Ezra 9:1-15

9  Zvino zvinhu izvi pazvakangopera, machinda+ akauya kwandiri, achiti: “Vanhu vaIsraeri nevapristi nevaRevhi havana kuzvitsaura+ pamarudzi enyika pamusoro pezvinhu zvawo zvinosemesa,+ anoti, vaKenani,+ vaHiti,+ vaPerizi,+ vaJebhusi,+ vaAmoni,+ vaMoabhi,+ vaIjipiti+ nevaAmori.+  Nokuti vakagamuchira vamwe vanasikana vavo nokuda kwavo uye nokuda kwevanakomana vavo;+ uye ivo, rudzi rutsvene,+ vavhengana+ nemarudzi enyika dzacho, uye ruoko rwemachinda nevatevedzeri vevatongi rwava irwo rwakanyanya+ pane kusatendeka uku.”  Zvino ndichangonzwa nezveizvi ndakabvarura nguo yangu+ nejasi rangu risina maoko, ndikatanga kudzura rimwe bvudzi romusoro wangu+ nedzimwe ndebvu dzangu, ndikaramba ndakagara ndakadumbirwa.+  Vakandiunganirawo, vanhu vose vachidedera+ nokuda kwemashoko aMwari waIsraeri pamusoro pokusatendeka kwevanhu vakatapwa, pandakanga ndigere ndakadumbirwa kusvikira panguva yechinopiwa chezviyo chemanheru.+  Zvino panguva yechinopiwa chezviyo+ chemanheru ndakasimuka pakuzvininipisa kwangu, nguo yangu nejasi rangu risina maoko zvakabvaruka, ndikapfugama nemabvi angu+ ndikatambanudzira Jehovha Mwari wangu zvanza zvangu.+  Ndakati:+ “Haiwa Mwari wangu, ndinonyara+ uye ndinotsveruka+ kusimudzira chiso changu kwamuri, haiwa Mwari wangu, nokuti kukanganisa kwedu+ kwawanda pamisoro yedu uye kuva nemhosva kwedu kwakura kwazvo kusvikira kumatenga.+  Kubvira pamazuva emadzitateguru edu+ tave tiine mhosva zvikuru kusvikira nhasi;+ uye nokuda kwokukanganisa kwedu, isu, madzimambo edu,+ vapristi vedu,+ takaiswa muruoko rwemadzimambo edzimwe nyika nebakatwa,+ nokutapwa+ nokupambwa+ nechiso chinonyara,+ sanhasi.  Zvino kwenguva duku nyasha+ dzinobva kuna Jehovha Mwari wedu dzauya nokutisiyira vaya vanopukunyuka+ uye nokutipa hoko panzvimbo yake tsvene, kuti apenyese maziso edu,+ haiwa Mwari wedu, uye kuti atimutsidzire zvishoma muuranda hwedu.+  Nokuti tiri varanda;+ uye Mwari wedu haana kutisiya muuranda hwedu,+ asi anotiitira mutsa worudo pamberi pemadzimambo ePezhiya,+ kuti atimutsidzire kuti timutse imba yaMwari wedu,+ tidzorere nzvimbo dzayo dzakaitwa matongo+ uye kuti atipe rusvingo rwematombo+ muJudha nomuJerusarema. 10  “Zvino tichatii, haiwa Mwari wedu, pashure peizvi? Nokuti takasiya mirayiro yenyu,+ 11  yamakarayira muchishandisa vashumiri venyu vaprofita, muchiti, ‘Nyika yamuri kupinda mairi kuti muiite yenyu inyika isina kuchena nokuda kwokusachena kwemarudzi enyika dzacho,+ nokuda kwezvinhu zvawo zvinosemesa+ zvaakaizadza nazvo kubvira kune mumwe mugumo kusvikira kune mumwe mugumo+ nokusachena kwawo.+ 12  Zvino musapa vanakomana vavo vanasikana venyu,+ uyewo musagamuchira vanasikana vavo nokuda kwevanakomana venyu; uye musashandira rugare+ rwavo nokubudirira kwavo nokusingagumi, kuti muve nesimba,+ mudye zvakanaka zvenyika yacho uye kuti muiite yevanakomana venyu nokusingagumi.’+ 13  Pashure pezvose zvakatiwira nokuda kwemabasa edu akaipa+ nokuva kwedu nemhosva kukuru—nokuti imi, haiwa Mwari wedu, makarerutsa kukanganisa kwedu,+ uye makatipa vaya vakapukunyuka seava+ 14  toputsazve mirayiro yenyu tichiroorerana+ nemarudzi eizvi zvinhu zvinosemesa here?+ Hamuzotitsamwiri zvikuru+ zvokuti hapangavi neanosara+ uye anopukunyuka here? 15  Haiwa Jehovha Mwari waIsraeri, imi makarurama,+ nokuti tasiyiwa sevanhu vakapukunyuka sezvazvakaita nhasi. Tarirai tiri pamberi penyu tiine mhosva,+ nokuti hazvibviri kumira pamberi penyu nokuda kweizvi.”+

Mashoko Emuzasi