Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Ezekieri 47:1-23

47  Zvino akazondidzosa kusuo reImba yacho,+ uye tarira! mvura+ yakanga ichibuda pasi pechikumbaridzo cheImba yacho nechokumabvazuva,+ nokuti Imba yacho yakanga yakatarira kumabvazuva. Mvura yacho yakanga ichidzika ichibva nechepasi, ichibva kurudyi rweImba yacho, kumaodzanyemba kweatari.  Akazondibudisa nenzira yokugedhi rokuchamhembe,+ akapota neni nenzira yokunze inoenda kugedhi rokunze rakatarira nechokumabvazuva,+ uye tarira! mvura+ yakanga ichiyerera ichibva kurutivi rwokurudyi.  Murume wacho paakaenda nechokumabvazuva aine tambo yokuyeresa muruoko rwake,+ akayerawo makubhiti chiuru, akaita kuti ndiyambuke nomumvura, mvura yaisvika muzviziso zvemakumbo.  Akayerazve makubhiti chiuru, akabva aita kuti ndiyambuke nomumvura macho, mvura yaisvika mumabvi. Akayerazve makubhiti chiuru, akabva aita kuti ndiyambuke—mvura yaisvika muhudyu.  Akayerazve makubhiti chiuru. Rwakanga rwava rukova rwandaisakwanisa kuyambuka, nokuti mvura yakanga yakwirira, mvura yaitoda kuti uite zvokushambira, rwava rukova rwaisayambukika.  Zvino akati kwandiri: “Haiwa iwe mwanakomana womunhu, waona izvi here?” Akabva aita kuti ndifambe, akaita kuti ndidzokere kumahombekombe orukova rwacho.  Pandakadzokera, ndakaona kumahombekombe kworukova rwacho kuine miti mizhinji kwazvo, kurutivi rwuno nokurutivi urwo.+  Akati kwandiri: “Mvura iyi iri kuenda kunzvimbo iri kumabvazuva uye ichayerera nomuArabha.+ Iyo ichasvika kugungwa.+ Painodirwa mugungwa,+ mvura yaro ichabva yaporeswawo.  Mweya yose mipenyu inofamba yakawanda,+ iri munzvimbo dzose dzichasvika rukova urwu rwakakura zvakapetwa nekaviri, ichawana upenyu. Kuchava nehove zhinji kwazvo, nokuti ndiko kuchasvika mvura iyi, uye mvura yomugungwa ichaporeswa,+ uye zvinhu zvose zviri munzvimbo ichasvika rukova rwacho zvichava zvipenyu. 10  “Zvino vabati vehove vachamira murutivi marwo kubvira kuEni-gedhi+ kusvikira kuEni-egraimu. Pachava nenzvimbo yokuomesera mambure okukukudzisa. Hove dzacho dzichavapo maererano nemarudzi adzo, sehove dzomuGungwa Guru,+ zhinji kwazvo. 11  “Kune nzvimbo dzaro dzine machakwi nenzvimbo dzaro dzine matope, uye hadzizoporeswi.+ Dzicharegwa kuti dzive munyu.+ 12  “Mumativi orukova rwacho, mumahombekombe arwo kurutivi rwuno nokurutivi urwo, muchamera miti yemarudzi ose inodyiwa.+ Mashizha ayo haazosvavi,+ uye zvibereko zvayo hazvizoperi.+ Ichabereka michero mitsva mumwedzi yayo, nokuti mvura yayo—inobva munzvimbo tsvene.+ Zvibereko zvayo zvichava zvokudya uye mashizha ayo achava okuporesa nawo.”+ 13  Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “Iyi ndiyo nharaunda yamuchazvipa kuti ive nhaka, kuti ive nyika yemadzinza gumi nemaviri aIsraeri, Josefa achipihwa nzvimbo mbiri dzenyika yacho.+ 14  Imi munofanira kuigara nhaka, mumwe nomumwe achiwana zvakaenzana nehama yake, iyo nyika yandakasimudzira ruoko rwangu ndichipika+ kuti ndichaipa madzitateguru enyu;+ uye nyika iyi ichava nhaka yenyu muchiita zvokukanda mijenya.+ 15  “Uyu ndiwo muganhu wenyika yacho kurutivi rwokuchamhembe, kubvira kuGungwa Guru pedyo nenzira inoenda kuHetroni,+ kana munhu achienda kuZedhadhi,+ 16  Hamati,+ Bherota,+ Sibraimu, iri pakati pomuganhu weDhamasiko+ nomuganhu weHamati; Hazeri-hatikoni, iri nechokumuganhu weHaurani.+ 17  Muganhu unobva kugungwa uchava Hazari-enoni,+ muganhu wokuDhamasiko nokuchamhembe—zvichienda kuchamhembe, uye muganhu weHamati.+ Urwu ndirwo rutivi rwokuchamhembe. 18  “Rutivi rwokumabvazuva runobvira pakati peHaurani+ neDhamasiko+ uye pakati peGiriyedhi+ nenyika yaIsraeri; uchitevedza Jodhani,+ munofanira kuyera kubvira kumuganhu kusvikira kugungwa rokumabvazuva. Urwu ndirwo rutivi rwokumabvazuva. 19  “Rutivi rwokumaodzanyemba ruri kumaodzanyemba, kubvira kuTamari+ kusvikira kumvura yeMeribhati-kadheshi,+ mupata une rukova+ kusvikira kuGungwa Guru. Urwu ndirwo rutivi rwokumaodzanyemba, nechokuNegebhu. 20  “Rutivi rwokumavirira iGungwa Guru, kubvira pamuganhu kuenda mberi kumuganhu weHamati.+ Urwu ndirwo rutivi rwokumavirira.” 21  “Munofanira kugovana nyika iyi, zvinoenderana nemadzinza gumi nemaviri aIsraeri. 22  Munofanira kuigovana kuti ive nhaka yenyu+ neyevatorwa vanogara pakati penyu,+ vakabereka vanakomana vari pakati penyu. Ngavave somunhu womunyika yenyu pakati pevanakomana vaIsraeri. Vachava nenhaka pamwe chete nemi pakati pemadzinza aIsraeri pachiitwa zvokukanda mijenya.+ 23  Munofanira kupa mutorwa wacho nhaka yake mudzinza raanogara,” ndizvo zvinotaura Changamire Ishe Jehovha.

Mashoko Emuzasi