Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Genesisi 19:1-38

19  Zvino ngirozi dziya mbiri dzakasvika kuSodhoma manheru, uye Roti akanga akagara pagedhi reSodhoma.+ Roti paakadziona, akabva asimuka kuti adzichingure, akakotama chiso chake chakatarira pasi.+  Akati: “Ndapota, zvino madzishe angu, ndapota, tsaukirai mumba momushumiri wenyu murare usiku hwose, mugeze tsoka dzenyu.+ Mungazofumira henyu kuenda parwendo rwenyu.”+ Idzo dzikati: “Aiwa, ticharara usiku hwose munzvimbo inoungana vanhu.”+  Asi akadziteterera kwazvo,+ zvokuti dzakatsaukira kwaari dzikapinda mumba make. Akabva adziitira mutambo,+ akabika makeke asina kuviriswa,+ dzikadya.  Vasati varara, varume veguta racho, ivo varume veSodhoma, vakakomba imba yacho,+ kubvira pamukomana kusvikira kumukweguru, vanhu vacho vose vari mhomho imwe.+  Vakaramba vachishevedzera kuna Roti, vachiti kwaari: “Varume vapinda mauri usiku huno vari kupi? Vabudisire kwatiri kuti tirare navo.”+  Roti akazobuda akaenda kwavaiva pasuo, asi akasiya avhara suo.  Akabva ati: “Ndapota, hama dzangu, musaita zvakaipa.+  Ndapota, tarirai ndine vanasikana vaviri vasati vamborara nomurume.+ Ndapota, regai ndivabudisire kwamuri. Vaitirei zvakanaka kwamuri.+ Asi musaitira varume ava chinhu,+ nokuti ndokusaka vauya pasi pomumvuri wedenga reimba yangu.”+  Vakati: “Sudurukira uko!” Vakatizve: “Munhu uyu ari oga akauya kuzogara ari mutorwa+ asi wototonga.+ Zvino tava kuzokuitira zvakaipa kuvapfuura.” Vakasundidzira kwazvo murume wacho,+ Roti, uye vakanga vava kuda kutopaza suo.+ 10  Naizvozvo varume vacho vakatambanudzira maoko avo kunze vakapinza Roti mumba mavakanga vari, vakavhara suo. 11  Asi vakapofumadza varume vakanga vari pasuo remba,+ kubvira pamuduku kusvikira kumukuru,+ zvokuti vakanga vachinetseka vachiedza kuwana suo.+ 12  Varume vacho vakabva vati kuna Roti: “Une mumwe munhu muno here? Mukuwasha nevanakomana vako nevanasikana vako navose vari vako vari muguta, vabudise munzvimbo ino!+ 13  Nokuti tiri kuparadza nzvimbo ino, nokuti kuchema kwavari kuitirwa kwakura pamberi paJehovha,+ zvokuti Jehovha atituma kuti tiparadze guta racho.”+ 14  Nokudaro Roti akabuda akatanga kutaura nevakuwasha vake avo vaizotora vanasikana vake, akaramba achiti: “Simukai! Budai munzvimbo ino, nokuti Jehovha ari kuparadza guta!”+ Asi kuvakuwasha vake akaita somunhu ari kuita jee.+ 15  Zvisinei, utonga hwotsvuka, ngirozi dzakabva dzakurumidzisa Roti, dzichiti: “Simuka! Tora mudzimai wako nevanasikana vako vaviri vari muno,+ kuti murege kuparadzirwa mukukanganisa kweguta!”+ 16  Paakaramba achingoverengera,+ varume vacho vakabva vabata ruoko rwake noruoko rwomudzimai wake nemaoko evanasikana vake vaviri vakamubudisa,+ vakamumisa kunze kweguta nokuti akanga anzwirwa tsitsi naJehovha.+ 17  Pavakanga vangovasvitsa kumucheto, akati: “Tiza kuti uponese mweya wako!+ Usacheuka+ uye usamira muRuwa rwose!