Genesisi 22:1-24

22  Zvino pashure pezvinhu izvi, Mwari wechokwadi akaedza Abrahamu.+ Naizvozvo akati kwaari: “Abrahamu!” iye akati: “Ndiri pano!”+  Akati: “Ndapota, tora mwanakomana wako, mwanakomana wako mumwe chete waunoda kwazvo,+ Isaka,+ uende kunyika yeMoriya,+ umupe sechinopiwa chinopiswa ikoko pane rimwe gomo randichakusarudzira.”+  Naizvozvo Abrahamu akafumomuka, akasungirira chigaro pambongoro yake, akatora vashandi vake vaviri naIsaka mwanakomana wake;+ akatsemura huni dzechinopiwa chinopiswa. Akabva asimuka, akaenda kunzvimbo yaakasarudzirwa naMwari wechokwadi.  Kaiva kekutanga pazuva rechitatu Abrahamu paakatarira, akaona nzvimbo yacho achiri kure.  Zvino Abrahamu akati kuvashandi vake:+ “Garai pano nembongoro, asi ini nomukomana tinoda kupfuurira nechekoko tinonamata,+ tozodzoka kwamuri.”  Pashure paizvozvo Abrahamu akatora huni dzechinopiwa chinopiswa akadzitakudza Isaka mwanakomana wake,+ akatora moto nebanga rokuurayisa akazviisa mumaoko ake, vaviri vacho vakapfuurira pamwe chete.+  Isaka akati kuna Abrahamu baba vake: “Baba vangu!”+ Ivo vakatiwo: “Ndiri pano, mwanakomana wangu!”+ Naizvozvo iye akati: “Moto nehuni zviripo, asi gwai rechinopiwa chinopiswa riri kupi?”+  Abrahamu akati: “Mwari achapa gwai rechinopiwa chinopiswa,+ mwanakomana wangu.” Vaviri vacho vakaramba vachifamba pamwe chete.  Vakazosvika panzvimbo yaakanga asarudzirwa naMwari wechokwadi, Abrahamu akavaka atari+ ipapo, akaronga huni, akasunga Isaka mwanakomana wake maoko netsoka, akamuisa paatari pamusoro pehuni.+ 10  Abrahamu akabva atambanudza ruoko rwake akatora banga rokuurayisa kuti auraye mwanakomana wake.+ 11  Asi ngirozi yaJehovha yakashevedzera kwaari iri kumatenga ichiti:+ “Abrahamu, Abrahamu!” iye akapindura kuti: “Ndiri pano!” 12  Iyo ikati: “Usatambanudzira mukomana ruoko rwako uye usatomboita chinhu chipi nechipi kwaari,+ nokuti zvino ndava kuziva kuti unotya Mwari nokuti hauna kundinyima mwanakomana wako, iye mumwe chete.”+ 13  Abrahamu akabva atarira, akaona nechekoko, mukatikati megwenzi, maiva negondohwe rakanga rakabatwa nyanga dzaro. Naizvozvo Abrahamu akaenda akatora gondohwe racho akaripa sechinopiwa chinopiswa panzvimbo pomwanakomana wake.+ 14  Abrahamu akatumidza nzvimbo iyoyo kuti Jehovha-jire. Ndokusaka zvichiwanzonzi nhasi: “Mugomo raJehovha zvichagoverwa.”+ 15  Ngirozi yaJehovha yakashevedzera kuna Abrahamu kechipiri iri kumatenga 16  ikati: “‘Ndinopika neni pachangu,’ ndizvo zvinotaura Jehovha,+ ‘nokuti waita chinhu ichi uye hauna kundinyima mwanakomana wako, iye mumwe chete,+ 17  chokwadi ndichakukomborera uye ndichaita kuti vana* vako vave vazhinji senyeredzi dzokumatenga, sejecha riri pamhenderekedzo yegungwa;+ uye vana vako vachaita kuti gedhi revavengi vavo rive ravo.+ 18  Chokwadi marudzi ose enyika achazvikomborera nokumwana wako+ nokuti wateerera inzwi rangu.’”+ 19  Pashure paizvozvo Abrahamu akadzokera kuvashandi vake, vakasimuka, vakaenda pamwe chete kuBheeri-shebha;+ uye Abrahamu akaramba achigara kuBheeri-shebha. 20  Zvino pashure pezvinhu izvi, Abrahamu akaudzwa kuti: “Tarira, Mirika+ akaberekerawo Nahori+ mukoma wako vanakomana: 21  Uzi dangwe rake naBhuzi+ munun’una wake naKemueri baba vaAramu, 22  naKesedhi naHazo naPiridhashi naJidrafu naBhetueri.”+ 23  Bhetueri akabereka Ribheka.+ Mirika akaberekera Nahori mukoma waAbrahamu ava vasere. 24  Kwaivawo nomurongo wake, ainzi Reuma. Kwapera nguva yakati, iyewo akabereka Tebha naGahamu naTahashi naMaaka.+

Mashoko Emuzasi

Ge 22:17 Kureva, “mbeu.”