Ezra 10:1-44

10  Zvino Ezra achangopedza kunyengetera+ uye achangopedza kureurura+ achisvimha misodzi, akazvambarara+ pamberi peimba+ yaMwari wechokwadi, vaya vaiva vaIsraeri vakamuunganira, ungano huru kwazvo, varume nevakadzi nevana, nokuti vanhu vakanga vasvimha misodzi zvikuru kwazvo.  Shekaniya mwanakomana waJehieri+ wokuvanakomana vaEramu+ akabva ati kuna Ezra: “Isu—tave tisina kutendeka kuna Mwari wedu, zvokuti takapa madzimai okune dzimwe nyika pokugara anobva kumarudzi enyika ino.+ Asi zvino pane tariro+ nokuda kwaIsraeri pamusoro peizvi.  Zvino ngatiitei sungano+ naMwari wedu kuti tibvise+ madzimai ose nevavakabereka maererano nokurayira kwaJehovha nokwevaya vanodedera+ nokuda kwomurayiro+ waMwari wedu, kuti zviitwe maererano nomutemo.+  Simuka, nokuti ndiwe unofanira kuita izvi, uye isu tinewe. Simba uzviite.”  Ezra akabva asimuka, akaita kuti vakuru vevapristi, vaRevhi nevaIsraeri vose vapike+ kuti vaite maererano neshoko iri. Naizvozvo vakapika.  Zvino Ezra akasimuka pamberi peimba yaMwari wechokwadi akaenda kuimba yokudyira+ yaJehohanani mwanakomana waEriyashibhi. Kunyange zvazvo akaenda ikoko, haana kudya zvokudya+ uye haana kunwa mvura, nokuti akanga achichema+ pamusoro pokusatendeka kwevanhu vakatapwa.  Vakabva vaita kuti kushevedzera kuitwe muJudha mose nomuJerusarema kuti dzose dzaichimbova nhapwa+ dziungane kuJerusarema;  uye ani naani asina kuuya+ mumazuva matatu maererano nokurayira kwemachinda+ nekwevarume vakuru—zvinhu zvake zvose zvaizotorwa+ uye iye aizotsaurwa+ paungano yevanhu vakatapwa.  Naizvozvo varume vose vaJudha naBhenjamini vakaungana kuJerusarema mumazuva matatu, kureva mumwedzi wechipfumbamwe+ pazuva rechimakumi maviri romwedzi, uye vanhu vose vakaramba vakagara panzvimbo isina chinhu yeimba yaMwari wechokwadi, vachidedereswa nenyaya yacho uye nemvura yainaya.+ 10  Mupristi Ezra akazosimuka akati kwavari: “Imi mave musina kutendeka pakuti makapa madzimai okune dzimwe nyika pokugara+ kuti muwedzere kuva nemhosva kwaIsraeri.+ 11  Zvino reururai+ kuna Jehovha Mwari wemadzitateguru enyu muite zvinomufadza+ uye muzvitsaure pamarudzi enyika nepamadzimai okune dzimwe nyika.”+ 12  Ungano yose yakapindura izvozvi ikati nenzwi guru: “Tinofanira kuita chaizvo maererano neshoko renyu.+ 13  Zvisinei, vanhu vakawanda, uye uno mwaka wokunaya kwemvura, hazvibviri kumira panze; uye basa racho harizoiti zuva rimwe kana kuti maviri, nokuti takapanduka kwazvo panyaya iyi. 14  Naizvozvo tapota, machinda+ edu ngaamiririre ungano yose; uye vose vari mumaguta edu vakapa madzimai okune dzimwe nyika pokugara, ngavauye panguva dzakatarwa vaine varume vakuru veguta rimwe nerimwe nevatongi varo, kusvikira tabvisa kutsamwa kukuru kwaMwari wedu patiri, nokuda kwenyaya iyi.” 15  (Zvisinei, Jonatani mwanakomana waAsaheri naJazeya mwanakomana waTikvha voga vakaramba+ izvi, uye Meshuramu naShabhetai+ vaRevhi ndivo vakavabatsira.) 