+ Tizira kunzvimbo ine makomo kuti urege kuparadzwa!”+ 18  Roti akabva ati kwavari: “Ndapota, kwete izvozvo Jehovha! 19  Ndapota, zvino manzwira mushumiri wenyu nyasha+ zvokuti muri kukudza mutsa wenyu worudo,+ wamandiitira kuti muchengetedze mweya wangu uri mupenyu,+ asi ini—handikwanisi kutizira kunzvimbo ine makomo nokuti dambudziko ringaramba riri pedyo neni ndikafa.+ 20  Ndapota, zvino guta iri riri pedyo kuti nditizire ikoko uye chinhu chiduku.+ Ndapota, regai nditizire ikoko—harisi chinhu chiduku here?—uye mweya wangu ucharamba uri mupenyu.”+ 21  Naizvozvo akati kwaari: “Tarira ndiri kuva nehanya newe kusvikira ipapowo,+ nokusaparadza kwangu guta rawataura.+ 22  Kurumidza! Tizira ikoko, nokuti handikwanisi kuita chinhu kusvikira wasvika ikoko!”+ Ndokusaka akatumidza guta racho kuti Zoari.+ 23  Zuva rakanga rabuda panyika pakasvika Roti kuZoari.+ 24  Jehovha akabva anayisa sarufa nomoto zvichibva kuna Jehovha, zvichibva kumatenga, paSodhoma nepaGomora.+ 25  Naizvozvo akaparadza maguta aya, kunyange Ruwa rwacho rwose nevagari vose vomumaguta acho nezvinomera zvenyika.+ 26  Mudzimai wake akacheuka ari shure kwake, akava shongwe yomunyu.+ 27  Zvino Abrahamu akafumoenda kunzvimbo yaakanga amira pamberi paJehovha.+ 28  Akabva atarira zasi nechokuSodhoma neGomora uye nechokunyika yose yoRuwa rwacho akaona chimwe chinhu. Chokwadi, tarira, utsi hutema-tema hwaikwira huchibva panyika yacho soutsi hutema-tema hwebisiro!+ 29  Mwari paakaparadza maguta oRuwa rwacho, Mwari akafunga Abrahamu pakuti akaronga kubudisa Roti pakati pokuparadza kwacho paakanga achiparadza maguta aigara Roti.+ 30  Gare gare Roti akabva kuZoari akagara munzvimbo ine makomo, aine vanasikana vake vaviri,+ nokuti akatya kugara muZoari.+ Naizvozvo akagara mubako, iye nevanasikana vake vaviri. 31  Zvino dangwe rakati kumuduku wacho: “Baba vedu vakwegura uye hakuna murume munyika ino wokuti arare nesu sezvinoitwa nenyika yose.+ 32  Uya, ngatipe baba vedu waini vanwe,+ tirare navo, tichengetedze rudzi kubva kuna baba vedu.”+ 33  Naizvozvo vakaramba vachipa baba vavo waini kuti vanwe usiku ihwohwo;+ dangwe rakabva rapinda rikarara nababa varo, asi havana kuziva parakarara neparakamuka. 34  Pazuva rakatevera dangwe rakabva rati kumuduku: “Tarira ndakarara nababa vangu usiku hwapfuura. Ngativape waini vanwe usiku hunowo. Ibva wapinda, urare navo, tichengetedze rudzi kubva kuna baba vedu.” 35  Naizvozvo vakaramba vachipa baba vavo waini kuti vanwe usiku ihwohwowo; muduku wacho akabva asimuka akarara navo, asi havana kuziva paakarara nepaakamuka. 36  Vanasikana vacho vaviri vaRoti vakava nepamuviri pababa vavo.+ 37  Kwapera nguva yakati, dangwe racho rakabereka mwanakomana rikamutumidza kuti Moabhi.+ Ndiye baba vevaMoabhi, kusvikira nhasi.+ 38  Muduku wacho, akaberekawo mwanakomana akabva amutumidza kuti Bheni-ami. Ndiye baba wevanakomana vaAmoni,+ kusvikira nhasi.

Mashoko Emuzasi