Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Ezekieri 20:1-49

20  Zvino mugore rechinomwe, mumwedzi wechishanu, pazuva rechigumi romwedzi wacho, varume vanobva kuvakuru vaIsraeri vakapinda kuti vazobvunza Jehovha,+ vakagara pasi pamberi pangu.+  Shoko raJehovha rakabva rauya kwandiri, richiti:  “Mwanakomana womunhu, taura nevarume vakuru vaIsraeri, uti kwavari, ‘Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “Muri kuuya kuzondibvunza here?+ ‘Noupenyu hwangu, handingabvunzwi nemi,’+ ndizvo zvinotaura Changamire Ishe Jehovha.”’  “Uchavatonga here? Uchavatonga here, haiwa iwe mwanakomana womunhu?+ Ita kuti vazive zvinhu zvinosemesa zvemadzitateguru avo.+  Uti kwavari, ‘Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “Pazuva randakasarudza Israeri,+ ndakasimudzawo ruoko rwangu+ ndichipika kuvana veimba yaJakobho+ uye ndakaita kuti vandizive munyika yeIjipiti.+ Chokwadi ndakasimudza ruoko rwangu ndichipika kwavari, ndichiti, ‘Ndini Jehovha Mwari wenyu.’+  Pazuva iroro ndakasimudza ruoko rwangu+ ndichipika kuti ndivabudise munyika yeIjipiti ndivaendese kunyika yandakanga ndasora nokuda kwavo, nyika inoyerera mukaka nouchi.+ Yakanga iri kushongedzwa kwenyika dzose.+  Ndakati kwavari, ‘Mumwe nomumwe wenyu ngaarase zvinhu zvinonyangadza zvakatendeukirwa kwazviri nemaziso ake,+ regai kuzvisvibisa nezvidhori zvinosemesa sendove zveIjipiti.+ Ndini Jehovha Mwari wenyu.’+  “‘“Zvino ivo vakandipandukira,+ havana kubvuma kunditeerera. Mumwe nomumwe haana kurasa zvinhu zvinonyangadza zvakatendeukirwa kwazviri nemaziso ake, havana kusiya zvidhori zvinosemesa sendove zveIjipiti,+ zvokuti ndakapika kuti ndaizovadururira hasha dzangu, kuti ndipedzere kutsamwa kwangu pavari pakati penyika yeIjipiti.+  Ndakazviita nokuda kwezita rangu kuti rirege kusvibiswa pamberi pemarudzi avaiva pakati pawo,+ nokuti ndakanga ndaita kuti ndizivikanwe nawo iwo achizviona pandaivabudisa munyika yeIjipiti.+ 10  Naizvozvo ndakavabudisa munyika yeIjipiti, ndikavaendesa murenje.+ 11  “‘“Ndakavapa mirau yangu;+ uye ndakavazivisa zvandakatonga,+ kuti munhu anoramba achizviita arambewo achirarama maererano nazvo.+ 12  Ndakavapawo masabata angu,+ kuti ave chiratidzo pakati pangu navo,+ kuti vazive kuti ndini Jehovha anovatsvenesa. 13  “‘“Asi ivo, iyo imba yaIsraeri, vakandipandukira murenje.+ Havana kufamba nemirau yangu,+ uye vakaramba zvandakatonga,+ izvo zvinoti kana munhu akaramba achizviita, anorambawo achirarama nazvo.+ Vakasvibisa masabata angu kwazvo,+ zvokuti ndakapika kuti ndaizovadururira hasha dzangu huru vari murenje, kuti ndivaparadze.+ 14  Asi ndakazviita nokuda kwezita rangu kuti rirege kusvibiswa pamberi pemamwe marudzi, akavaona pandaivabudisa.+ 15  Ini ndakasimudzawo ruoko rwangu ndichipika kwavari vari murenje,+ kuti ndaisazovapinza munyika yandakanga ndavapa, inoyerera mukaka nouchi,+ (iyo kushongedzwa kwenyika dzose,)+ 16  nokuti vakaramba zvandakatonga; ivo havana kufamba mumirau yangu, uye vakasvibisa masabata angu, nokuti mwoyo yavo yakanga ichitevera zvidhori zvavo zvinosemesa sendove.