Ezekieri 23:1-49

23  Zvino shoko raJehovha rakauya kwandiri,+ richiti:  “Mwanakomana womunhu, kwaiva nevakadzi vaviri, vanasikana vaamai vamwe chete.+  Vakatanga kuita zvechipfambi kuIjipiti.+ Vakaita upfambi vachiri vaduku.+ Mazamu avo akabatwa-batwa ikoko,+ uye zvipfuva zvoumhandara hwavo zvakafungatirwa ikoko.  Mukuru wacho ainzi Ohora uye munun’una wake ainzi Ohoribha, vakava vangu,+ vakatanga kubereka vanakomana nevanasikana.+ Zvino kana ari mazita avo, Ohora iSamariya,+ uye Ohoribha iJerusarema.+  “Zvino Ohora akatanga kuita zvoupfambi,+ iye achiri pasi pangu, uye akaramba achichiva vaya vaimuda kwazvo,+ ivo vaAsiriya,+ vaiva pedyo,  magavhuna aipfeka machira ebhuruu, nevatevedzeri vevatongi—majaya akanaka, ose zvawo, varwi vaitasva mabhiza.  Akaramba achiita upfambi hwake navo, ivo vanakomana vakanaka kwazvo vokuAsiriya, vose zvavo; uye akazvisvibisa+ navose vaya vaaichiva—pamwe chete nezvidhori zvavo zvinosemesa sendove.  Haana kurega upfambi hwake hwaakabva nahwo kuIjipiti, nokuti vakanga varara naye achiri muduku, uye ndivo vakafungatira chipfuva choumhandara hwake, vakaramba vachidururira unzenza hwavo paari.+  Naizvozvo ndakamuisa mumaoko evaya vaimuda kwazvo,+ mumaoko evanakomana vokuAsiriya, vaakanga achiva.+ 10  Ndivo vakamufukura.+ Ivo vakatora vanakomana vake nevanasikana vake,+ iye vakamuuraya nebakatwa. Akava nomukurumbira wakashata pakati pevamwe vakadzi, uye vakamutonga. 11  “Zvino munun’una wake Ohoribha paakazviona,+ akabva ada kufadza nyama zvinoparadza kupfuura zvakaitwa naiye, uye akaita upfambi kupfuura ufeve hwomukoma wake.+ 12  Nokuti akachiva vanakomana vokuAsiriya,+ magavhuna nevatevedzeri vevatongi vaiva pedyo, vaipfeka zvakanaka kwazvo, varwi vaitasva mabhiza—iwo majaya akanga akanaka kwazvo, ose zvawo.+ 13  Zvino ndakaona kuti, zvaakanga azvisvibisa, vose vari vaviri vakafamba nenzira imwe chete.+ 14  Akaramba achiwedzera mabasa ake oupfambi paakaona mifananidzo yevarume yakaita zvokutemerwa yaiva pamadziro,+ iyo mifananidzo+ yevaKadheya yakaiswa zvitsvuku,+ 15  vakasunga muhudyu mavo nemabhandi,+ vaine ngowani dzinorembera mumisoro yavo, vakaita sevarwi, vose zvavo, vakafanana nevanakomana vokuBhabhironi, vakaberekerwa munyika yevaKadheya. 16  Zvino akatanga kuvachiva paakangovaona,+ akavatumira nhume kuKadheya.+ 17  Vanakomana vokuBhabhironi vakaramba vachipinda maaiva, pamubhedha wokuratidzirana rudo, vachimusvibisa nounzenza hwavo;+ uye akaramba achisvibiswa navo, uye mweya wake wakavafuratira, wanyangadzwa navo. 18  “Zvino akafukura mabasa ake oupfambi, akafukura kusapfeka kwake,+ zvokuti mweya wangu wakamufuratira, wanyangadzwa naye, sokufuratira kwakanga kwaita mweya wangu mukoma wake, wanyangadzwa naye.+ 19  Akaramba achiwedzera mabasa ake oupfambi+ kusvikira ayeuka mazuva ouduku hwake,+ paakaita zvoupfambi ari munyika yeIjipiti.+ 20  Akaramba achichiva sezvinoita varongo vevaya vane nhengo dzomuviri dzakaita senhengo dzembongoro hono uye vane nhengo dzokubereka nadzo dzakaita senhengo dzokubereka nadzo dzemabhiza makono.+ 21  Iwe wakaramba uchifunga nezvokusazvibata kwawakaita uchiri muduku nokufungatirwa kwakaitwa chipfuva chako kubvira kuIjipiti,+ uchiitira mazamu ouduku hwako.+ 22  “Naizvozvo, haiwa iwe Ohoribha, zvanzi naChangamire Ishe Jehovha, ‘Tarira ndichaita kuti vadiwa vako vakumukire,+ vaya vakafuratirwa nomweya wako, wanyangadzwa navo, uye ndichavaunza kuti vakurwise kumativi ose,+ 23  vanakomana vokuBhabhironi+ nevaKadheya+ vose, Pekodhi+ naShoa naKoa, vanakomana vose vokuAsiriya vari pamwe chete navo, majaya akanaka, magavhuna nevatevedzeri vevatongi, vose zvavo, varwi nevakashevedzwa, vanotasva mabhiza, vose zvavo. 24  Vachauya kuzokurwisa nokutinhira kwengoro dzehondo nemavhiri,+ neungano yemarudzi, nenhoo huru nenhoo duku nengowani. Vachaenda kumativi ose kuti vakurwise, ini ndichavapa simba rokutonga, uye ivo vachakutonga nemitongo yavo.+ 25  Ndichakuratidza shungu dzangu,+ uye ivo vachakurwisa vakashatirwa.