Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Ezekieri 22:1-31

22  Zvino shoko raJehovha rakaramba richiuya kwandiri, richiti:  “Zvino iwe, haiwa mwanakomana womunhu, uchatonga here,+ uchatonga guta rine mhosva yeropa,+ woita kuti rizive zvinhu zvaro zvose zvinosemesa here?+  Uti, ‘Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “Haiwa iwe guta rinoteura ropa+ pakati paro kusvikira nguva yaro yasvika,+ uye rakagadzira zvidhori zvinosemesa sendove pakati paro kuti rive risina kuchena,+  wava nemhosva nokuda kweropa rako rawakateura,+ uye wava asina kuchena nokuda kwezvidhori zvako zvinosemesa sendove zvawakagadzira.+ Unotapudza mazuva ako, uye uchasvika pamakore ako. Ndokusaka ndichaita kuti uve chinhu chinozvidzwa nemarudzi uye chinonyombwa nenyika dzose.+  Nyika dziri pedyo nedziya dziri kure newe dzichakunyomba, haiwa iwe une zita risina kuchena, uzere nokuvhiringidzika.+  Tarira! Machinda+ aIsraeri ari mukati mako, mumwe nomumwe anozvipira kuruoko rwake kuti ateure ropa.+  Ivo vakazvidza baba naamai vari mukati mako.+ Ivo vakabiridzira mutorwa vari mukati mako.+ Ivo vakaitira nherera nechirikadzi utsinye vari mukati mako.”’”+  “‘Iwe wakazvidza nzvimbo dzangu tsvene, uye wakasvibisa masabata angu.+  Vanhu vanochera vamwe vari mukati mako, kuti vateure ropa;+ uye vakadyira pamusoro pemakomo vari mukati mako.+ Havana kuzvibata vari mukati mako.+ 10  Vakafukura baba vari mukati mako;+ vakanyadzisa mukadzi akanga asina kuchena nokuva kwake kumwedzi vari mukati mako.+ 11  Murume akaita chinhu chinosemesa nomudzimai womumwe wake,+ murume akasvibisa muroora wake nokusazvibata;+ uye murume akanyadzisa hanzvadzi yake, mwanasikana wababa vake ari mukati mako.+ 12  Vakatora pfumbamuromo vari mukati mako kuti vateure ropa.+ Wakatora mubereko+ pamwe chete nechimbadzo,+ unoramba uchiwana pfuma+ yevamwe vako nokubiridzira,+ uye wakandikanganwa,’+ ndizvo zvinotaura Changamire Ishe Jehovha. 13  “‘Zvino tarira! ndakarovanisa maoko angu+ nokuda kwepfuma yako isina kururama yawakawana,+ uye nokuda kwemabasa ako okuteura ropa ari mukati mako.+ 14  Mwoyo wako ucharamba uchitsungirira+ kana kuti maoko ako acharamba achikupa simba pamazuva andichakuitira chimwe chinhu here?+ Ini, Jehovha, ndazvitaura uye ndichazviita.+ 15  Ndichakuparadzira pakati pemamwe marudzi, ndoita kuti upararire munyika zhinji,+ uye ndichaparadza zvinhu zvako zvisina kuchena zviri mukati mako.+ 16  Uchasvibiswa mukati mako marudzi ose achizviona, uye uchaziva kuti ndini Jehovha.’”+ 17  Zvino shoko raJehovha rakaramba richiuya kwandiri, richiti: 18  “Mwanakomana womunhu, kwandiri vanhu veimba yaIsraeri vava setsvina yakaita furo.+ Vose zvavo imhangura netini nesimbi nomutobvu zviri pakati pevira romoto. Vava tsvina zhinji yesirivha yakaita furo.+ 19  “Naizvozvo zvanzi naChangamire Ishe Jehovha, ‘Nokuti mose zvenyu mava setsvina zhinji yakaita furo,+ naizvozvo ndichakuunganidzai mukati meJerusarema.+ 20  Sezvinoitwa panounganidzwa sirivha nemhangura nesimbi+ nomutobvu netini mukati mevira romoto, kuti ripfutidzirwe+ moto kuti zvinyungudutswe,+ ndichavaunganidzawo saizvozvo ndakatsamwa uye ndiine hasha, uye ndichapfutidza moto ndoita kuti munyungudutswe. 21  Ndichakuunganidzai ndokupfutidzirai moto wokushatirwa kwangu kukuru,+ uye muchanyungudutswa muri mukati maro.+ 22  Muchanyungudutswa muri mukati maro, sokunyungudutswa kunoitwa sirivha mukati mevira romoto; uye muchaziva kuti ini, Jehovha, ndakadurura hasha dzangu pamusoro penyu.’”+ 23  Zvino shoko raJehovha rakaramba richiuya kwandiri, richiti: 24  “Mwanakomana womunhu, iti kwariri, ‘Iwe uri nyika isiri kucheneswa, isiri kunayisirwa mvura muzuva rokutsamwa.+ 25  Vaprofita varo vari kurangana vari mukati maro,+ sezvinoita shumba inodzvova, ichibvambura mhuka inenge yabatwa.+ Vanoparadza mweya.+ Vanoramba vachitora pfuma nezvinhu zvinokosha.+ Vakaita kuti chirikadzi dzaro dziwande mukati maro.+ 26  Vapristi varo vakaitira mutemo wangu chisimba,+ uye vanoramba vachisvibisa nzvimbo dzangu tsvene.+ Havana kusiyanisa+ chinhu chitsvene nechinhuwo zvacho,+ uye hapana chavakazivisa pamusoro pechinhu chisina kuchena nechakachena,+ vakavanza maziso avo kuti varege kuona masabata angu,+ uye ndakasvibiswa pakati pavo.+ 27  Machinda aro ari mukati maro akafanana nemhumhi dziri kubvambura mhuka yakabatwa paanoteura ropa,+ achiparadza mweya kuti awane pfuma isina kururama.+ 28  Vaprofita varo vakadzurura nevhu jena nokuda kwavo,+ vachiona zviratidzo zvisiri zvechokwadi+ nokushopera zvenhema nokuda kwavo,+ vachiti: “Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha,” asi Jehovha asina kumbotaura. 29  Vanhu vomunyika vakaronga kubiridzira,+ vakabvuta nougororo,+ vakaitira utsinye anotambudzika nomurombo,+ uye vakabiridzira mutorwa vasingaruramisiri.’+ 30  “‘Ndakaramba ndichitsvaka murume pakati pavo angagadzira rusvingo rwematombo+ uye angamira pakaputsika+ pamberi pangu nokuda kwenyika yacho, kuti ini ndirege kuiparadza;+ asi handina wandakawana. 31  Naizvozvo ndichadurura kutsamwa+ kwangu pamusoro pavo. Ndichavaparadza nomoto wokushatirwa kwangu kwazvo.+ Ndichaunza nzira yavo pamisoro yavo,’+ ndizvo zvinotaura Changamire Ishe Jehovha.”

Mashoko Emuzasi