+ 17  “‘“Asi ziso rangu rakavanzwira urombo kuti ndirege kuvaparadza,+ uye handina kuvaparadza murenje. 18  Ndakati kuvanakomana vavo murenje,+ ‘Regai kufamba mumirau yemadzitateguru enyu,+ regai kuchengeta zvavakatonga,+ uye regai kuzvisvibisa nezvidhori zvavo zvinosemesa sendove.+ 19  Ndini Jehovha Mwari wenyu.+ Fambai mumirau yangu,+ uye chengetai zvandakatonga,+ muzviite.+ 20  Tsvenesai masabata angu,+ uye ngaave chiratidzo pakati pangu nemi, kuti muzive kuti ndini Jehovha Mwari wenyu.’+ 21  “‘“Zvino vanakomana vacho vakandipandukira.+ Havana kufamba mumirau yangu, havana kuchengeta zvandakatonga nokuzviita, izvo zvinoti kana munhu akaramba achizviita, anorambawo achirarama nazvo.+ Vakasvibisa masabata angu.+ Naizvozvo ndakapika kuti ndaizovadururira hasha dzangu, kuti kutsamwa kwangu kuperere pavari vari murenje.+ 22  Ndakadzosa ruoko rwangu,+ ndikazviita nokuda kwezita rangu, kuti rirege kusvibiswa pamberi pemamwe marudzi, akavaona pandaivabudisa.+ 23  Uyewo, ndakasimudza ruoko rwangu ndichipika kwavari murenje,+ kuti ndivaparadzire pakati pemarudzi uye kuti vapararire munyika zhinji,+ 24  nokuti havana kuita zvandakatonga+ uye vakaramba mirau yangu,+ vakasvibisa masabata angu,+ uye maziso avo akatendeukira kuzvidhori zvinosemesa sendove zvemadzitateguru avo.+ 25  Ini ndakavaregawo vachiva nemirau yakanga isina kunaka nezvakatongwa zvavaisakwanisa kuramba vachirarama nazvo.+ 26  Ndaivarega vachisvibiswa nezvipo zvavo pavaiita kuti mwana wose aivhura chibereko apinde mumoto,+ kuti ndivasiye, kuti vazive kuti ndini Jehovha.”’+ 27  “Naizvozvo taura neimba yaIsraeri, haiwa iwe mwanakomana womunhu, uti kwavari,+ ‘Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “Pachinhu ichiwo, madzitateguru enyu akandituka, nokuita zvinopesana neni nokusatendeka.+ 28  Ndakavapinza munyika+ yandakanga ndasimudzira ruoko rwangu ndichipika kuti ndichavapa.+ Pavakaona zvikomo zvose zvakakwirira+ nemiti yose yaiva nemapazi mazhinji, vakabva vatanga kubayira zvibayiro+ zvavo ipapo nokupa zvinopiwa zvavo zvinotsamwisa ipapo, nokupa kunhuhwirira kwavo kwakanaka+ ipapo nokudurura zvinopiwa zvinonwiwa+ zvavo ipapo. 29  Nokudaro ndakati kwavari, ‘Nzvimbo yakakwirira yamuri kuenda kwairi ndeyei, kuti inzi Nzvimbo Yakakwirira kusvikira nhasi?’”’+ 30  “Naizvozvo iti kuimba yaIsraeri, ‘Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “Muri kuzvisvibisa sezvakaita madzitateguru enyu,+ uye muri kutevera zvinhu zvavo zvinonyangadza muchiita unzenza here?+ 31  Pamunosimudza zvipo zvenyu nokupinza vanakomana venyu mumoto,+ muri kuzvisvibisa nokuda kwezvidhori zvenyu zvose zvinosemesa sendove kusvikira nhasi here?+ Zvino ndingabvunzwa nemi here, haiwa imi imba yaIsraeri?”’+ “‘Noupenyu hwangu,’ ndizvo zvinotaura Changamire Ishe Jehovha, ‘Handingabvunzwi nemi.+ 32  Zvamuri kufunga mupfungwa dzenyu+ chokwadi hazvizoitiki,+ nokuti muri kuti: “Ngatiitei semamwe marudzi, semhuri dzomunyika dzose,+ pakushumira miti nematombo.”’”