vaHeti vachinzwa vaine vose vaipinda pagedhi reguta rake, achiti:+ 11  “Aiwa, ishe wangu! Nditeererei. Ndinokupai munda wacho, uye ndinokupai bako riri mauri. Ndinokupai iro vanakomana vevanhu vokwangu vachizviona.+ Vigai nyakufa wenyu.” 12  Abrahamu akabva akotama pamberi pevanhu vomunyika yacho 13  akataura naEfroni vanhu vomunyika yacho vachinzwa, achiti: “Aiwa—kutoti iwe, ukanditeerera! Ndichakupa chitsama chesirivha nokuda kwomunda wacho. Chitore,+ kuti ndivige nyakufa wangu imomo.” 14  Efroni akabva apindura Abrahamu, achiti kwaari: 15  “Ishe wangu, nditeererei. Chikamu chomunda chinokosha mashekeri esirivha mazana mana, chii pakati pangu nemi? Naizvozvo vigai nyakufa wenyu.”+ 16  Naizvozvo Abrahamu akateerera Efroni, Abrahamu akayerera Efroni chitsama chesirivha chaakanga ataura vanakomana vaHeti vachinzwa, mashekeri esirivha mazana mana zvichienzanirana nemari yevatengesi.+ 17  Nokudaro munda waEfroni waiva muMakpera, iri pakatarisana neMamre, munda nebako raiva mauri nemiti yose yaiva mumunda wacho,+ yaiva mukati memiganhu yawo yose kumativi ose, zvakasimbiswa+ 18  kuna Abrahamu zvikava zvinhu zvake zvaakatenga vanakomana vaHeti vachiona pakati pavose vaipinda pagedhi reguta rake.+ 19  Pashure paizvozvo Abrahamu akaviga Sara mudzimai wake mubako romunda weMakpera pakatarisana neMamre, kureva Hebroni, munyika yeKenani.+ 20  Nokudaro munda wacho nebako raiva mauri zvakasimbiswa nemaoko evanakomana vaHeti kuna Abrahamu kuti ive nzvimbo yake yemakuva.+

Mashoko Emuzasi