Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Ezra 4:1-24

4  Mhandu+ dzaJudha naBhenjamini padzakanzwa kuti vanakomana voKutapwa+ vakanga vachivakira Jehovha Mwari waIsraeri temberi,  dzakabva dzaswedera kuna Zerubhabheri+ nokuvakuru+ vedzimba dzemadzibaba dzikati kwavari: “Regai tivake pamwe chete nemi;+ nokuti, semi, tinotsvaka Mwari+ wenyu uye tave tichibayira zvibayiro kwaari kubvira pamazuva aEsari-hadhoni+ mambo weAsiriya, akatiunza kuno.”+  Zvisinei, Zerubhabheri naJeshua+ nevamwe vakuru+ vose vedzimba dzemadzibaba aIsraeri vakati kwavari: “Imi hamuna chokuita nesu pakuvakira Mwari wedu imba,+ nokuti isu pachedu tose tichavakira Jehovha Mwari waIsraeri, sezvatakarayirwa naMambo Koreshi+ mambo wePezhiya.”  Vanhu vomunyika yacho vakaramba vachinetesa+ maoko evanhu vaJudha uye vachivaodza mwoyo pakuvaka,+  vachibhadhara+ vanopa mazano kuti varwisane navo kuti vakanganise zano ravo mazuva ose aKoreshi mambo wePezhiya kusvikira pakutonga kwaDhariyasi+ mambo wePezhiya.  Pakutonga kwaAhashivheroshi, pakutanga kwokutonga kwake, vakanyora vachipomera+ vagari vomuJudha nomuJerusarema.  Uyewo, pamazuva aAtashasta, Bhishramu, Mitredhati, Tabheeri nevamwe vake vose vakanyorera Atashasta mambo wePezhiya, uye tsamba yacho yakanyorwa nemabhii echiAramaiki ikashandurirwa mumutauro wechiAramaiki.+  Rehumu mukuru mukuru wehurumende naShimshai munyori wacho vakanyorera mambo Atashasta tsamba yokumhan’arira Jerusarema, sezvinotevera:  Ipapo Rehumu+ mukuru mukuru wehurumende naShimshai munyori wacho nevamwe vavo vose, vatongi nemagavhuna maduku vaiva mhiri kwoRwizi,+ vanyori,+ vanhu veEreki,+ vaBhabhironi,+ vagari vomuSusa,+ kureva vaEramu,+ 10  nemamwe marudzi ose+ akatapwa naAsenapa+ mukuru uye anokudzwa, akaagarisa mumaguta eSamariya,+ nemamwe ose aiva mhiri kwoRwizi, ——; zvino 11  iyi ndiyo kopi yetsamba yavakatumira nezvazvo: “Kuna mambo Atashasta,+ vashandi venyu, varume vari mhiri kwoRwizi: Zvino 12  mambo ngaazive kuti vaJudha vakakwira kuno vachibva kwamuri vachiuya kwatiri vasvika kuJerusarema. Vari kuvaka guta rinopandukira uye rakaipa, vari kupedza masvingo+ nokugadzira nheyo. 13  Zvino mambo ngaazive kuti, kana guta iri rikavakwazve, masvingo aro akapera, havachazopi mutero+ kana muripo+ kana mutero wenzira, uye zvichaita kuti nzvimbo dzemadzimambo dzinochengeterwa pfuma dzirasikirwe.+ 14  Zvino zvatinodya munyu womumuzinda, uye zvazvisina kufanira kuti tione mambo achisiyiwa asina chinhu, nokuda kwaizvozvi tazvitumira uye tazvizivisa mambo, 15  kuti bhuku rezvakanyorwa+ zvemadzitateguru enyu riongororwe. Muchabva mawana mubhuku rezvakaitika moziva kuti guta iroro iguta rinopandukira, rinoita kuti madzimambo nematunhu zvirasikirwe, uye mukati maro maiva nevaikonzera kupanduka kubvira pamazuva ekare. Ndokusaka guta iroro rakaitwa dongo.+ 16  Tiri kuzivisa mambo kuti, kana guta iroro rikavakwazve, masvingo aro akapera, imiwo hamuzovi nomugove mhiri kwoRwizi.”+ 17  Mambo akatumira shoko kuna Rehumu+ mukuru mukuru wehurumende naShimshai munyori wacho nevamwe vavo+ vose vaigara muSamariya nevamwe vose vaiva mhiri kwoRwizi achiti: “Kwaziwai!+ Zvino 18  rugwaro rwamatitumira rwaverengwa zvinonzwika pamberi pangu. 19  Naizvozvo ndarayira, uye vaongorora+ vakawana kuti guta iroro kubvira pamazuva ekare rave riri riya rinomukira madzimambo uye kupandukira nokumukira zvaiitwa imomo.+ 20  MuJerusarema maiva nemadzimambo ane simba+ uye aitonga vose vaiva mhiri kwoRwizi,+ uye aipiwa mutero, muripo nomutero wenzira.+ 21  Zvino rayirai kuti ava varume vamire, kuti guta iroro rirege kuvakwazve kusvikira ndarayira. 22  Naizvozvo chenjerai kuti parege kuva nokuregeredza pamusoro pokuita izvozvi, kuti kukuvadza kwacho kurege kuwedzera zvozoguma zvakuvadza madzimambo.”+ 23  Zvino pashure pokunge kopi yorugwaro rwamambo Atashasta yaverengwa pamberi paRehumu+ naShimshai+ munyori wacho nevamwe vavo,+ vakakurumidza kuenda kuJerusarema kuvaJudha, vakavamisa nechisimba.+ 24  Panguva iyoyo ndipo pakamira basa paimba yaMwari, yaiva muJerusarema; uye rakaramba rakamira kusvikira mugore rechipiri rokutonga kwaDhariyasi+ mambo wePezhiya.

Mashoko Emuzasi