Ezra 6:1-22

6  Panguva iyoyo mambo Dhariyasi ndipo paakarayira, vakaongorora muimba yezvakanyorwa+ yepfuma yakaiswa imomo muBhabhironi.  PaEkibhatana, munzvimbo yakavakirirwa yaiva mudunhu reMedhiya,+ makawanika mupumburu, uye rugwaro rwokuyeuchidza nezvaizvozvi rwakanga rwakanyorwa mauri kuti:  “Mugore rokutanga ramambo Koreshi,+ mambo Koreshi akarayira nezveimba yaMwari iri muJerusarema achiti: Imba yacho ngaivakwezve senzvimbo yavachapira zvibayiro,+ uye nheyo dzayo dzinofanira kuvakwa zvakasimba, kukwirira kwayo kuri makubhiti makumi matanhatu, kufara kwayo makubhiti makumi matanhatu,+  nemitsara mitatu yematombo akakungurutsirwa+ munzvimbo yawo nomutsara mumwe chete wematanda;+ uye mari inoshandiswa ngaipiwe ichibva kuimba yamambo.+  Uyewo midziyo yendarama neyesirivha+ yeimba yaMwari yakabudiswa naNebhukadhinezari+ mutemberi yaiva muJerusarema ikaunzwa kuBhabhironi ngaidzorerwe, kuti isvike kutemberi iri muJerusarema panzvimbo payo iiswe muimba yaMwari.+  “Zvino gavhuna Tatenai+ ari mhiri kwoRwizi,+ Shetari-bhozenai+ nevamwe vavo, magavhuna maduku+ ari mhiri kwoRwizi, musaswedera ipapo.+  Siyanai nebasa reimba iyoyo yaMwari.+ Gavhuna wevaJudha nevarume vakuru vevaJudha vachavakazve imba iyoyo yaMwari panzvimbo yayo.  Ini ndarayira+ pamusoro pezvamuchaita nevarume vakuru ava vevaJudha, nokuda kwokuvakazve imba iyoyo yaMwari; uye mari inoshandiswa ichakurumidza kupiwa+ varume ava ichitorwa papfuma youmambo+ yomutero iri mhiri kwoRwizi pasina kumbomira.+  Zvinodiwa zvinoti, nzombe+ duku uyewo makondohwe+ nemakwayana+ nokuda kwezvinopiwa zvinopisirwa Mwari wokudenga, gorosi,+ munyu,+ waini+ nemafuta,+ sezvinotaurwa nevapristi vari muJerusarema, ngavarambe vachizvipiwa zuva nezuva pasina kukundikana; 10  kuti varambe+ vachipa Mwari wokumatenga zvinopiwa zvinofadza+ uye vachinyengeterera upenyu hwamambo nevanakomana vake.+ 11  Ndarayira kuti, kana paine chero munhu upi zvake anoputsa+ murau uyu, bango+ richavhomorwa paimba yake orovererwa+ pariri, uye imba yake ichaitwa chimbudzi chevanhu vose nokuda kwaizvozvi.+ 12  Mwari akaita kuti zita rake+ rigare imomo ngaaparadze mambo chero upi zvake nevanhu vanotambanudza maoko avo kuti vadarike ndokuparadza+ imba iyoyo yaMwari, iri muJerusarema. Ini, Dhariyasi, ndinorayira. Ngazviitwe nokukurumidza.” 13  Gavhuna Tatenai aiva mhiri kwoRwizi,+ Shetari-bhozenai+ nevamwe vavo, vakabva vaita saizvozvo nokukurumidza, maererano neshoko rakanga ratumirwa namambo Dhariyasi. 14  Varume vakuru+ vevaJudha vakanga vachivaka+ uye vachipfuurira, muprofita Hagai+ achiprofita naZekariya+ muzukuru waIdho,+ uye vakavaka vakaipedza sezvakarayirwa naMwari waIsraeri+ uye sezvakarayirwa naKoreshi+ naDhariyasi+ naAtashasta+ mambo wePezhiya. 15  Vakapedza imba iyi pazuva rechitatu romwedzi waAdhari,+ kureva mugore rechitanhatu rokutonga kwamambo Dhariyasi. 16  Vanakomana vaIsraeri, vapristi nevaRevhi+ nevamwe vose vaichimbova nhapwa+ vakatsaurira+ imba iyi yaMwari vachifara. 17  Vakauya nenzombe zana, nemakondohwe mazana maviri, nemakwayana mazana mana, zvokutsaurira nazvo imba iyi yaMwari, uye nhongo gumi nembiri kuti dzive chinopiwa chechivi nokuda kwevaIsraeri vose, maererano nokuwanda kwemadzinza aIsraeri.+ 18  Vakagadza vapristi mumapoka avo uye vaRevhi muzvikwata zvavo,+ nokuda kwebasa raMwari riri muJerusarema, maererano nokurayira kwebhuku raMosesi.+ 19  Dzaichimbova nhapwa dzakachengeta paseka+ pazuva rechigumi nemana romwedzi wokutanga.+ 20  Vapristi nevaRevhi zvavakanga vazvichenesa+ seboka rimwe, ivo vose vakanga vakachena, naizvozvo vakauraya chibayiro chepaseka+ nokuda kwedzaichimbova nhapwa dzose uye nokuda kwehama dzavo vapristi uye nokuda kwavo. 21  Vanakomana vaIsraeri vakanga vadzoka kubva paKutapwa vakabva vadya,+ nevanhu vose vakanga vazvitsaurira kwavari vachibva pakusachena+ kwemarudzi enyika yacho, kuti vatsvake Jehovha Mwari waIsraeri.+ 22  Vakaita mutambo wemakeke asina kuviriswa+ mazuva manomwe vachifara; nokuti Jehovha akaita kuti vafare, uye akanga atendeudzira+ mwoyo wamambo weAsiriya kwavari kuti asimbise maoko avo pabasa reimba yaMwari wechokwadi, iye Mwari waIsraeri.

Mashoko Emuzasi