Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Ezra 7:1-28

7  Zvino pashure pezvinhu izvi mukutonga kwaAtashasta+ mambo wePezhiya, Ezra+ mwanakomana waSeraya+ mwanakomana waAzariya mwanakomana waHirikiya+  mwanakomana waSharumu+ mwanakomana waZadhoki mwanakomana waAhitubhu+  mwanakomana waAmariya+ mwanakomana waAzariya+ mwanakomana waMerayoti+  mwanakomana waZerahiya+ mwanakomana waUzai+ mwanakomana waBhuki+  mwanakomana waAbhishua+ mwanakomana waFiniyasi+ mwanakomana waEriyezari+ mwanakomana womupristi+ mukuru Aroni+  Ezra iyeyu akabva kuBhabhironi; uye akanga ari mukopi+ ane unyanzvi womutemo waMosesi,+ wakanga wapiwa naJehovha Mwari waIsraeri, zvokuti mambo akamubvumira, zvose zvaakakumbira, maererano noruoko rwaJehovha Mwari wake rwaiva paari.+  Naizvozvo vamwe vevanakomana vaIsraeri nevevapristi+ nevaRevhi+ nevaimbi+ nevachengeti vemagedhi+ nevaNetinimu+ vakakwira kuJerusarema mugore rechinomwe ramambo Atashasta.+  Vakazosvika kuJerusarema mumwedzi wechishanu, kureva mugore rechinomwe ramambo.  Nokuti pazuva rokutanga romwedzi wokutanga iye akasarudza kubva kuBhabhironi, uye pazuva rokutanga romwedzi wechishanu akasvika kuJerusarema, maererano noruoko rwakanaka rwaMwari wake rwaiva paari.+ 10  Nokuti iye Ezra akanga agadzirira+ mwoyo wake kuti aone kuti mutemo waJehovha+ unotii uye auite+ uye kuti adzidzise+ murau+ nokururamisira+ pakati paIsraeri. 11  Zvino iyi ndiyo kopi yetsamba iyo Mambo Atashasta akapa mupristi Ezra aiva mukopi,+ mukopi wemashoko omurayiro waJehovha nowemirau yake kuna Israeri: 12  “Atashasta,+ mambo wemadzimambo,+ kumupristi Ezra, mukopi womutemo waMwari wokumatenga:+ Rugare ngaruitwe kuti rukwane.+ Zvino 13  ndarayira+ kuti vanhu vose vari muumambo hwangu+ vevanhu vaIsraeri nevapristi vavo nevaRevhi vanoda kuenda newe kuJerusarema vaende.+ 14  Sezvo murayiro wakatumirwa uchibva pamberi pamambo nemakurukota ake manomwe+ kuti vanoongorora+ pamusoro peJudha neJerusarema mumutemo+ waMwari+ wako uri muruoko rwako, 15  kuti vaunze sirivha nendarama zvakapiwa nokuzvidira namambo nemakurukota ake+ kuna Mwari waIsraeri, anogara muJerusarema,+ 16  nesirivha yose nendarama zvaunowana mudunhu rose reBhabhironi pamwe chete nechipo chevanhu+ nevapristi vari kupa nokuzvidira kuimba yaMwari wavo,+ iri muJerusarema; 17  naizvozvo uchakurumidza kutenga nemari iyi nzombe,+ makondohwe,+ makwayana+ nezvinopiwa zvazvo zvezviyo+ nezvinopiwa zvazvo zvezvinonwiwa+ uye uchazvipisira paatari yeimba yaMwari wenyu,+ iri muJerusarema.+ 18  “Zvino imi, muchaita+ zvose zvakanakira iwe nehama dzako neimwe sirivha nendarama zvinosara,+ maererano nezvinoda+ Mwari wenyu. 19  Endesa midziyo+ yose yaunopiwa yebasa reimba yaMwari wako pamberi paMwari kuJerusarema.+ 20  Zvimwe zvose zvinodiwa zveimba yaMwari wako zvaunofanira kupa, uchazvipa zvichibva paimba yepfuma yamambo.+ 21  “Zvino ini, mambo Atashasta, ndarayira+ vachengeti vose vepfuma+ vari mhiri kwoRwizi,+ kuti zvinhu zvose zvamunokumbirwa nomupristi Ezra,+ mukopi womutemo waMwari wokumatenga, zvichaitwa nokukurumidza, 22  kunyange kusvikira kumatarenda+ esirivha zana nemakori+ egorosi zana nemabhati+ ewaini+ zana nemabhati emafuta+ zana, nomunyu+ usingapimiki. 23  Zvose zvinorayirwa+ naMwari wokumatenga ngazviitwe nokushingairira+ imba yaMwari wokumatenga,+ kuti parege kuva nokutsamwirwa kwoumambo hwamambo nevanakomana vake.+ 24  Muri kuziviswa kuti, kana vari vevapristi+ chero vapi zvavo nevaRevhi,+ vaimbi,+ vachengeti vemasuo,+ vaNetinimu,+ nevashandi vepaimba yaMwari iyi, havabvumirwi kutarirwa mutero, muripo,+ kana kuti mutero wenzira.+ 25  “Zvino iwe, Ezra, maererano nouchenjeri+ hwaMwari wako huri muruoko rwako gadza vatambi vemhosva nevatongi kuti varambe vachitonga+ vanhu vose vari mhiri kwoRwizi, naivo vose vanoziva mitemo yaMwari wako; uye mucharayiridza munhu wose asati aiziva.+ 26  Munhu wose asingaiti mutemo waMwari+ wako nomutemo wamambo, ngaakurumidze kutongerwa, rungava rufu+ kana kuti kudzingwa,+ kana kuti kuripa mari+ kana kuti kuiswa mujeri.” 27  Jehovha Mwari wemadzitateguru+ edu ngaarumbidzwe, aisa chinhu chakadaro mumwoyo+ wamambo, kuti aite kuti imba yaJehovha inake,+ iri muJerusarema! 28  Andiitira mutsa worudo+ pamberi pamambo nemakurukota ake+ nemachinda ose ane simba amambo. Ini ndakava nesimba maererano noruoko+ rwaJehovha Mwari wangu rwaiva pandiri, ndikaunganidza vakuru pakati paIsraeri kuti vaende neni.

Mashoko Emuzasi