Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Firimoni 1:1-25

 Ini Pauro, musungwa+ nokuda kwokushumira Kristu Jesu, ndichibatsirwa naTimoti,+ ndiri kunyorera hama yedu, Firimoni, anodiwa wedu uye mushandi pamwe chete nesu,+  naAfia, hanzvadzi yedu, naAkipasi,+ murwi+ pamwe chete nesu, uye ungano inounganira mumba mako:+  Mutsa usina kukodzera kuwanwa norugare zvinobva kuna Mwari Baba vedu naShe Jesu Kristu ngazvive nemi.+  Ndinogara ndichionga Mwari wangu pandinotaura nezvako muminyengetero yangu,+  zvandinoramba ndichinzwa nezvorudo rwako nokutenda zvauinazvo kunaShe Jesu nokuvatsvene vose;+  kuti ushingaire kugoverana nevamwe kutenda+ kwako nokubvuma kwaunoita zvinhu zvose zvakanaka zvatiinazvo zvine chokuita naKristu.  Nokuti ndakawana mufaro mukuru nenyaradzo pamusoro porudo rwako,+ nokuti rudo rukuru rwevatsvene rwamutsidzirwa+ pachishandiswa iwewe, hama.  Nokuda kwechikonzero ichi, kunyange zvazvo ndiine rusununguko rukuru rwokutaura muzita raKristu kuti ndikurayire+ kuita zvakakodzera,  ndiri kukukurudzira hangu nokuda kworudo+ rwaunoratidza, zvandakadai hangu, ini Pauro murume akwegura, chokwadi, iye zvinowo ari musungwa+ nokuda kwaKristu Jesu; 10  ndiri kukukurudzira pamusoro pomwana wangu,+ wandakabereka+ pandakanga ndakasungwa ndiri mujeri, Onesimo,+ 11  aimbova asingabatsiri kwauri asi iye zvino ava kubatsira kwauri nokwandiri.+ 12  Iyeyu ndiri kumudzosa kwauri, chokwadi, iye, ndiye rudo rwangu rukuru.+ 13  Ndingada kuti iye agare hake neni kuti arambe achindishumira panzvimbo pako iwe,+ zvandiri mujeri ndakasungwa+ nokuda kwemashoko akanaka. 14  Asi hapana chandinoda kuita pasina mvumo yako, kuti basa rako rakanaka rive rokuzvidira kwete rokugombedzerwa.+ 15  Zvichida izvi ndizvo zvakaita kuti atize kweawa imwe chete, kuti uve naye zvakare nokusingaperi, 16  asisiri muranda+ asi ava kupfuura muranda,+ ava hama inodiwa,+ zvikuru kwandiri, asi zvakatonyanya kwauri paukama hwokunyama nomunaShe. 17  Naizvozvo, kana uchindiona somumwe wako,+ mugamuchire+ nomutsa sezvawaizondiita. 18  Zvakare, kana akakuitira chinhu chakaipa kana kuti kana aine chikwereti chechimwe chinhu newe, chiverengere kwandiri. 19  Ini Pauro ndiri kunyora noruoko rwangu ndoga:+ ndichachiripa—ndisingakuudzi hangu izvozvo, kunze kwaizvozvo, iwe pachako unotova chikwereti kwandiri. 20  Chokwadi, hama, dai ndikawana rubatsiro kwauri munaShe: mutsidzira rudo rwangu rukuru+ muna Kristu. 21  Ndiri kukunyorera, ndichivimba nokuteerera kwako, ndichiziva kuti uchatoita zvinopfuura zvinhu zvandinotaura.+ 22  Asi pamwe chete naizvozvo, ndigadzirirewo nzvimbo yokugara,+ nokuti ndiri kutarisira kuti neminyengetero+ yenyu ndichasunungurwa+ nokuda kwenyu. 23  Epafrasi+ musungwa pamwe chete neni tiri pamwe naKristu Jesu anokukwazisa, 24  uye Mako, Aristako,+ Dhemasi,+ naRuka, vashandi pamwe chete neni vanokukwazisawo. 25  Mutsa usina kukodzera kuwanwa waShe Jesu Kristu ngauve nemafungiro amunoratidza.+

Mashoko Emuzasi