Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Ezekieri 38:1-23

38  Zvino shoko raJehovha rakaramba richiuya kwandiri, richiti:  “Mwanakomana womunhu,+ tarira kuna Gogi wenyika yeMagogi wakatsamwa,+ iro jinda guru raMesheki+ naTubhari,+ umuprofitire.  Uti, ‘Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “Tarira ndichakurwisa, haiwa iwe Gogi, iwe jinda guru raMesheki naTubhari.  Ndichakutendeudza ndoisa zvokukochekera nazvo mushaya dzako,+ ndokuunza iwe neuto rako rose rehondo,+ mabhiza nevatasvi vemabhiza, vose vakapfeka zvakanaka kwazvo,+ iri ungano yevanhu vazhinji, vaine nhoo huru nenhoo duku, vose zvavo vakabata mapakatwa;+  vari pamwe chete nePezhiya,+ Itiopiya+ nePuti,+ vose zvavo vaine nhoo duku nengowani;  Gomeri+ nemapoka ake ose, imba yaTogama+ yokurutivi ruri kure kwazvo rwokuchamhembe, nemapoka ayo ose, marudzi mazhinji auinawo.+  “‘“Gadzirira, ugadzirire iwe neungano yako yose,+ vaya vakaunganidzwa pedyo newe, uve murindi wavo.  “‘“Uchafungwa nezvako pashure pemazuva mazhinji. Mumakore okupedzisira uchaenda kunyika+ yevanhu vakadzoswa pabakatwa, vakaunganidzwa vachibva mumarudzi mazhinji,+ vachienda kumakomo aIsraeri, ave ari nzvimbo yakaparadzwa; iyo nyika yakaunzwa ichibva kumarudzi, mavaigara vakachengeteka, vose zvavo.+  Uchatouya chete. Uchapinda sezvinoita dutu.+ Uchava semakore anofukidza nyika,+ iwe nemapoka ako ose nemarudzi mazhinji auinawo.”’ 10  “Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha, ‘Zvino pazuva iroro pfungwa dzichauya mumwoyo mako,+ uye uchafunga zano rinokuvadza;+ 11  uye uchati: “Ndichakwira kunorwisana nenyika yokumaruwa.+ Ndichasvika kune vaya vasina chinovanetsa, vanogara vakachengeteka, vose zvavo vanogara vasina rusvingo,+ uye havana kana muzariro nemasuo.” 12  Uchazviita kuti uwane zvinopambwa+ zvizhinji uye kuti upambe kwazvo, kuti ruoko rwako rudzoswe panzvimbo dzakaparadzwa dzava kugarwazve+ neparudzi rwakaunganidzwa ruchibva kune mamwe marudzi,+ ruya ruri kuunganidza pfuma nezvinhu,+ rwevaya vari kugara pakati+ penyika. 13  “Shebha+ naDhedhani+ nevatengesi vokuTashishi+ neshumba dzayo duku dzava nezenze+—vachati kwauri: “Wauya kuzopamba zvinhu zvizhinji here? Waunganidza ungano yako kuti uzopamba zvinhu zvizhinji, kuti utakure sirivha nendarama, kuti utore pfuma nezvinhu, kuti upambe zvinhu zvizhinji here?”’ 14  “Naizvozvo profita, haiwa iwe mwanakomana womunhu, uti kuna Gogi, ‘Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “Hauzozvizivi pazuva iroro here, vanhu vangu, ivo vaIsraeri pavachange vachigara vakachengeteka?+ 15  Iwe uchauya uchibva kunzvimbo yako, uchibva kumativi ari kure kwazvo okuchamhembe,+ iwe nemarudzi mazhinji auinawo, ose zvawo akatasva mabhiza, iri ungano huru, uye uto guru rehondo.+ 16  Uchatouya kuzorwisa vanhu vangu vaIsraeri, semakore anofukidza nyika.+ Zvichaitika mumazuva okupedzisira, uye ndichaita kuti uuye kuzorwisa nyika yangu,+ kuti marudzi andizive pandinozvitsvenesa ndichikushandisa iwo achizviona, haiwa iwe Gogi.”’+ 17  “Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha, ‘Ndiwe+ mumwe chete here wandakataura nezvake mumazuva ekare ndichishandisa vashumiri vangu, ivo vaprofita vaIsraeri, vaiprofita mumazuva iwayo—makore—kuti ndichakuunza kwavari?’+ 18  “‘Zvino pazuva iroro, pazuva richauya Gogi panyika yaIsraeri,’ ndizvo zvinotaura Changamire Ishe Jehovha, ‘hasha dzangu dzichakwira mumhino dzangu.+ 19  Ndichataura ndiine godo,+ ndiri mumoto wokushatirwa kwangu kukuru.+ Chokwadi kudengenyeka kukuru kuchaitika panyika yaIsraeri pazuva iroro.+ 20  Hove dzomugungwa nezvisikwa zvinobhururuka zvokumatenga nemhuka dzomusango nezvinhu zvose zvinokambaira panyika nevanhu vose vari panyika zvichatodedereswa neni,+ makomo achawisirwa pasi,+ nzira dzakaita mawere dzichawa, uye masvingo ose achawira pasi.’ 21  “‘Ndichamushevedzera bakatwa munzvimbo yangu yose ine makomo,’ ndizvo zvinotaura Changamire Ishe Jehovha.+ ‘Bakatwa romumwe nomumwe richarwisa hama yake.+ 22  Ndichamutonga,+ nedenda+ neropa;+ uye ndichanayisa mvura inofashamira nechimvuramabwe,+ moto+ nesarufa pamusoro pake nepamusoro pemapoka ake nepamusoro pemarudzi aachange ainawo.+ 23  Ndichazviita mukuru, ndozvitsvenesa,+ ndoita kuti ndizivikanwe pamberi pemarudzi mazhinji; uye vachaziva kuti ndini Jehovha.’+

Mashoko Emuzasi