Ezekieri 37:1-28

37  Ruoko rwaJehovha rwakanga ruri pamusoro pangu,+ zvokuti akandibudisa nomudzimu waJehovha,+ akandigadzika pakati pebani, uye rakanga rizere nemapfupa.+  Akaita kuti ndipfuure pedyo nawo ose ndichipoterera, uye tarira! iwo akanga ari mazhinji kwazvo mubani imomo, uye tarira! akanga akaoma kwazvo.+  Zvino iye akati kwandiri: “Mwanakomana womunhu, mapfupa aya angavazve mapenyu here?” Ini ndikati: “Changamire Ishe Jehovha, imi ndimi munoziva.”+  Iye akati kwandiri: “Profitira mapfupa aya, uti kwaari, ‘Haiwa imi mapfupa akaoma, inzwai shoko raJehovha:  “‘Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha kumapfupa aya: “Tarirai ndiri kuisa mhepo yokufema mamuri, uye muchava vapenyu.+  Ndichaisa madzira pamuri ndoita kuti nyama iuye pamuri, ndichakufukidzai neganda, ndoisa mhepo yokufema mamuri uye muchava vapenyu;+ imi muchaziva kuti ndini Jehovha.”’”+  Zvino ndakaprofita sezvandakanga ndarayirwa.+ Kurira kwakatanga kunzwika pandakangoprofita, uye kutinhira kwakavapo, mapfupa akatanga kuswederana, pfupa rimwe nerimwe kune pfupa raro.  Ndakaona, uye tarira! madzira nenyama zvakavapo paari, ganda rikatanga kufukidza pamusoro pazvo. Asi akanga asina mhepo yokufema mukati mawo.  Zvino iye akati kwandiri: “Profita kumhepo. Haiwa iwe mwanakomana womunhu, profita uti kumhepo, ‘Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “Uya uchibva kumhepo ina, haiwa iwe mhepo, ufuridze pamusoro pevanhu ava vakaurayiwa,+ kuti vavezve vapenyu.”’”+ 10  Nokudaro ndakaprofita sezvaakanga andirayira, mhepo yokufema ikapinda mavari, vakatanga kurarama, vakamira netsoka dzavo,+ riri uto rehondo guru guru kwazvo. 11  Zvino akati kwandiri: “Mwanakomana womunhu, mapfupa aya ndiyo imba yose yaIsraeri.+ Tarira vari kuti, ‘Mapfupa edu aoma, tariro yedu yaparara.+ Taparadzaniswa chose.’ 12  Naizvozvo profita, uti kwavari, ‘Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “Tarirai ndichavhura makuva enyu,+ ndichakubudisai mumakuva enyu, haiwa imi vanhu vangu, ndokuendesai kunyika yaIsraeri.+ 13  Muchaziva kuti ndini Jehovha pandinovhura makuva enyu uye pandinokubudisai mumakuva enyu, haiwa imi vanhu vangu.”’+ 14  ‘Ndichaisa mudzimu wangu mukati menyu, uye muchava vapenyu,+ ndichaita kuti mugare munyika yenyu; uye muchaziva kuti ini Jehovha, ndazvitaura uye ndazviita,’ ndizvo zvinotaura Jehovha.”+ 15  Zvino shoko raJehovha rakaramba richiuya kwandiri, richiti: 16  “Zvino iwe, haiwa mwanakomana womunhu, tora katanda+ unyore pamusoro pako kuti, ‘Nokuda kwaJudha uye nokuda kwevanakomana vaIsraeri, idzo shamwari dzake.’+ Uye tora kamwe katanda unyore pamusoro pako kuti, ‘Nokuda kwaJosefa, katanda kaEfremu,+ neimba yose yaIsraeri, idzo shamwari dzake.’+ 17  Zvino utuswededze pamwe chete kuti tuve katanda kako kamwe chete, uye tuchava katanda kamwe chete muruoko rwako.+ 18  Vanakomana vevanhu vokwako pavanotanga kuti kwauri, ‘Haungatiudziwo here kuti zvinhu izvi zvinorevei kwauri?’+ 19  iwe uti kwavari, ‘Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “Tarirai ndichatora katanda kaJosefa, kari muruoko rwaEfremu, nemadzinza aIsraeri, shamwari dzake, ndichavaisa pamusoro pako, iko katanda kaJudha, ndichavaita katanda kamwe chete,+ uye vachava chinhu chimwe chete muruoko rwangu.”’ 20  Tutanda twauchanyora pamusoro patwo tunofanira kunge turi mumaoko ako ivo vachizviona.+ 21  “Zvino uti kwavari, ‘Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “Tarirai ndichatora vanakomana vaIsraeri pakati pemarudzi avakaenda kwaari, ndichavaunganidza vachibva kumativi ose ndovaunza kunyika yavo.+ 22  Ndichaita kuti vave rudzi rumwe chete munyika yacho,+ pamakomo aIsraeri, vose zvavo vachava namambo mumwe chete kuti ave mambo wavo,+ havazorambizve vari marudzi maviri, uye havazorambizve vakakamurwa kuva umambo huviri.+ 23  Havazozvisvibisizve nezvidhori zvavo zvinosemesa sendove uye nezvinhu zvavo zvinonyangadza uye nokudarika kwavo kwose;+ uye ndichavaponesa munzvimbo dzavo dzose dzokugara mavakatadza vari, ndichavachenesa,+ vachava vanhu vangu, uye ini ndichava Mwari wavo.+ 24  “‘“Mushumiri wangu Dhavhidhi achava mambo wavo,+ vose vachava nomufudzi mumwe chete;+ uye vachafamba maererano nezvandakatonga,+ uye vachachengeta mirau yangu,+ voiita.+ 25  Vachagara panyika yandakapa mushumiri wangu, Jakobho, maigara madzitateguru enyu,+ vachagara mairi,+ ivo nevanakomana vavo nevanakomana vevanakomana vavo nokusingagumi,+ uye mushumiri wangu Dhavhidhi achava jinda ravo nokusingagumi.+ 26  “‘“Ndichaita sungano yorugare navo;+ pachava nesungano inogara nokusingagumi navo.+ Ndichavaisa imomo, ndoita kuti vawande,+ ndoisa nzvimbo yangu tsvene pakati pavo nokusingagumi.+ 27  Tebhenekeri yangu ichava pavari,+ ini ndichava Mwari wavo uye ivo vachava vanhu vangu.+ 28  Marudzi achaziva kuti ini, Jehovha,+ ndiri kutsvenesa Israeri nzvimbo tsvene yangu painova pakati pavo nokusingagumi.”’”+

Mashoko Emuzasi