Ezekieri 29:1-21

29  Mugore rechigumi, mumwedzi wechigumi, pazuva rechigumi nemaviri romwedzi wacho, shoko raJehovha rakauya kwandiri, richiti:  “Mwanakomana womunhu, tarira kuna Farao mambo weIjipiti+ wakatsamwa, umuprofitire iye neIjipiti yose.+  Taura, uti, ‘Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “Tarira ndichakurwisa, haiwa iwe Farao mambo weIjipiti,+ iwe zimhuka romugungwa+ rakazvambarara mumigero yorwizi rwaNire,+ iro rakati, ‘Rwizi rwangu rwaNire ndorwangu, uye ini—ndakarugadzira kuti ruve rwangu.’+  Ndichaisa zvokukochekera nazvo mushaya dzako,+ ndoita kuti hove dzomumigero yako yaNire dzinamatire pamakwande ako. Ndichakubudisa mumigero yako yaNire pamwe chete nehove dzose dzomumigero yako yorwizi rwaNire dzinonamatira pamakwande ako.  Ndichakurasira kurenje, iwe nehove dzose dzomumigero yako yaNire.+ Uchawira musango.+ Hauzokokorodzwi kana kuunganidzwa. Ndichakuisa kuzvikara zvenyika nokuzvisikwa zvinobhururuka zvokumatenga kuti uve zvokudya zvazvo.+  Vagari vose vomuIjipiti vachaziva kuti ndini Jehovha,+ nokuti vakava sechinhu chinotsigira, setsanga kuimba yaIsraeri.+  Pavakakubata ruoko, wakapwanyika,+ uye wakatsemura pfudzi ravo rose. Pavakasendama pauri, wakatyoka,+ ukaita kuti hudyu dzavo dzose dzigwede-gwede.”+  “‘Naizvozvo zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “Tarira ndichakuunzira bakatwa,+ uye ndichaparadza vanhu vepanyika nezvipfuwo zviri mauri.+  Nyika yeIjipiti ichava dongo nenzvimbo yakaparadzwa;+ uye vachaziva kuti ndini Jehovha, nokuti iye akati, ‘Rwizi rwaNire ndorwangu, ndini ndakaruita.’+ 10  Naizvozvo tarira ndava kukurwisa iwe nemigero yako yaNire,+ uye ndichaita kuti nyika yeIjipiti ive nzvimbo dzakaparadzwa, dzakaoma, dongo,+ kubvira kuMigdhori+ kusvikira kuSiene+ uye kusvikira kumuganhu weItiopiya. 11  Hapana tsoka yomunhu wepanyika ichazopfuura nomairi,+ kana tsoka yechipfuwo ichazopfuura nomairi,+ haizogarwi kwemakore makumi mana.+ 12  Ndichaita kuti nyika yeIjipiti ive dongo pakati penyika dzakaitwa matongo;+ uye maguta ayo achava matongo pakati pemaguta akaparadzwa kwemakore makumi mana;+ uye ndichaparadzira vaIjipiti pakati pemamwe marudzi, ndoita kuti vapararire munyika zhinji.”+ 13  “‘Nokuti zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “Panopera makore makumi mana+ ndichaunganidza vaIjipiti vachibva pakati pemarudzi avachange vakaparadzirwa kwaari,+ 14  ndichadzosa boka rakatapwa revaIjipiti; uye ndichavadzosa kunyika yePatrosi,+ kunyika yavakabva, uye vachava umambo hwakaderera ikoko. 15  Huchava hwakaderera kupfuura humwe umambo hwose, uye hahuzozvikwidziridzizve pamusoro pemamwe marudzi,+ uye ndichaita kuti vave vashoma kwazvo kuti varege kuzova nesimba pane mamwe marudzi.+ 16  Hahuzovizve chinhu chinovimbwa nacho neimba yaIsraeri,+ ichindiyeuchidza kukanganisa kwavo nokutendeukira kwavo kwavari.+ Vachaziva kuti ndini Changamire Ishe Jehovha.”’” 17  Zvino mugore rechimakumi maviri nemanomwe, mumwedzi wokutanga, pazuva rokutanga romwedzi wacho, shoko raJehovha rakauya kwandiri, richiti: 18  “Mwanakomana womunhu, Nebhukadrezari,+ mambo weBhabhironi, akaita kuti uto rake rehondo riite basa guru rokurwisa Tire.+ Misoro yose yakaitwa miparavara, uye mapfudzi ose akakwizwa akasvuuka.+ Asi hapana mubayiro+ webasa raakanga aita achirirwisa wakabva kuTire nokuda kwake iye neuto rake rehondo. 19  “Naizvozvo zvanzi naChangamire Ishe Jehovha, ‘Tarira ndichapa Nebhukadrezari mambo weBhabhironi nyika yeIjipiti,+ uye iye achatakura pfuma yayo, oitorera nechisimba zvinhu zvayo zvizhinji,+ oipamba kwazvo; uye zvichava mubayiro weuto rake rehondo.’ 20  “‘Ndamupa nyika yeIjipiti kuti ive muripo webasa raakaita pakurirwisa, nokuti vakashandira ini,’+ ndizvo zvinotaura Changamire Ishe Jehovha. 21  “Pazuva iroro ndichaita kuti nyanga imere nokuda kweimba yaIsraeri,+ ndichakupa nguva yokushama muromo wako uri pakati pavo;+ uye vachaziva kuti ndini Jehovha.”

Mashoko Emuzasi