Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Ezekieri 6:1-14

6  Zvino shoko raJehovha rakaramba richiuya kwandiri, richiti:  “Mwanakomana womunhu, tarira kumakomo aIsraeri, uprofite+ kwaari.+  Uti, ‘Haiwa imi makomo aIsraeri, inzwai shoko raChangamire Ishe Jehovha:+ Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha kumakomo nokuzvikomo,+ kuhova nokumipata: “Tarirai! ndiri kuunza bakatwa pamuri, uye ndichaparadza nzvimbo dzenyu dzakakwirira.+  Atari dzenyu dzichaitwa matongo,+ zvigadziko zvenyu zvokupisira rusenzi zvichaputswa, uye ndichaita kuti vanourayiwa venyu vawire pamberi pezvidhori zvenyu zvinosemesa sendove.+  Ndichaisa zvitunha zvevanakomana vaIsraeri pamberi pezvidhori zvavo zvinosemesa sendove, uye ndichaparadzira mapfupa enyu kumativi ose eatari dzenyu.+  Munzvimbo dzenyu dzose dzamunogara,+ maguta achaparadzwa,+ nzvimbo dzakakwirira dzichaitwa matongo, kuti dziparadzwe+ uye kuti atari dzenyu dziparadzwe dzoputswa,+ zvidhori zvenyu zvinosemesa sendove zvinyangarike,+ zvigadziko zvokupisira rusenzi zvigurwe+ uye mabasa enyu aparadzwe.  Anourayiwa achawira pakati penyu,+ uye muchaziva kuti ndini Jehovha.+  “‘“Pazvinoitika ndichaita kuti muve nevanosara, vanopukunyuka pabakatwa pakati pemarudzi, pamunoparadzirwa kunyika dzose.+  Vanopukunyuka venyu vachandiyeuka vari pakati pemarudzi kwavachange vatapwa,+ nokuti ndave ndakaora mwoyo nokuda kwemwoyo yavo inofeva yakatsauka ichindisiya+ uye nokuda kwemaziso avo anoita ufeve achitevera zvidhori zvavo zvinosemesa sendove;+ uye zviso zvavo zvicharatidza kusemeswa nezvinhu zvakaipa zvavakaita muzvinhu zvavo zvose zvinosemesa.+ 10  Vachaziva kuti ndini Jehovha; handina kutaura pasina+ nezvokuvaitira chinhu ichi chinotambudza.”’+ 11  “Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha, ‘Ombera,+ utsike netsoka yako, uti: “Maiwe kani!” nokuda kwezvinhu zvose zvinosemesa zvakaipa zveimba yaIsraeri,+ nokuti vachaurayiwa nebakatwa,+ nenzara+ uye nedenda.+ 12  Munhu ari kure+ achafa nedenda; munhu ari pedyo achaurayiwa nebakatwa; munhu akasara uye akachengetedzwa achafa nenzara, ndichapedzera hasha dzangu pavari.+ 13  Imi muchaziva kuti ndini Jehovha,+ kana vanourayiwa vavo vava pakati pezvidhori zvavo zvinosemesa sendove,+ kupoteredza atari dzavo,+ pamusoro pezvikomo zvose zvakakwirira,+ pamusoro pemakomo pose+ nepasi pemiti yose yakasvibirira+ nepasi pemiti mikuru yose ine mapazi mazhinji,+ nzvimbo yavakapira kunhuhwirira kwakanaka kuzvidhori zvavo zvose zvinosemesa sendove.+ 14  Ndichavatambanudzira ruoko rwangu,+ ndoita kuti nyika yacho ive dongo, uye ive nzvimbo isina chinhu kupfuura renje riri nechokuDhibra, munzvimbo dzavo dzose dzavanogara. Vachaziva kuti ndini Jehovha.’”

Mashoko Emuzasi