Genesisi 15:1-21

15  Zvinhu izvi zvaitika, shoko raJehovha rakasvika kuna Abramu pane zvaakaratidzwa,+ richiti: “Abramu, usatya.+ Ndiri nhoo yako.+ Mubayiro wako uchava mukuru kwazvo.”+  Abramu akati: “Changamire Ishe Jehovha, muchandipei, zvandisina mwana uye achava muridzi weimba yangu zvaari munhu wokuDhamasiko, Eriyezeri?”+  Abramu akatizve: “Tarirai! Hamuna kundipa mwana,+ uye, tarirai! mwanakomana+ weimba yangu ari kunditsiva kuti ave mugari wenhaka.”  Asi, tarira! shoko raJehovha rakasvika kwaari raiva rokuti: “Munhu uyu haangakutsivi kuti ave mugari wenhaka, asi uyo achabuda mukati mako ndiye achakutsiva kuti ave mugari wenhaka.”+  Zvino akamubudisa kunze akati: “Ndapota, tarira kumusoro kumatenga uverenge nyeredzi, kana uchikwanisa kudziverenga.”+ Akati kwaari: “Ndizvo zvichaita vana* vako.”+  Akatenda muna Jehovha;+ akamuti akarurama.+  Akabva atizve kwaari: “Ndini Jehovha, akakubudisa muUri yevaKadheya kuti ndikupe nyika iyi kuti uiite yako.”+  Iye akati: “Changamire Ishe Jehovha, chii chichandizivisa kuti ndichaita kuti ive yangu?”+  Iye akatiwo kwaari: “Nditorere tsiru rine makore matatu nenhunzvi yembudzi ine makore matatu negondohwe rine makore matatu negukutiwa nomwana wehangaiwa.”+ 10  Naizvozvo akatora zvose izvi akazvitsemura nepakati, akaisa rutivi rumwe norumwe rwazvo rwakatarisana norumwe, asi haana kutsemura shiri.+ 11  Zvino shiri dzinodya nyama dzakatanga kuburukira pamitumbi yacho,+ asi Abramu akaramba achidzidzinga. 12  Kwapera nguva yakati, zuva rakanga rava kuda kuvira, Abramu akabatwa nehope huru,+ uye, tarira! rima rinotyisa kwazvo rakanga richimuwira. 13  Zvino akati kuna Abramu: “Chokwadi ziva kuti vana vako vachava vatorwa munyika isiri yavo,+ vachavashandira, uye ivava vachavatambudza kwemakore mazana mana.+ 14  Asi ndiri kutonga rudzi rwavachashandira,+ uye vachazobuda nezvinhu zvizhinji.+ 15  Asi iwe, uchaenda kumadzitateguru ako norugare; uchavigwa wanyatsokwegura.+ 16  Asi pachizvarwa chechina vachadzoka kuno,+ nokuti kukanganisa kwevaAmori hakusati kwakwana.”+ 17  Zvino zuva rakanga rava kuvira uye rima guru rakavapo uye, tarira! kwaiva nevira raipfungaira nezhenje romoto zvakapfuura nepakati pemativi aya.+ 18  Pazuva iroro Jehovha akaita sungano naAbramu,+ achiti: “Ndichapa vana* vako nyika ino,+ kubvira parwizi rweIjipiti kusvikira kurwizi rukuru, rwizi rwaYufratesi:+ 19  vaKeni+ nevaKenizi nevaKadmoni 20  nevaHiti+ nevaPerizi+ nevaRefaimu+ 21  nevaAmori nevaKenani nevaGigashi nevaJebhusi.”+

Mashoko Emuzasi

Ge 15:5 Kureva, “mbeu.”
Ge 15:18 Kureva, “mbeu.”