+ Vachabvisa mhino yako nenzeve dzako, uye zvichasara pauri zvichaparara nebakatwa. Vachatora+ vanakomana vako nevanasikana vako,+ uye zvinhu zvako zvichasara vachazviparadza nomoto.+ 26  Vachakupfekenura nguo dzako,+ votora zvinhu zvako zvakanaka.+ 27  Ndichagumisa kusazvibata kwako,+ noupfambi hwako hwawakabva nahwo kunyika yeIjipiti;+ uye hauzozvitariri, hauzoyeukizve Ijipiti.’ 28  “Nokuti zvanzi naChangamire Ishe Jehovha, ‘Tarira ndichakuisa mumaoko evaya vawakavenga, mumaoko evaya vakafuratirwa nomweya wako, wanyangadzwa navo.+ 29  Vachaita chimwe chinhu kwauri vachikuvenga, votora zvinhu zvako zvose zvawakashandira zvakaoma, vokusiya usina kupfeka uye uri mushutu;+ uye kubudiswa pachena kwemabasa ako okufeva nokusazvibata kwako nemabasa ako oupfambi zvichafumurwa.+ 30  Uchaitirwa zvinhu izvi nokuti wakatevera mamwe marudzi sezvinoitwa nepfambi,+ nokuti wakazvisvibisa nezvidhori zvavo zvinosemesa sendove.+ 31  Wakafamba munzira yomukoma wako;+ uye ndichaisa kapu yake muruoko rwako.’+ 32  “Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha, ‘Uchanwira mukapu yomukoma wako, iya yakadzika uye yakafara.+ Uchava chinhu chinosekwa nechinonyombwa, nokuti kapu yacho ine zvizhinji.+ 33  Uchazara nokudhakwa neshungu, nekapu yokukatyamara neyokuparadzwa, iyo kapu yomukoma wako Samariya. 34  Uchanwira mairi wopedza yose,+ uchan’un’una zvayenga zvayo zvevhu, uye uchadzura mazamu ako.+ “Nokuti ini ndazvitaura,” ndizvo zvinotaura Changamire Ishe Jehovha.’ 35  “Naizvozvo zvanzi naChangamire Ishe Jehovha, ‘Zvawakandikanganwa,+ ukandirasira shure kwako,+ iwewo une mhosva yokusazvibata kwako neyemabasa ako oupfambi.’” 36  Zvino Jehovha akati kwandiri: “Mwanakomana womunhu, uchatonga+ Ohora naOhoribha+ wovaudza nezvezvinhu zvavo zvinosemesa here?+ 37  Nokuti vakaita upombwe,+ maoko avo ane ropa,+ uye vakaita upombwe nezvidhori zvavo zvinosemesa sendove.+ Uyewo, vanakomana vavo vavakanga vandiberekera vakaita kuti vapinde mumoto kuti vave zvokudya zvazvo.+ 38  Uyewo, izvi ndizvo zvavakandiitira: Vakasvibisa+ nzvimbo yangu tsvene+ pazuva iroro, uye vakasvibisa masabata angu.+ 39  Pavakanga vauraya vana vavo nokuda kwezvidhori zvavo zvinosemesa sendove,+ ivo vakapindawo munzvimbo yangu tsvene pazuva iroro kuti vaisvibise,+ uye tarira! ndizvo zvavakaita mukati meimba yangu.+ 40  Kuwedzera kune izvozvo, pavakatumira shoko kuvarume vaibva kure, vakanga vatumirwa nhume,+ zvino tarira! ivo vakabva vauya,+ ivo vawakanga wagezera,+ ukapenda maziso ako+ uye ukapfeka zvishongo.+ 41  Iwe wakagara pamubhedha unokosha kwazvo,+ pamberi pawo paine tafura yezvokudya yakagadzirwa,+ uye wakaisa rusenzi+ yangu nemafuta angu pamusoro payo.+ 42  Inzwi reboka revanhu vakagara zvakanaka raiva maari,+ uye pavarume vakabva kuvanhu vazhinji paiva nezvidhakwa+ zvaiunzwa zvichibva kurenje, zvakaisa zvishongo pamaoko evakadzi vacho nekorona dzakanaka mumisoro yavo.+ 43  “Zvino ndakati kuna iye akanga apera noupombwe,+ ‘Zvino acharamba achiita upfambi hwake, iye wacho.’+ 44  Vakaramba vachipinda maaiva, sokupinda kunoita munhu munenge muine mukadzi pfambi; vakapindawo saizvozvo maiva naOhora naOhoribha zvavaiva vakadzi vasingazvibati.+ 45  Asi varume vakarurama,+ ndivo vachamutonga nomutongo wemhombwekadzi+ uye nomutongo wevanhukadzi vanoteura ropa;+ nokuti ivo imhombwekadzi, uye maoko avo ane ropa.+ 46  “Nokuti zvanzi naChangamire Ishe Jehovha, ‘Ndichaita kuti ungano iuye kuzovarwisa+ uye ndichaita kuti vave chinhu chinotyisa nechinhu chokupamba.+ 47  Ungano yacho ichavatema nematombo,+ uye vachatemwa nemapakatwa avo. Vachauraya vanakomana vavo nevanasikana vavo,+ uye vachapisa dzimba dzavo nomoto.+ 48  Ndichaita kuti kusazvibata+ kugume munyika yacho,+ vakadzi vose vachafanira kubvuma kururamiswa nazvo, kuti varege kuita maererano nokusazvibata kwenyu.+ 49  Vachaunza kusazvibata kwenyu pamusoro penyu,+ muchava nemhosva yezvivi zvezvidhori zvenyu zvinosemesa sendove; uye imi muchaziva kuti ndini Changamire Ishe Jehovha.’”+

Mashoko Emuzasi