16  Dzaichimbova nhapwa+ dzakaita saizvozvo; uye mupristi Ezra nevarume vaiva vakuru vemadzibaba edzimba dzemadzibaba avo,+ ivo vose zvavo maererano nemazita avo, zvino vakazvitsaura vakatanga kugara pasi pazuva rokutanga romwedzi wechigumi+ kuti vaongorore nyaya yacho;+ 17  uye zvishoma nezvishoma vakapedza nevarume vose vakanga vapa madzimai okune dzimwe nyika+ pokugara pazuva rokutanga romwedzi wokutanga. 18  Vamwe vevanakomana vevapristi+ vakanga vapa madzimai okune dzimwe nyika pokugara vakawanwa; pavanakomana vaJeshua+ mwanakomana waJehozadhaki+ nehama dzake, Maaseya naEriyezeri naJaribhi naGedhariya. 19  Asi vakavimbisa nokubatana maoko kuti vadzinge madzimai avo, uye kuti, ivo zvavaiva nemhosva,+ paifanira kuva negondohwe+ remakwai rokuva nemhosva kwavo. 20  Pavanakomana vaImeri+ paiva naHananai naZebhadhiya; 21  pavanakomana vaHarimu,+ Maaseya, naEriya naShemaya naJehieri naUziya; 22  pavanakomana vaPashuri,+ Erioenai, Maaseya, Ishmaeri, Netaneri, Jozabhadhi naEreasa. 23  PavaRevhi, Jozabhadhi naShimei naKeraya (kureva Kerita), Petahiya, Judha naEriyezeri; 24  pavaimbi, Eriyashibhi; uye pavachengeti vemagedhi, Sharumu naTeremu naUrai. 25  PavaIsraeri, pavanakomana vaParoshi+ paiva naRamiya naIziya naMarikija naMijamini naEriyezari naMarikija naBhenaya; 26  pavanakomana vaEramu,+ Mataniya, Zekariya naJehieri+ naAbdhi naJeremoti naEriya; 27  pavanakomana vaZatu,+ Erioenai, Eriyashibhi, Mataniya naJeremoti naZabhadhi naAziza; 28  pavanakomana vaBhebhai,+ Jehohanani, Hananiya, Zabhai, Atrai; 29  pavanakomana vaBhani, Meshuramu, Maruki naAdhaya, Jashubhi naSheari naJeremoti; 30  pavanakomana vaPahati-moabhi,+ Adna naKerari, Bhenaya, Maaseya, Mataniya, Bhezareri naBhinui naManase; 31  pavanakomana vaHarimu,+ Eriyezeri, Ishija, Marikija,+ Shemaya, Shimeoni, 32  Bhenjamini, Maruki naShemariya; 33  pavanakomana vaHashumu,+ Matenai, Matataa, Zabhadhi, Erifereti, Jeremai, Manase naShimei; 34  pavanakomana vaBhani, Maadhai, Amramu naUeri, 35  Bhenaya, Bhedheya, Keruhi, 36  Vhaniya, Meremoti, Eriyashibhi, 37  Mataniya, Matenai naJaasu; 38  pavanakomana vaBhinui, Shimei 39  naSheremiya naNatani naAdhaya, 40  Makinadhebhai, Shashai, Sharai, 41  Azareri naSheremiya, Shemariya, 42  Sharumu, Amariya, Josefa; 43  pavanakomana vokuNebho, Jeyieri, Matitiya, Zabhadhi, Zebhina, Jadhai naJoeri naBhenaya. 44  Ivava vose vakanga vagamuchira madzimai okune dzimwe nyika,+ uye vakadzinga madzimai pamwe chete nevanakomana.

Mashoko Emuzasi