Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Ezekieri 21:1-32

21  Zvino shoko raJehovha rakaramba richiuya kwandiri, richiti:  “Mwanakomana womunhu, tarira kuJerusarema, utaurire+ mashoko kunzvimbo tsvene,+ uprofitire nyika yaIsraeri.+  Uti kunyika yaIsraeri, ‘Zvanzi naJehovha: “Tarira ndichakurwisa,+ ndichabudisa bakatwa rangu mumuhara maro,+ ndoparadza munhu akarurama nomunhu akaipa pakati pako.+  Kuti ndiparadze munhu akarurama nomunhu akaipa pakati pako, naizvozvo bakatwa rangu richabuda mumuhara maro kuti rirwe nevanhu vose kubvira kumaodzanyemba kusvikira kuchamhembe.+  Vanhu vose vachaziva kuti ini, Jehovha, ndabudisa bakatwa rangu mumuhara maro.+ Harizodzokerizve.”’+  “Zvino iwe, haiwa mwanakomana womunhu, gomera muhudyu mako muchidedera.+ Gomera nokurwadziwa ivo vachizviona.+  Zvino kana vakati kwauri, ‘Uri kugomera nei?’+ uti, ‘Nemashoko.’+ Nokuti iwo achauya,+ mwoyo yose icharukutika,+ maoko ose achashayiwa simba, mudzimu mumwe nomumwe uchasuruvara, mabvi ose achadonha mvura.+ ‘Tarira! Iwo achauya,+ oitika,’ ndizvo zvinotaura Changamire Ishe Jehovha.”  Zvino shoko raJehovha rakaramba richiuya kwandiri, richiti:  “Mwanakomana womunhu, profita, uti, ‘Zvanzi naJehovha: “Iti, ‘Bakatwa, bakatwa!+ Rarodzwa,+ uye rabwinyiswawo. 10  Rarodzerwa kuronga kuuraya; rabwinyiswa kuti ripenye.’”’”+ “Kana kuti tinofanira kupembera nomufaro here?”+ “‘Riri kuramba tsvimbo youmambo+ yomwanakomana wangu,+ sezvarinoita miti yose here?+ 11  “‘Munhu anoita kuti ribwinyiswe, kuti arishandise noruoko. Iro—bakatwa rarodzwa, uye iro—rabwinyiswa, kuti riiswe muruoko rwomuurayi.+ 12  “‘Chema uungudze,+ haiwa iwe mwanakomana womunhu, nokuti rauya kuzorwisa vanhu vangu;+ richarwisa machinda ose aIsraeri.+ Iwo aya akakandwa kubakatwa ava pamwe chete nevanhu vangu.+ Naizvozvo rova pachidya nembama.+ 13  Nokuti kuongorora kwaitwa,+ zvino zvakadiniko naro kana richirambawo tsvimbo youmambo?+ Izvi hazvizorambi zviripo,’+ ndizvo zvinotaura Changamire Ishe Jehovha. 14  “Zvino iwe, haiwa mwanakomana womunhu—profita, urovanise chanza nechimwe chanza,+ uye shoko rokuti ‘Bakatwa!’ rinofanira kudzokororwa katatu.+ Ibakatwa revachaurayiwa. Ibakatwa romunhu mukuru achaurayiwa, riri kuvakomba.+ 15  Kuti mwoyo urukutike+ uye kuti ndiwanze vaya vari kukundwa vari pamagedhi avo ose,+ ndichauraya nebakatwa. Maiwe kani, rakagadzirwa kuti ripenye, rakabwinyiswa kuti riuraye!+ 16  Ratidza kuti wakapinza;+ enda kurudyi! Enda panzvimbo yako; enda kuruboshwe! Chero kupi zvako kwakatarira chiso chako! 17  Ini ndicharovanisawo chanza changu nechimwe chanza changu,+ uye ndichaita kuti hasha dzangu+ dziderere.+ Ini, Jehovha, ndazvitaura.” 