Ezekieri 3:1-27

3  Zvino akati kwandiri: “Mwanakomana womunhu, idya chaunowana. Idya mupumburu uyu,+ uende, utaure neimba yaIsraeri.”  Naizvozvo ndakashama muromo wangu, iye akandidyisa mupumburu uyu zvishoma nezvishoma.+  Akati kwandiri: “Mwanakomana womunhu, ita kuti dumbu rako ridye, kuti uzadze ura hwako nomupumburu uyu wandiri kukupa.” Ndakatanga kuudya, ukaita souchi mukanwa mangu nokuda kwokutapira kwawo.+  Zvino akaramba achiti kwandiri: “Mwanakomana womunhu, enda upinde pakati peimba+ yaIsraeri, utaure mashoko angu kwavari.  Nokuti hausi kutumwa kuvanhu vane mutauro usinganzwisisiki+ kana kuti vane rurimi rwakaoma+—iko kuimba yaIsraeri,  kwete kumarudzi mazhinji ane mutauro usinganzwisisiki kana kuti ane rurimi rwakaoma, anotaura mashoko ausingagoni kunzwisisa.+ Kudai ndakutuma kwavari, vanhu vakadaro vaizokuteerera.+  Asi imba yaIsraeri icharamba kukuteerera, nokuti havasi kuda kunditeerera;+ nokuti vose veimba yaIsraeri vanhu vane misoro yakaoma nemwoyo yakaoma.+  Tarira! ndaomesa chiso chako sezvakangoita zviso zvavo+ uye ndaomesa huma yako sokuoma kwakangoita huma dzavo.+  Ndaomesa huma yako sedhaimani, kupfuura dombo rakaoma kwazvo.+ Usavatya,+ uye usavhundutswa nezviso zvavo,+ nokuti ivo iimba inopandukira.”+ 10  Akatizve kwandiri: “Mwanakomana womunhu, isa mashoko ose andichakuudza mumwoyo mako,+ unzwe nenzeve dzako. 11  Enda upinde pakati pevanhu vakatapwa,+ pakati pevanakomana vevanhu vokwako, utaure navo, uti kwavari, ‘Izvi ndizvo zvataurwa naChangamire Ishe Jehovha,’ pasinei nokuti vanoteerera here kana kuti vanoramba.”+ 12  Zvino mudzimu wakanditakura,+ ndikatanga kunzwa kutinhira kwokumhanya kukuru+ shure kwangu kuchiti: “Kubwinya kwaJehovha ngakukudzwe panzvimbo yake.”+ 13  Paiva nokutinhira kwemapapiro ezvisikwa zvipenyu akanga achigunzvana,+ uye kutinhira kwemavhiri aiva pedyo nazvo,+ nokutinhira kwokumhanya kukuru. 14  Mudzimu wakanditakura,+ ukanditora, zvokuti ndakaenda ndiine shungu, ndakatsamwa, uye ruoko rwaJehovha rwaiva pamusoro pangu rwaiva nesimba.+ 15  Naizvozvo ndakapinda pakati pevanhu vakatapwa kuTeri-abhibhi, vaigara+ pedyo norwizi rwaKebhari,+ ndikatanga kugara pavakanga vachigara; uye ndakaramba ndigere ipapo kwemazuva manomwe, ndakadumbirwa ndiri pakati pavo.+ 16  Zvino mazuva manomwe apera, shoko raJehovha rakauya kwandiri, richiti: 17  “Mwanakomana womunhu, ndakakugadza kuti uve murindi weimba yaIsraeri,+ unofanira kunzwa mashoko anobva mumuromo mangu uye unofanira kuvanyevera zvinobva kwandiri.+ 18  Kana ini ndikati kumunhu akaipa, ‘Chokwadi uchafa,’+ asi iwe ukarega kumunyevera kana kutaura kuti unyevere munhu akaipa panzira yake yakaipa kuti umuchengetedze ari mupenyu,+ iye zvaari munhu akaipa, achafira mukukanganisa kwake,+ asi ropa rake ndicharibvunza paruoko rwako.+ 19  Asi kana iwe uchinge wanyevera munhu akaipa,+ iye akasatendeuka pane zvakaipa zvake uye panzira yake yakaipa, iye achafira kukanganisa kwake;+ asi iwe uchange wanunura mweya wako.+ 20  Zvino kana munhu akarurama akarega kuita zvakarurama+ oita zvisina kururama, ini ndoisa chinhu chinogumbura pamberi pake,+ iye achafa nokuti hauna kumunyevera. Iye achafira chivi chake,+ uye mabasa ake akarurama aakaita haazoyeukwi,+ asi ropa rake ndicharibvunza paruoko rwako.+ 21  Asi kana iwe uchinge wanyevera munhu akarurama, kuti munhu wacho akarurama arege kutadza,+ iye akasatadza, chokwadi iye acharamba achirarama nokuti akanga anyeverwa,+ uye iwe uchange wanunura mweya wako.”+ 22  Zvino ruoko rwaJehovha rwakauya pamusoro pangu ndiri ipapo, iye akati kwandiri: “Simuka uende kubani,+ uye ini ndichataura newe ikoko.” 23  Naizvozvo ndakasimuka, ndikaenda kubani, uye tarira! kubwinya kwaJehovha kwakanga kwakamira ikoko,+ kwakaita sokubwinya kwandakanga ndamboona pedyo norwizi rwaKebhari,+ ndikawira pasi nechiso changu.+ 24  Mudzimu wakabva wapinda mukati mangu,+ ukaita kuti ndimire netsoka dzangu,+ iye akatanga kutaura neni, akati: “Enda uzvivharire mumba mako. 25  Zvino iwe, haiwa mwanakomana womunhu, tarira! vachaisa tambo pauri vokusunga nadzo zvokuti haungabudi uchinopinda pakati pavo.+ 26  Ndichaita kuti rurimi rwako runamatire kumusoro kwomukanwa mako,+ uchava mbeveve,+ uye hauzovi munhu anovatsiura,+ nokuti ivo iimba inopandukira.+ 27  Pandinotaura newe ndichavhura muromo wako, uye iwe uti kwavari,+ ‘Izvi ndizvo zvataurwa naChangamire Ishe Jehovha.’ Munhu anonzwa ngaanzwe,+ uye anoramba ngaarambe, nokuti ivo iimba inopandukira.+

Mashoko Emuzasi