Genesisi 11:1-32

11  Zvino nyika yose yakaramba iine mutauro mumwe chete uye iine mashoko mamwe chete.  Pavaifamba vachienda nechokumabvazuva vakazowana bani munyika yeShinari,+ vakagara imomo.  Vakatanga kutaurirana vachiti: “Uyai! Ngatiite zvidhinha, tizviomese nokuzvipisa.” Naizvozvo zvidhinha zvakava matombo avo, asi bhitumini yakava dhaka ravo.+  Zvino vakati: “Uyai! Ngatizvivakire guta uyewo shongwe ine musoro unosvika kumatenga,+ uye ngatizviitirei zita rakakurumbira,+ kuti tirege kupararira panyika pose.”+  Jehovha akaburuka kuti aone guta racho norusvingo rwacho zvakanga zvavakwa nevanakomana vevanhu.+  Jehovha akazoti: “Tarira! Ivo vanhu vamwe, vose vane mutauro mumwe chete,+ uye izvi ndizvo zvavanotanga kuita. Chokwadi, zvino hapana chavangafunga kuita chavachatadza.+  Uya zvino! Ngatiburuke+ tinovhiringidza+ mutauro wavo ikoko kuti varege kunzwanana mitauro yavo.”+  Naizvozvo Jehovha akavaparadzira panyika pose vachibva ipapo,+ uye zvishoma nezvishoma vakarega kuvaka guta racho.+  Ndokusaka rakatumidzwa kuti Bhabheri,+ nokuti Jehovha akanga avhiringidza mutauro wenyika yose ipapo, uye Jehovha akanga avaparadzira+ panyika pose vachibva ipapo. 10  Iyi ndiyo nhoroondo yaShemu.+ Shemu akanga aine makore zana paakabereka Apakishadhi,+ makore maviri mafashamo apfuura. 11  Abereka Apakishadhi, Shemu akararama kwemakore mazana mashanu. Munguva iyi akabereka vanakomana nevanasikana.+ 12  Apakishadhi akararama makore makumi matatu nemashanu, akazobereka Shera.+ 13  Abereka Shera, Apakishadhi akararama kwemakore mazana mana nematatu. Munguva iyi akabereka vanakomana nevanasikana. 14  Shera akararama makore makumi matatu, akazobereka Ebheri.+ 15  Abereka Ebheri, Shera akararama kwemakore mazana mana nematatu. Munguva iyi akabereka vanakomana nevanasikana. 16  Ebheri akararama kwemakore makumi matatu nemana, akazobereka Peregi.+ 17  Abereka Peregi, Ebheri akararama kwemakore mazana mana nemakumi matatu. Munguva iyi akabereka vanakomana nevanasikana. 18  Peregi akararama kwemakore makumi matatu, akazobereka Reu.+ 19  Abereka Reu, Peregi akararama kwemakore mazana maviri nemapfumbamwe. Munguva iyi akabereka vanakomana nevanasikana. 20  Reu akararama kwemakore makumi matatu nemaviri, akazobereka Serugu.+ 21  Abereka Serugu, Reu akararama kwemakore mazana maviri nemanomwe. Munguva iyi akabereka vanakomana nevanasikana. 22  Serugu akararama kwemakore makumi matatu, akazobereka Nahori.+ 23  Abereka Nahori, Serugu akararama kwemakore mazana maviri. Munguva iyi akabereka vanakomana nevanasikana. 24  Nahori akararama kwemakore makumi maviri nemapfumbamwe, akazobereka Tera.+ 25  Abereka Tera, Nahori akararama kwemakore zana negumi nemapfumbamwe. Munguva iyi akabereka vanakomana nevanasikana. 26  Tera akararama kwemakore makumi manomwe, akazobereka Abramu,+ Nahori+ naHarani. 27  Zvino iyi ndiyo nhoroondo yaTera. Tera akabereka Abramu, Nahori naHarani; uye Harani akabereka Roti.+ 28  Gare gare Harani akafa achiri naTera baba vake munyika yaakaberekerwa, muUri+ yevaKadheya.+ 29  Abramu naNahori vakawana madzimai. Mudzimai waAbramu ainzi Sarai,+ asi mudzimai waNahori ainzi Mirika,+ mwanasikana waHarani, baba vaMirika nababa vaIska. 30  Asi Sarai akaramba asingabereki;+ akanga asina mwana. 31  Tera akazotora Abramu mwanakomana wake naRoti, mwanakomana waHarani, muzukuru wake,+ naSarai+ muroora wake, mudzimai waAbramu mwanakomana wake, vakabuda naye muUri yevaKadheya kuti vaende kunyika yeKenani.+ Kwapera nguva yakati, vakasvika kuHarani+ vakagara ikoko. 32  Zvino mazuva aTera akava makore mazana maviri nemashanu. Tera akazofira muHarani.

Mashoko Emuzasi