18  Zvino shoko raJehovha rakaramba richiuya kwandiri, richiti: 19  “Zvino iwe, haiwa mwanakomana womunhu, tara nzira mbiri dzokuti bakatwa ramambo weBhabhironi ripinde nepadziri.+ Dzose dziri mbiri dzinofanira kubuda munyika imwe chete, ruoko runonongedzera runofanira kutarwa;+ runofanira kutarwa panotangira nzira inoenda kuguta. 20  Unofanira kutarira bakatwa nzira yokuti ripinde kunorwisa Rabha+ revanakomana vaAmoni, uye imwe yokunorwisa Judha, yokunorwisa Jerusarema rakavakirirwa.+ 21  Nokuti mambo weBhabhironi akamira pamharadzano, panotangira nzira mbiri, kuti ashopere.+ Akazunza miseve. Akabvunza achishandisa terafimu;+ atarira muchiropa. 22  Kushopera kwaiva muruoko rwake rworudyi kwaiva kweJerusarema, kuti aise zvokugumurisa masvingo,+ kuti ashame muromo wake kuti auraye, kuti ashevedzere nenzwi achipa chiratidzo chokunyevera,+ kuti aise zvokugumurisa masvingo pamagedhi, kuti agadzire rusvingo rwokukomba narwo, kuti avake rusvingo rwokurwisa narwo.+ 23  Kwavari zvafanana nokushopera kusiri kwechokwadi mukuona kwavo+—kuvanhu vaya vakanga vapika mhiko kwavari;+ uye iye achayeuka kukanganisa kwavo,+ kuti ivo vabatwe.+ 24  “Naizvozvo zvanzi naChangamire Ishe Jehovha, ‘Nokuti makaita kuti kukanganisa kwenyu kuyeukwe nokufumurwa kwokudarika kwenyu, kuti zvivi zvenyu zvionekwe maererano nezvose zvamakaita, nokuda kwokuyeukwa kwenyu,+ muchabatwa noruoko rwomuvengi.’+ 25  “Asi iwe, haiwa jinda+ rakaipa raIsraeri,+ rakakuvadzwa kwazvo, rasvikirwa nezuva raro panguva yokukanganisa kwokupedzisira,+ 26  zvanzi naChangamire Ishe Jehovha, ‘Bvisa ngowani, ubvise korona.+ Izvi hazvingarambi zvakadaro.+ Kwidziridza chakaderera,+ uderedze chakakwirira.+ 27  Dongo, dongo, ndichariita dongo.+ Kana zviri izviwo, hazvizovi zvomunhu chero upi zvake kusvikira ane kodzero yepamutemo asvika,+ uye ndichamupa izvozvo.’+ 28  “Zvino iwe, haiwa mwanakomana womunhu, profita, uti, ‘Izvi ndizvo zvataurwa naChangamire Ishe Jehovha pamusoro pevanakomana vaAmoni uye pamusoro pokuzvidza kunobva kwavari.’ Iwe uti, ‘Bakatwa, bakatwa ravhomorwa kuti riuraye, rabwinyiswa kuti riparadze, kuti ripenye,+ 29  nokuti vanoona zvinhu zvisiri zvechokwadi nokuda kwenyu, nokuti vanoshopera zvenhema nokuda kwenyu,+ kuti vakuisei pamitsipa yevakaurayiwa, vanhu vakaipa vasvikirwa nezuva ravo panguva yokukanganisa kwokupedzisira.+ 30  Ridzorere mumuhara maro. Ndichakutonga uri munzvimbo yawakasikirwa, munyika yawakaberekerwa.+ 31  Ndichadurura kutsamwa kwangu pauri. Ndichafuridzira moto wokushatirwa kwangu kukuru pauri,+ uye ndichakuisa mumaoko evarume vasingafungi, nyanzvi dzokuparadza.+ 32  Uchava huni dzomoto.+ Ropa rako richava pakati penyika. Hauzoyeukwi, nokuti ini, Jehovha, ndazvitaura.’”+

Mashoko Emuzasi