Ezekieri 33:1-33

33  Zvino shoko raJehovha rakauya kwandiri, richiti:  “Mwanakomana womunhu, taura nevanakomana vevanhu vokwako,+ uti kwavari, “‘Kana ndikauyisa bakatwa+ panyika nepavanhu vomunyika yacho, vose zvavo vakatora murume, vakamugadza kuti ave murindi wavo,+  iye akaona bakatwa richiuya panyika, akaridza hwamanda, akanyevera vanhu,+  munhu anonzwa akanzwa kurira kwehwamanda, asi iye orega zvachose kuteerera kunyevera kwacho,+ bakatwa rikauya, rikamubvisa, ropa rake richava pamusoro pake.+  Iye akanzwa kurira kwehwamanda, asi haana kuteerera kunyevera kwacho. Ropa rake richava paari. Kudai akanga ateerera kunyevera kwacho, mweya wake ungadai wakaponeswa.+  “‘Asi kana murindi akaona bakatwa richiuya, akasaridza hwamanda+ uye vanhu vakasanyeverwa zvachose, bakatwa rikauya, rikabvisa mweya yavo, iyo ichabviswa nokuda kwokukanganisa kwayo,+ asi ropa rayo ndicharibvunza paruoko rwomurindi wacho.’+  “Zvino iwe, haiwa mwanakomana womunhu, ndakakugadza kuti uve murindi weimba yaIsraeri,+ unofanira kunzwa shoko rinobva mumuromo mangu, wovapa nyevero inobva kwandiri.+  Kana ini ndikati kumunhu akaipa, ‘Haiwa iwe munhu akaipa, chokwadi uchafa!’+ asi iwe ukarega kutaura kuti unyevere munhu akaipa panzira yake,+ iye zvaari munhu akaipa achafira mukukanganisa kwake,+ asi ropa rake ndicharibvunza paruoko rwako.  Asi kana iwe ukanyevera munhu akaipa kuti atendeuke panzira yake, asi iye akasatendeuka panzira yake, iye achafira mukukanganisa kwake,+ asi iwe uchanunura mweya wako.+ 10  “Zvino iwe, haiwa mwanakomana womunhu, iti kuimba yaIsraeri, ‘Imi makati: “Nokuti kumukira kwedu nezvivi zvedu zviri pamusoro pedu uye tiri kuorera mazviri,+ zvino tingaramba sei tichirarama?”’+ 11  Iti kwavari, ‘“Noupenyu hwangu,” ndizvo zvinotaura Changamire Ishe Jehovha, “Handifariri rufu rwomunhu akaipa,+ asi kuti munhu akaipa atendeuke+ panzira yake, arambe achirarama.+ Tendeukai, tendeukai panzira dzenyu dzakaipa,+ nokuti muchafireiko, haiwa imi imba yaIsraeri?”’+ 12  “Zvino iwe, haiwa mwanakomana womunhu, iti kuvanakomana vevanhu vokwako, ‘Kururama kwomunhu akarurama hakuzomununuri pazuva rokumukira kwake.+ Asi kana kuri kuipa kwomunhu akaipa, haazogumburwi nakwo pazuva raanotendeuka achibva pane zvakaipa zvake.+ Uyewo hapana munhu akarurama achakwanisa kuramba achirarama nokuda kwokururama kwacho pazuva raanotadza.+ 13  Pandinoti kumunhu akarurama: “Chokwadi ucharamba uchirarama,” iye akavimba nokururama kwake, akarega kururamisira,+ mabasa ake ose akarurama haazoyeukwi, asi nokuda kwezvisina kururama zvaakaita—iye achafira izvozvo.+ 14  “‘Kana ini ndikati kumunhu akaipa: “Chokwadi uchafa,”+ iye akatendeuka kubva pachivi chake,+ akaruramisira uye akaita zvakarurama,+ 15  munhu wacho akaipa akadzorera chinhu chaakatora kuti ambofanobata,+ akaripa zvinhu zvaakatora nougororo,+ akafamba nemirau youpenyu nokurega kuita zvisina kururama,+ chokwadi acharamba achirarama.+ Iye haazofi. 16  Hapana zvivi zvake zvaakaita zvichayeukwa pamusoro pake.+ Iye akaruramisira uye akaita zvakarurama. Chokwadi acharamba achirarama.’