Ezra 5:1-17

5  Zvino muprofita Hagai+ naZekariya+ muzukuru waIdho+ muprofita, vakaprofitira vaJudha vaiva muJudha nomuJerusarema, nezita+ raMwari waIsraeri aiva pavari.+  Panguva iyoyo Zerubhabheri+ mwanakomana waSheatiyeri+ naJeshua+ mwanakomana waJehozadhaki ndipo pavakasimuka vakatanga kuvakazve imba yaMwari, yaiva muJerusarema; uye vaprofita+ vaMwari vaiva navo vachivayamura.  Panguva iyoyo gavhuna Tatenai+ aiva mhiri kwoRwizi+ naShetari-bhozenai nevamwe vavo vakauya kwavari, uye vaiti kwavari: “Ndiani akakurayirai kuti muvake imba iyi uye kuti mupedze chivako ichi chematanda?”+  Vakabva vati kwavari: “Varume vari kuvaka chivako ichi ndivanaani?”  Ziso+ raMwari wavo raiva+ pavarume vakuru vevaJudha, uye havana kuvamisa kusvikira mashoko aenda kuna Dhariyasi uye rugwaro pamusoro paizvozvi rwadzoswa.  Heino kopi+ yetsamba yakatumirwa nagavhuna Tatenai+ aiva mhiri kwoRwizi+ naShetari-bhozenai+ nevamwe vake,+ magavhuna maduku aiva mhiri kwoRwizi, kuna mambo Dhariyasi;  vakamutumira shoko, uye zvakanyorwa mairi zvaiva seizvi: “Kuna mambo Dhariyasi: “Rugare rwose ngaruve nemi!+  Mambo ngaazive kuti takaenda kudunhu+ raJudha kuimba yaMwari mukuru,+ uye iri kuvakwa nematombo anokungurutsirwa munzvimbo yawo, matanda ari kuiswa mumadziro; uye kuti basa riri kuitwa nomwoyo wose uye riri kufambira mberi pamaoko avo.  Takabva tabvunza varume vakuru ava. Takati kwavari: ‘Ndiani akakurayirai kuti muvake imba iyi uye kuti mupedze chivako ichi chematanda?’+ 10  Takavabvunzawo mazita avo, kuti tikuzivisei, kuti tinyore mazita evarume vari kuvatungamirira.+ 11  “Zvino iri ndiro shoko ravakatipindura, vachiti: ‘Tiri vashumiri vaMwari wokumatenga nenyika,+ uye tiri kuvakazve imba yakanga yakavakwa makore mazhinji izvi zvisati zvaitika, yakavakwa ikapedzwa namambo mukuru waIsraeri.+ 12  Zvisinei, nokuti madzibaba edu akatsamwisa+ Mwari wokumatenga, iye akavaisa+ mumaoko aNebhukadhinezari+ mambo weBhabhironi, muKadheya,+ uye iye akakoromora imba iyi,+ akatapa vanhu achivaendesa kuBhabhironi.+ 13  Kunyange zvakadaro, mugore rokutanga raKoreshi+ mambo weBhabhironi, mambo Koreshi akarayira kuti imba iyi yaMwari ivakwezve.+ 14  Uyewo midziyo yendarama neyesirivha+ yeimba yaMwari yakanga yabudiswa naNebhukadhinezari mutemberi, yaiva muJerusarema, akaenda nayo kutemberi yeBhabhironi,+ mambo+ Koreshi akaibudisa mutemberi yeBhabhironi, uye yakapiwa Sheshbhazari,+ zita rewaakaita gavhuna.+ 15  Akati kwaari: “Tora midziyo iyi.+ Enda, uiise mutemberi iri muJerusarema, uye imba yaMwari ngaivakwezve panzvimbo yayo.”+ 16  Sheshbhazari uya paakasvika akavaka nheyo dzeimba yaMwari,+ iri muJerusarema; kubvira ipapo kusvikira zvino iri kuvakwazve asi haisati yapera.’+ 17  “Zvino kana zvakanaka kuna mambo, imba yamambo yepfuma iri ikoko kuBhabhironi ngaiongororwe,+ kana zviri izvo kuti murayiro wokuvakazve imba iyoyo yaMwari iri muJerusarema wakabva kuna mambo Koreshi;+ mambo ngaatitumire zvaanosarudza pamusoro peizvi.”

Mashoko Emuzasi