Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Ezekieri 28:1-26

28  Zvino shoko raJehovha rakaramba richiuya kwandiri, richiti:  “Mwanakomana womunhu, iti kumutungamiriri weTire, ‘Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “‘“Mwoyo wako zvawava kuzvikudza,+ uye zvauri kuramba uchiti, ‘Ndiri mwari.+ Ndakazvigarisa pachigaro chamwari,+ mumwoyo megungwa guru,’+ iwe uri munhu wepanyika,+ usiri mwari,+ uye uchiramba uchiita kuti mwoyo wako uve somwoyo wamwari—  tarira! wakachenjera kupfuura Dhanieri.+ Hapana zvakavanzika zvaunotadza kuziva.+  Wakawana pfuma nokuda kwouchenjeri hwako uye nokuda kwoungwaru hwako, uye unoramba uchiwana ndarama nesirivha mumatura ako.+  Wakaita kuti pfuma yako iwande+ nokuda kwoukuru hwouchenjeri hwako,+ nokuda kwezvinhu zvako zvokutengesa,+ uye mwoyo wako wakatanga kuzvikudza nokuda kwepfuma yako.”’+  “‘Naizvozvo zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “Zvaunoita kuti mwoyo wako uve somwoyo wamwari,+  naizvozvo tarira ndichakuunzira vanhu vausingazivi,+ vadzvinyiriri vemarudzi,+ uye vachavhomorera kunaka kwouchenjeri hwako mapakatwa avo, vokanganisa kubwinya kwako kukuru.+  Vachakuburutsira mugomba,+ uye uchafa sokufa kunoita munhu anourayirwa mumwoyo megungwa guru.+  Chokwadi uchati here, ‘Ndiri mwari,’ pamberi pomunhu anokuuraya,+ iwe uri munhuwo zvake wepanyika, usiri mwari,+ mumaoko evaya vanokukuvadza?”’ 10  “‘Uchafa sokufa kunoita vanhu vasina kudzingiswa uchiurayiwa noruoko rwevanhu vausingazivi,+ nokuti ini ndazvitaura,’ ndizvo zvinotaura Changamire Ishe Jehovha.” 11  Zvino shoko raJehovha rakaramba richiuya kwandiri, richiti: 12  “Mwanakomana womunhu, imba rwiyo rwemariro pamusoro pamambo weTire,+ uti kwaari, ‘Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “‘“Uri kunamira mufananidzo nechisimbiso, uzere nouchenjeri+ uye une runako rwakakwana.+ 13  Waiva muEdheni, mumunda waMwari.+ Wakanga wakafukidzwa nematombo ose anokosha anoti, rubhi, topazi nejaspa; krisoriti, onikisi+ nejedhi; safaya, tekoizi+ neemaradhi; uye munoiswa matombo nomumakomba ako makanga makagadzirwa nendarama. Izvo zvakagadzirwa pazuva rawakasikwa. 14  Uri kerubhi rakazodzwa rinoita basa rokufukidza, uye ndakakugadza. Waiva pagomo dzvene raMwari.+ Waifamba-famba pakati pematombo anopenya somoto. 15  Wakanga usina mhosva panzira dzako kubvira pazuva rawakasikwa+ kusvikira kusarurama kwawanikwa mauri.+ 16  “‘“Zvinhu zvako zvokutengesa zvazvakanga zvakawanda,+ ivo vakaita kuti mukati mako muzare nechisimba, iwe ukatanga kutadza.+ Ndichakubvisa pagomo raMwari sechinhu chakasviba, uye ndichakuparadza,+ ubve pakati pematombo anopenya somoto, haiwa iwe kerubhi rinoita basa rokufukidza. 17  “‘“Mwoyo wako wakazvikudza nokuda kworunako rwako.+ Wakaparadza uchenjeri hwako nokuda kwokubwinya kwako kukuru.+ Ndichakukanda panyika.+ Ndichakuisa pamberi pemadzimambo kuti akutarire.+ 18  “‘“Iwe wakasvibisa nzvimbo dzako tsvene nokuti kukanganisa kwako kwakanga kwakawanda,+ uye nokuti zvinhu zvako zvokutengesa+ zvakanga zvisina kururama. Ndichabudisa moto pakati pako.+ Ndiwo uchakuparadza. Ndichaita kuti uve madota pamusoro penyika pamberi pevaya vose vanokuona.+ 19  Vaya vose vanokuziva vari pakati pemarudzi, vacharamba vakakutarira vachishamiswa.+ Uchava zvinhu zvinongoerekana zvavhundutsa, uye hauzovipozve nokusingagumi.”’”+ 20  Zvino shoko raJehovha rakaramba richiuya kwandiri, richiti: 21  “Mwanakomana womunhu, tarira kuSidhoni,+ uriprofitire. 22  Uti, ‘Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “Tarira ndichakurwisa,+ haiwa iwe Sidhoni, uye ndichakudzwa pakati pako;+ uye vanhu vachaziva kuti ndini Jehovha pandichaita zvandakatonga+ mukati maro uye pandichatsveneswa mukati maro.+ 23  Ndichatuma denda mariri neropa mumigwagwa yaro.+ Munhu anourayiwa achawira pakati paro aurayiwa nebakatwa rinorwisa guta racho kumativi ose;+ uye vanhu vachaziva kuti ndini Jehovha.+ 24  Kuimba yaIsraeri hakuzovizve norukato rwakaipa+ kana munzwa unorwadza kuna vose vaya vakavapoteredza, vaya vari kuvazvidza; uye vanhu vachaziva kuti ndini Changamire Ishe Jehovha.”’ 25  “‘Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “Pandichaunganidza imba yaIsraeri ichibva kumarudzi avave vakaparadzirwa kwaari,+ ndichatsveneswawo pakati pavo marudzi acho achizviona.+ Vachagara panyika yavo+ yandakapa mushumiri wangu, Jakobho.+ 26  Vachagara pairi vakachengeteka,+ vovaka dzimba+ nokusima minda yemizambiringa,+ uye vachagara vakachengeteka+ pandinoita zvakatongwa pane vose vaya vakavapoteredza vari kuvazvidza;+ uye vachaziva kuti ndini Jehovha Mwari wavo.”’”

Mashoko Emuzasi