Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Ezekieri 9:1-11

9  Zvino akashevedzera nenzwi guru ini ndichinzwa, achiti: “Itai kuti vaya vari kufunga nezveguta vauye pedyo, mumwe nomumwe aine chombo chake chokuparadza nacho muruoko rwake!”  Zvino tarira! kwaiva nevarume vatanhatu vakanga vachibva nechokugedhi rokumusoro+ rakatarira kuchamhembe, mumwe nomumwe aine chombo chokuputsa nacho muruoko rwake; uye pakati pavo paiva nomumwe murume akanga akapfeka nguo yerineni,+ aine nyanga yeingi yomunyori muhudyu make, uye vakapinda, vakamira pedyo neatari yemhangura.+  Zvino kubwinya kwaMwari waIsraeri+ kwakakwidzwa kuchibva pamusoro pemakerubhi+ pakwakanga kuri, kuchienda kuchikumbaridzo cheimba yacho,+ uye iye akatanga akashevedzera kumurume akanga akapfeka nguo yerineni,+ aiva nenyanga yeingi yomunyori muhudyu make.  Jehovha akati kwaari: “Pfuura nomuguta, imo muJerusarema, uise chiratidzo pahuma dzevanhu vari kuchema nokugomera+ pamusoro pezvinhu zvose zvinosemesa zviri kuitwa mukati maro.”+  Zvino kune vamwe ava akati ini ndichizvinzwa: “Pfuurai nomuguta muchimutevera, muuraye. Ziso renyu ngarirege kunzwa urombo, uye musambonzwa tsitsi.+  Urayai akwegura, jaya nemhandara nomwana muduku nevakadzi+—muvaparadze chose. Asi musaswedera kumunhu chero upi zvake ane chiratidzo,+ mutangire panzvimbo yangu tsvene.”+ Naizvozvo vakatanga nevakwegura vakanga vari pamberi peimba yacho.+  Akatizve kwavari: “Svibisai imba yacho, muzadze zvivanze nevanenge vaurayiwa.+ Chiendai!” Ivo vakaenda, vakauraya muguta.  Zvino pavakanga vachiuraya, ini ndakasiyiwa, ndikawira pasi nechiso changu,+ ndikachema, ndikati: “Maiwe,+ haiwa Changamire Ishe Jehovha! Mava kuparadza vaIsraeri vose vakasara pamuri kudurura hasha dzenyu paJerusarema here?”+  Naizvozvo iye akati kwandiri: “Kukanganisa kweimba yaIsraeri neyaJudha+ kukuru kwazvo,+ nyika yazadzwa nokuteura ropa,+ guta razara nokusarurama;+ nokuti ivo vakati, ‘Jehovha akabva panyika,+ uye Jehovha haasi kuona.’+ 10  Zvino iniwo, ziso rangu harizonzwi urombo,+ uye handizonzwi tsitsi.+ Ndichaunza nzira yavo pamisoro yavo.”+ 11  Zvino tarira! murume uya akanga akapfeka nguo yerineni, aiva nenyanga yeingi muhudyu make, akadzoka neshoko, akati: “Ndaita sezvamandirayira.”+

Mashoko Emuzasi