+ 17  “Vanakomana vevanhu vokwako vakati, ‘Nzira yaJehovha haina kururama,’+ asi nzira dzavo ivo ndidzo dzisina kururama. 18  “Kana munhu akarurama akarega kuita zvakarurama, oita zvisina kururama, iye achafirawo izvozvo.+ 19  Uye munhu akaipa akatendeuka pane zvakaipa, oruramisira uye oita zvakarurama, iye acharamba achirarama nokuda kwaizvozvo.+ 20  “Imi makati, ‘Nzira yaJehovha haina kururama.’+ Ndichatonga mumwe nomumwe zvinoenderana nenzira dzake,+ haiwa imi imba yaIsraeri.” 21  Zvino mugore rechigumi nemaviri, mumwedzi wechigumi, pazuva rechishanu romwedzi watakatapwa, mumwe munhu akanga apukunyuka akazouya kwandiri achibva kuJerusarema,+ achiti: “Guta raputswa!”+ 22  Zvino ruoko rwaJehovha rwakanga rwauya pamusoro pangu manheru acho, munhu akanga apukunyuka asati asvika,+ Iye akashamisa muromo wangu munhu uya asati asvika kwandiri mangwanani, muromo wangu wakanga washamiswa uye handina kuzotadzazve kutaura.+ 23  Zvino shoko raJehovha rakatanga kuuya kwandiri, richiti: 24  “Mwanakomana womunhu, vagari vomunzvimbo idzi dzakaparadzwa+ vari kutaura nezvenyika yaIsraeri vachiti, ‘Abrahamu aingova mumwe chete asi akaita kuti nyika ive yake.+ Isu tiri vazhinji; uye tapiwa nyika yacho kuti ive yedu.’+ 25  “Naizvozvo iti kwavari, ‘Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “Munoramba muchidya pamwe chete neropa,+ munoramba muchitarira kuzvidhori zvenyu zvinosemesa sendove,+ uye munoramba muchidurura ropa.+ Saka mungaita kuti nyika yacho ive yenyu here?+ 26  Munovimba nebakatwa renyu.+ Munoita chinhu chinosemesa,+ uye mumwe nomumwe wenyu anosvibisa mudzimai womumwe wake.+ Saka mungaita kuti nyika yacho ive yenyu here?”’+ 27  “Uti kwavari, ‘Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “Noupenyu hwangu, vaya vari munzvimbo dzakaparadzwa vachaurayiwa nebakatwa;+ uye uya ari kusango, ndichaita kuti ave zvokudya zvemhuka yomusango;+ uye vaya vari munzvimbo dzakasimba nomumapako+ vachaurayiwa nedenda. 28  Ndichaita kuti nyika yacho ive dongo,+ uye ive nzvimbo isina chinhu, kudada kwayo nokuda kwesimba rayo kuchagumiswa,+ uye makomo aIsraeri achaitwa dongo,+ pasina munhu anopfuura nomairi. 29  Vachaziva kuti ndini Jehovha pandichaita kuti nyika yacho ive dongo,+ uye ive nzvimbo isina chinhu, nokuda kwezvinhu zvavo zvose zvinosemesa zvavakaita.”’+ 30  “Zvino iwe, haiwa mwanakomana womunhu, vanakomana vevanhu vokwako vari kutaurirana pamusoro pako vari pedyo nemadziro nepamasuo edzimba,+ uye mumwe ataurirana nomumwe, mumwe nomumwe nehama yake, vachiti, ‘Ndapota, uyai munzwe kuti kune shoko ripi riri kubva kuna Jehovha.’+ 31  Vachauya kwauri, sokuuya kunoita vanhu, vogara pamberi pako sezvinoita vanhu vangu;+ uye vachanzwa mashoko ako asi havazoaiti,+ nokuti vanotaura nemiromo yavo nezvokuchiva kwavo uye mwoyo yavo iri kutevera pfuma yavo isina kururama.+ 32  Zvino, tarira! kwavari iwe wakaita sorwiyo rworudo runofadza nyama, somunhu ane inzwi rakanaka uye anoridza chiridzwa chine tambo zvakanaka.+ Vachanzwa mashoko ako, asi hapana vachaaita.+ 33  Zvino pazvichaitika—tarira! izvo zvichaitika+—vachazivawo kuti muprofita aiva pakati pavo.”+

Mashoko Emuzasi