Genesisi 2:1-25

2  Matenga nenyika neuto razvo rose zvakapera saizvozvo.+  Nezuva rechinomwe Mwari akapedza basa rake raakanga aita, akatanga kuzorora pazuva rechinomwe pabasa rake rose raakanga aita.+  Mwari akatanga kukomborera zuva rechinomwe, akariita dzvene, nokuti pazuva iroro, iye Mwari ave achizorora pabasa rake rose raakasikira chinangwa chaakariitira.+  Iyi ndiyo nhoroondo yematenga nenyika munguva yokusikwa kwazvo, muzuva rakaitwa nyika nedenga naJehovha Mwari.+  Zvino makwenzi omusango akanga achigere kuvapo panyika uye zvinomera zvomusango zvakanga zvichigere kumera, nokuti Jehovha Mwari akanga asati anayisa mvura+ panyika uye pakanga pasina munhu wokuti arime nyika.  Asi mhute+ yaikwira ichibva panyika uye yaidiridza nyika yose.+  Jehovha Mwari akatanga kuumba munhu neguruva+ revhu+ akafuridzira mumhino dzake mhepo yokufema youpenyu,+ munhu akava mweya mupenyu.+  Uyezve, Jehovha Mwari akagadzira munda muEdheni,+ nechokumabvazuva, akaisamo munhu waakanga aumba.+  Nokudaro Jehovha Mwari akameresa miti yose inoyevedza panyika, yakanakira kudya uyewo muti woupenyu+ uri pakati pomunda nomuti wokuziva zvakanaka nezvakaipa.+ 10  Zvino paiva norwizi rwaibuda muEdheni kuti rudiridze munda, rukaparadzana ipapo rukava nzizi ina. 11  Rwokutanga runonzi Pishoni; ndirwo runopoterera nyika yose yeHavhira,+ uko kune ndarama. 12  Ndarama yenyika iyoyo yakanaka.+ Ikokowo kune dheriyumu+ nedombo reonikisi.+ 13  Rwizi rwechipiri runonzi Gihoni; ndirwo runopoterera nyika yose yeKushi. 14  Rwizi rwechitatu runonzi Hidhekeri;+ ndirwo runoenda kumabvazuva kweAsiriya.+ Rwizi rwechina runonzi Yufratesi.+ 15  Jehovha Mwari akabva atora munhu, akamugarisa mumunda weEdheni+ kuti aurime nokuutarisira.+ 16  Jehovha Mwari akarayirawo munhu kuti: “Ungadya miti yose yomunda kusvikira waguta.+ 17  Asi usadya muti wokuziva zvakanaka nezvakaipa, nokuti nezuva raunoudya chokwadi uchafa.”+ 18  Jehovha Mwari akati: “Hazvina kunaka kuti munhu arambe ari oga. Ndichamuitira mubatsiri, kuti ave mukwanisi wake.”+ 19  Zvino Jehovha Mwari akanga achiumba mhuka dzose dzomusango nezvisikwa zvose zvinobhururuka zvokumatenga nevhu, uye akatanga kuzviunza kumunhu kuti aone kuti aizotumidza chimwe nechimwe kuti chii; uye chero zita raipiwa mweya mupenyu+ nomunhu, ndiro rakava zita rawo.+ 20  Naizvozvo munhu akanga achipa zvipfuwo zvose nezvisikwa zvinobhururuka zvokumatenga nemhuka dzose dzomusango mazita, asi munhu akanga asina mubatsiri kuti ave mukwanisi wake. 21  Nokudaro Jehovha Mwari akaita kuti munhu abatwe nehope huru,+ uye paakanga akarara, akatora mbabvu yake imwe chete akabva aita kuti nyama ivhare panzvimbo payo. 22  Jehovha Mwari akatanga kuumba mukadzi nembabvu yaakanga atora pamunhu, akamuunza kumunhu.+ 23  Munhu akabva ati:“Zvino iri ipfupa remapfupa anguNenyama yenyama yangu.+Uyu achanzi Mukadzi,Nokuti uyu akatorwa pamurume.”+ 24  Ndokusaka murume achasiya baba vake naamai vake+ uye achanamatira mudzimai wake uye vachava nyama imwe.+ 25  Vaviri vacho vakaramba vasina kupfeka,+ munhu nomudzimai wake, asi havana kunyara.+

Mashoko Emuzasi