Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Genesisi 17:1-27

17  Abramu paakanga ava nemakore makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe, Jehovha akabva azviratidza kuna Abramu, akati kwaari:+ “Ndini Mwari Wemasimbaose.+ Famba pamberi pangu uve asina mhosva.+  Ndichaita sungano yangu pakati pangu newe,+ kuti ndiite kuti uwande kwazvo.”+  Abramu akawira pasi nechiso chake,+ Mwari akaramba achitaura naye, achiti:  “Tarira! ndinoita sungano yangu newe,+ uye uchava baba vemarudzi mazhinji.+  Hauchazonzizve Abramu, asi uchanzi Abrahamu, nokuti ndichakuita baba vemarudzi mazhinji.  Ndichaita kuti ubereke kwazvo, ndichakuita kuti uve marudzi, uye madzimambo achabuda mauri.+  “Ndichaita sungano yangu pakati pangu newe+ nevana vako vanokutevera maererano nezvizvarwa zvavo kuti ive sungano isingagumi,+ kuti ndive Mwari kwauri nokuvana vako vanokutevera.+  Ndichapa iwe nevana vako vanokutevera nyika yauri kugara uri mutorwa,+ iyo nyika yose yeKenani, kuti ive yako nokusingagumi; uye ndichava Mwari wavo.”+  Mwari akatizve kuna Abrahamu: “Iwe, chengeta sungano yangu, iwe nevana vako vanokutevera maererano nezvizvarwa zvavo.+ 10  Iyi ndiyo sungano yangu yamuchachengeta, iri pakati pangu nemi, kunyange nevana vako vanokutevera:+ Vanhurume venyu vose vanofanira kudzingiswa.+ 11  Munofanira kudzingiswa nyama yezvikanda zvenyu zvepamberi, uye chichava chiratidzo chesungano pakati pangu nemi.+ 12  Vanhurume venyu vose vane mazuva masere vanofanira kudzingiswa,+ maererano nezvizvarwa zvenyu, munhu wose anoberekerwa mumba uye munhu wose anotengwa nemari kuna ani naani wokune imwe nyika vasiri vana vako. 13  Varume vose vanoberekerwa mumba mako nevarume vose vanotengwa nemari yako, chokwadi vanofanira kudzingiswa;+ uye sungano yangu iri panyama yenyu ichava sungano nokusingagumi.+ 14  Munhurume asina kudzingiswa asingazodzingisi nyama yechikanda chake chepamberi, mweya iwoyo unofanira kuparadzwa pavanhu vake.+ Aputsa sungano yangu.” 15  Mwari akati kuna Abrahamu: “Sarai mudzimai wako, usamushevedza kuti Sarai, nokuti Sara ndiro zita rake.+ 16  Ndichamukomborera uyewo ndichakupa mwanakomana anobva kwaari;+ ndichamukomborera uye achava marudzi;+ madzimambo emarudzi achabva maari.”+ 17  Abrahamu akawira pasi nechiso chake akatanga kuseka uye kuti mumwoyo make:+ “Munhu ane makore zana angabereka mwana here, uye Sara, iye mukadzi ane makore makumi mapfumbamwe angabereka here?”+ 18  Abrahamu akazoti kuna Mwari wechokwadi: “Haiwa, kudai Ishmaeri akararama pamberi penyu!”+ 19  Mwari akati: “Chokwadi Sara mudzimai wako achakuberekera mwanakomana, uye umutumidze kuti Isaka.+ Ndichaita sungano yangu naye ive sungano nevana* vake vanomutevera nokusingagumi.+ 20  Asi nezvaIshmaeri ndakunzwa. Tarira! Ndichamukomborera, ndichaita kuti abereke uye ndichaita kuti awande kwazvo.+ Achabereka machinda gumi nemaviri, uye ndichaita kuti ave rudzi rukuru.+ 21  Zvisinei, ndichaita sungano yangu naIsaka,+ wauchaberekerwa naSara panguva ino yakatarwa gore rinouya.”+ 22  Naizvozvo Mwari akapedza kutaura naye, akabva kuna Abrahamu.+ 23  Abrahamu akabva atora Ishmaeri mwanakomana wake nevarume vose vakaberekerwa mumba make navose vakatengwa nemari yake, vanhurume vose pavarume veimba yaAbrahamu, akadzingisa nyama yezvikanda zvavo zvepamberi pazuva iroro, sezvaakanga audzwa naMwari.+ 24  Abrahamu akanga ava nemakore makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe paakadzingiswa nyama yechikanda chake chepamberi.+ 25  Ishmaeri mwanakomana wake akanga ava nemakore gumi nematatu paakadzingiswa nyama yechikanda chake chepamberi.+ 26  Pazuva iroro Abrahamu akadzingiswa pamwe chete nomwanakomana wake Ishmaeri.+ 27  Varume vose veimba yake, munhu wose akaberekerwa mumba uye munhu wose akatengwa nemari kune wokune imwe nyika, vakadzingiswa pamwe chete naye.+

Mashoko Emuzasi

Ge 17:19 Kureva, “mbeu.”