Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Ezra 3:1-13

3  Pakasvika mwedzi wechinomwe,+ vanakomana vaIsraeri vakanga vava mumaguta avo. Vanhu vakatanga kuungana pamwe chete+ kuJerusarema.+  Jeshua+ mwanakomana waJehozadhaki nehama dzake vapristi naZerubhabheri+ mwanakomana waSheatiyeri+ nehama dzake vakasimuka, vakavaka atari yaMwari waIsraeri, kuti vape zvibayiro zvinopiswa pairi, maererano nezvakanyorwa+ mumutemo waMosesi munhu waMwari wechokwadi.  Naizvozvo vakamisa zvakasimba atari panzvimbo yayo,+ nokuti vakabatwa nokutya marudzi enyika dzacho,+ uye vakatanga kupa Jehovha zvibayiro zvinopiswa pairi, zvibayiro zvinopiswa zvemangwanani nezvemanheru.+  Vakabva vaita mutambo wematumba+ maererano nezvakanyorwa,+ nezvibayiro zvinopiswa zuva nezuva nokuwanda kwazvo maererano nomurau wezvaidiwa zuva rimwe nerimwe.+  Pashure paizvozvo paiva nechinopiwa chinopiswa chenguva dzose+ nechiya chokugara kwomwedzi+ nechemwaka yose yemitambo yakatsaurwa+ yaJehovha nechomunhu wose aida kupa Jehovha chinopiwa chokuzvidira.+  Kubvira pazuva rokutanga romwedzi wechinomwe+ vakatanga kupa Jehovha zvibayiro zvinopiswa, nheyo yetemberi yaJehovha payakanga isati yavakwa.  Vakapa vavezi vematombo+ nemhizha+ mari,+ vakapa vaSidhoni+ nevaTire+ zvokudya+ nezvokunwa nemafuta,+ kuti vaunze matanda emisidhari kubva kuRebhanoni+ achienda kugungwa kuJopa,+ maererano nemvumo yavakapiwa naKoreshi+ mambo wePezhiya.  Mugore rechipiri rokuuya kwavo kuimba yaMwari wechokwadi kuJerusarema, mumwedzi wechipiri,+ Zerubhabheri+ mwanakomana waSheatiyeri+ naJeshua+ mwanakomana waJehozadhaki nedzimwe hama dzavo dzose, vapristi nevaRevhi, nevaya vose vakanga vabva pakutapwa+ vakauya kuJerusarema vakatanga kuvaka; zvino vakagadza vaRevhi+ vaitangira pamakore makumi maviri zvichikwira kuti vave vatariri pabasa reimba yaJehovha.+  Naizvozvo Jeshua,+ vanakomana vake nehama dzake, Kadmieri nevanakomana vake, vanakomana vaJudha, vakasimuka seboka rimwe kuti vave vatariri vevanhu vaiita basa muimba yaMwari wechokwadi, pamwe chete nevanakomana vaHenadhadhi,+ vanakomana vavo nehama dzavo, ivo vaRevhi. 10  Vavaki pavakavaka nheyo+ yetemberi yaJehovha, vapristi vaiva vakapfeka zvipfeko zvebasa,+ vaine mabhosvo,+ uye vaRevhi, ivo vanakomana vaAsafi,+ vaine makwakwakwa esimbi,+ vakabva vasimuka kuti varumbidze Jehovha maererano nokutungamirira+ kwaDhavhidhi mambo waIsraeri. 11  Vakatanga kudavira vachirumbidza+ nokuonga Jehovha, vachiti, “nokuti akanaka,+ nokuti mutsa wake worudo kuna Israeri unogara nokusingagumi.”+ Kana vari vanhu vose, vakashevedzera kwazvo+ vachirumbidza Jehovha nokuda kwokuvakwa kwenheyo yeimba yaJehovha. 12  Vakawanda vevapristi+ nevaRevhi nevakuru vedzimba dzemadzibaba,+ vakwegura vakanga vaona imba yekare,+ vakanga vachichema+ nenzwi guru paivakwa nheyo+ yeimba iyi vachiona, vamwe vakawanda pavakanga vachishevedzera kwazvo vachifara.+ 13  Nokudaro vanhu vakanga vasingagoni kusiyanisa inzwi rokushevedzera kwokufara+ nenzwi rokuchema kwevanhu, nokuti vanhu vakanga vachishevedzera kwazvo, uye inzwi racho rakatonzwika kure kwazvo.

Mashoko Emuzasi