+ 33  “‘Noupenyu hwangu,’ ndizvo zvinotaura Changamire Ishe Jehovha, ‘ndichava mambo wenyu noruoko rune simba, noruoko rwakatambanudzwa+ uye nokudururwa kwehasha.+ 34  Ndichakubudisai pakati pemamwe marudzi, ndichakuunganidzai muchibva munyika dzamakanga makaparadzirwa kwadziri ndichishandisa ruoko rune simba, noruoko rwakatambanudzwa uye nehasha dzakadururwa.+ 35  Ndichaenda nemi murenje remamwe marudzi,+ ndokutongai ikoko takatarirana.+ 36  “‘Ndichakutongai sokutonga kwandakaita madzitateguru enyu murenje renyika yeIjipiti,’+ ndizvo zvinotaura Changamire Ishe Jehovha. 37  ‘Ndichaita kuti mupfuure nepasi petsvimbo,+ ndokuisai muchisungo chesungano.+ 38  Ndichabvisa vanondimukira nevanonditadzira pakati penyu,+ nokuti ndichavabudisa munyika yavanogara vari vatorwa, asi havazoendi kunyika yaIsraeri;+ uye imi muchaziva kuti ndini Jehovha.’+ 39  “Zvino imi, haiwa imba yaIsraeri, zvanzi naChangamire Ishe Jehovha, ‘Mumwe nomumwe wenyu ngaaende anoshumira zvidhori zvake zvinosemesa sendove.+ Shure kwaizvozvo kana musingazonditeereri, hamuzosvibisizve zita rangu dzvene nezvipo zvenyu uye nezvidhori zvenyu zvinosemesa sendove.’+ 40  “‘Nokuti mugomo rangu dzvene, mugomo renzvimbo yakakwirira yaIsraeri,’+ ndizvo zvinotaura Changamire Ishe Jehovha, ‘ndimo mandichashumirwa neimba yose zvayo yaIsraeri, imo munyika yacho.+ Ndichavafarira imomo, uye ndichakumbira mipiro yenyu imomo nezvibereko zvokutanga zvezvinopiwa zvenyu pazvinhu zvenyu zvose zvitsvene.+ 41  Ndichakufarirai nokuda kwokunhuhwirira kwakanaka,+ pandinokubudisai pakati pemamwe marudzi, ndokuunganidzai muchibva kunyika dzamakanga makaparadzirwa kwadziri,+ uye ndichatsveneswa nemi mamwe marudzi ose achizviona.’+ 42  “‘Imi muchaziva kuti ndini Jehovha,+ pandichakupinzai munyika yaIsraeri,+ munyika yandakasimudzira ruoko rwangu ndichipika kuti ndiipe madzitateguru enyu. 43  Muchayeuka nzira dzenyu+ muri imomo nezvamakaita zvose zvamakazvisvibisa nazvo,+ uye zviso zvenyu zvicharatidza kusemeswa nezvinhu zvenyu zvose zvakaipa zvamakaita.+ 44  Muchaziva kuti ndini Jehovha+ pandinokuitirai izvozvo nokuda kwezita rangu,+ kwete maererano nenzira dzenyu dzakaipa kana maererano nemabasa enyu akaora,+ haiwa imi imba yaIsraeri,’ ndizvo zvinotaura Changamire Ishe Jehovha.” 45  Zvino shoko raJehovha rakaramba richiuya kwandiri, richiti: 46  “Mwanakomana womunhu, tarira+ nechokurutivi rwechikamu chimwe chete pazvikamu zvina chokumaodzanyemba utaurire+ mashoko kumaodzanyemba, uprofitire sango renyika yokumaodzanyemba. 47  Uti kusango rokumaodzanyemba, ‘Inzwa shoko raJehovha. Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “Tarira ndichabatidza moto kuti ukupise,+ iwo uchaparadza miti yose ichiri minyoro nemiti yose yakaoma iri mauri.+ Murazvo wacho unobvira hauzodzimwi,+ zviso zvose zvichapiswa nawo kubvira kumaodzanyemba kusvikira kuchamhembe.+ 48  Vanhu vose venyama vachaona kuti ini, Jehovha, ndini ndaubatidza, zvokuti hauzodzimwi.”’”+ 49  Zvino ndakati: “Maiwe, haiwa Changamire Ishe Jehovha! Vari kuti pamusoro pangu, ‘Haasi kutaura zvirevo here?’”+

Mashoko Emuzasi