Genesisi 13:1-18

13  Izvozvo zvaitika Abramu akabuda muIjipiti, iye nomudzimai wake nezvose zvaakanga anazvo, aina Roti, akaenda kuNegebhu.+  Abramu akanga ane mapoka ezvipfuwo nesirivha nendarama zvizhinji kwazvo.+  Akabva muNegebhu achingotamisa-tamisa musasa achienda kuBheteri, kunzvimbo yaimbova netende rake pakutanga pakati peBheteri neAi,+  kunzvimbo yeatari yaakanga aita ikoko pakutanga;+ uye Abramu akadana zita raJehovha ipapo.+  Zvino Roti, uyo akanga achifamba pamwe chete naAbramu, aivawo nemakwai nemombe nematende.  Naizvozvo nyika yacho haina kuvabvumira kuti vagare pamwe chete, nokuti zvinhu zvavo zvakanga zvawanda uye vakanga vasingakwanisi kugara pamwe chete.+  Vafudzi vezvipfuwo zvaAbramu nevafudzi vezvipfuwo zvaRoti vakapopotedzana; panguva iyoyo muKenani nomuPerizi vaigara munyika yacho.+  Nokudaro Abramu akati kuna Roti:+ “Ndapota, usarega kupopotedzana chero kupi zvako kuchipfuurira pakati pangu newe nepakati pevafudzi vangu nevafudzi vako, nokuti tiri hama.+  Nyika yose haisi pamberi pako here? Ndapota, paradzana neni. Kana ukaenda kuruboshwe, ini ndichabva ndaenda kurudyi; asi kana ukaenda kurudyi, ini ndichabva ndaenda kuruboshwe.”+ 10  Naizvozvo Roti akatarira, akaona Ruwa rwose rwaJodhani,+ kuti rwose rwaiva nzvimbo ine mvura, Jehovha asati aparadza Sodhoma neGomora, somunda waJehovha,+ senyika yeIjipiti kusvikira kuZoari.+ 11  Roti akabva asarudza Ruwa rwose rwaJodhani, Roti akatamisira musasa wake kumabvazuva. Naizvozvo vakaparadzana. 12  Abramu akagara munyika yeKenani, asi Roti akagara pakati pemaguta oRuwa rwacho.+ Akazodzika tende rake pedyo neSodhoma. 13  Zvino varume veSodhoma vakanga vakaipa uye vaiva vatadzi vakanyanya kuna Jehovha.+ 14  Zvino Jehovha akati kuna Abramu pashure pokuparadzana kwake naRoti: “Ndapota, tarira uri panzvimbo yauri, kuchamhembe nokumaodzanyemba nokumabvazuva nokumavirira,+ 15  nokuti nyika yose yawakatarira, ndichaipa iwe nevana vako nokusingagumi.+ 16  Ndichaita kuti vana* vako vave seguruva renyika, zvokuti, kudai munhu aikwanisa kuverenga guruva renyika, vana vako vaizoverengwawo.+ 17  Simuka, famba-famba munyika yacho pakureba kwayo nepakufara kwayo, nokuti ndichakupa iyo.”+ 18  Naizvozvo Abramu akaramba achigara mumatende. Gare gare akasvika akagara pamiti mikuru yeMamre,+ iri muHebroni;+ uye akavakira Jehovha atari ipapo.+

Mashoko Emuzasi

Ge 13:16 Kureva, “mbeu.”